Permission of the President of the Agricultural Property Agency as a Condition for Acquisition of Agricultural Property

Elżbieta Kremer

Abstract


In view of more stringent restrictions on the acquisition of agricultural property, including the basic principle according to which the purchaser of agricultural property can only be an individual farmer and legally binding exceptions to that rule have a very limited scope, the possibility of acquiring the agricultural property with the permission of the Agency’s President in many cases is the only viable way. Therefore, the stringency of the accepted solutions concerning the acquisition of agricultural property was, at the same time, the reason for introducing the solution which would mitigate this stringency. However, the particular solutions concerning the permission of the Agency’s President to acquire agricultural property may raise a number of doubts. They concern, in particular, statutory prerequisites for obtaining such permission.


Keywords


the Agricultural Property Agency; agricultural real estate trading; administrative decision

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bieluk J., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Komentarz, Warszawa 2016.

Piątkowski J.S., [w:] F. Błahuta, J.S. Piątkowski, J. Policzkiewicz, Gospodarstwa rolne: obrót, dziedziczenie, podział, Warszawa 1967.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1964 r., nr 45, poz. 304 ze zm.).

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 r., poz. 1380 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321).

Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 743 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2052 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U., poz. 585).

Wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2005 r., II OSK 175/05.

Wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2013 r., II OSK 1639/11.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.35
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:02
Data złożenia artykułu: 2017-05-09 09:56:10


Statistics


Total abstract view - 678
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Elżbieta Kremer

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.