Problems Connected With the Issue of Using Provocation as a Way to Expose Paedophilia Crimes

Robert Sosik

Abstract


The number of citizen’s arrests on alleged paedophiles has recently distinctly increased. Those alleged paedophiles were establishing an on-line contact with adult provocateurs and were trying to meet them in sexual aim, whilst they were having a mistaken belief that their interlocutor was underaged. Civil provocations are not entirely described by the criminal code in force, hence using them entails legal consequences if certain rules of behaviour are violated. Therefore, it seems that it is necessary to introduce changes to the criminal code, prohibiting any form of provocation, including the institution of passive provocation, undefined by the current criminal code. Additionally, in the present thesis I attempt to prove that the victim of an adult provocateur, i.e. the alleged paedophile, in the course of the provocation, does not commit any legally forbidden activity.


Keywords


provocation; inept preparation; unlawful seizure; civil seizure; citizen’s arrest; paedophilia; grooming; child seducing

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bielsko-Biała/Skoczów: 26-letni pedofil w rękach policji, www.kryminalnapolska.pl/2017/02/07/bielsko-bialaskoczow-26-letni-pedofil-rekach-policji [dostęp: 10.11.2017].

Filar M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 2003.

Hanausek T., Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996.

Janiszowski-Downarowicz R., Granice dozwolonej prowokacji w polskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 3.

Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 1, Warszawa 2012.

Klejnowska M., Podsłuch operacyjny i prowokacja policyjna, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 3.

Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1–31, red. M. Królikowski, Warszawa 2015.

Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, Warszawa 2017.

Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.

Kunicka-Michalska B., Wojciechowska J., Przestępstwa przeciw wolności sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej. Komentarz, Warszawa 2001.

Kurzępa B., Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych, Toruń 2003.

Małecki M., Granice usiłowania przestępstw pedofilskich w świetle art. 200a § 1 i § 2 k.k., „Przegląd Sądowy” 2011, nr 6.

Małecki M., Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego), „Państwo i Prawo” 2011, z. 7–8.

Małecki M., Karalne czy niekaralne formy form stadialnych?, [w:] Granice kryminalizacji i penalizacji, red. S. Pikulski, M. Romańczuk-Grącka, Olsztyn 2013.

Małecki M., Odpowiedzialność karna pedofila, https://dogmatykarnisty.blogspot.com/2015/12/odpowiedzialnosc-karna-pedofila.html [dostęp: 22.11.2017].

Mąka J., Instytucja prowokacji w praktyce działania służb policyjnych, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 1–2.

Mozgawa M., Odpowiedzialność karna za bezprawne pozbawienie wolności, Lublin 1994.

Pedofil złapany dzięki prowokacji. Namawiał 13-latkę do seksu, www.tvn24.pl/pedofil-wpadl-w-pulapke-zastawiona-w-internecie,598343,s.html [dostęp: 10.11.2017].

Pedofile, nadchodzi wasz kres. – Jestem 14-letnia Aga i was dopadnę, www.lublin112.pl/pedofile-nadchodzi-kres-14-letnia-aga-dopadne [dostęp: 10.11.2017].

Poznań: Pod nieobecność żony umówił się z 14-latką na seks i alkohol, www.kryminalnapolska.pl/2017/02/09/poznan-nieobecnosc-zony-umowil-sie-14-latka-seks-alkohol [dostęp: 10.11.2017].

Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, red. M. Bojarski, Warszawa 2012.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności (Dz.U. z 2014 r., poz. 1362).

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969.

Szczepański M., Strona podmiotowa prowokacji, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 9.

Świebodzice: 16-latek umówił się na seks z 12-latką, został zatrzymany przez policję, www.kryminalnapolska.pl/2017/02/14/swiebodzice-16-latek-umowic-sie-seks-12-latka-zostal-zatrzymany-policje [dostęp: 10.11.2017].

Taracha A., Czynności operacyjno-rozpoznawcze a ochrona praw jednostki, „Problemy Praworządności” 1988, nr 8–9.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 1990 r., nr 30, poz. 179 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 1990 r., nr 78, poz. 462 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2002 r., nr 74, poz. 676 z późn. zm.).

Wąsek A., [w:] System prawa karnego, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, cz. 2, Wrocław 1989.

Wyrok ETPC z dnia 23 października 2014 r., nr 54648/09.

Wyrok SN z dnia 19 marca 2014 r., II KK 265/13, OSNKW 2014, nr 9, poz. 71.

Zatrzymanie amatora dzieci z sieci – Z dobrym słowem, www.youtube.com/watch?v=UE7QMuDFD8A [dostęp: 22.11.2017].

Złapałem pedofila, a prokurator go wypuścił, www.fakt.pl/wydarzenia/polska/zlapalem-pedofila-a-prokurator-go-wypuscil/hwpkwwm [dostęp: 10.11.2017].

Zoll A., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 1, Kraków 2004.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.127
Data publikacji: 2017-12-13 18:42:39
Data złożenia artykułu: 2017-05-07 20:03:31


Statistics


Total abstract view - 1156
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacksCopyright (c) 2017 Robert Sosik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.