The Normative Provisions for the Operators Participating in Private Storage Aid Mechanism for the Pigmeat Market

Michał Hejbudzki

Abstract


This study focuses on the pigmeat market as one of the agricultural markets within the Common Agricultural Policy. The main mechanisms for intervening in the EU related to this market include public intervention and aid for private storage. The purpose of the aid for private storage is temporary blocking of surplus of pigmeat on the market when oversupply causes unfavourable price relations. In contrast to public intervention, the system of aid for private storage does not transfer the ownership of pigmeat to a paying agency. In exchange for the aid for storage the operator undertakes to store the product for the time specified in the agreement and to refrain from placing it on the market. The article deals with the normative provisions for the operators within the system of aid for private storage of pigmeat resulting primarily from the Regulation (EU) No. 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No. 922/72, (EEC) No. 234/79, (EC) No. 1037/2001 and (EC) No. 1234/2007 as well as the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1238 of 18 May 2016 supplementing Regulation (EU) No. 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to public intervention and aid for private storage, which entered into force on 1 October 2016 and Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1240 of 18 May 2016 laying down rules for the application of Regulation (EU) No. 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to public intervention and aid for private storage.


Keywords


aid for private storage; pigmeat market; operator; Common Agricultural Policy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Budzinowski R., Status prawny rolnika jako przedsiębiorcy. Zagadnienia wybrane, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2002, nr 3.

Czechowski P., Europejskie rynki rolne, [w:] Prawo rolne, Warszawa 2011.

Czechowski P., Proces dostosowywania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2001.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji działań Agencji Rynku Rolnego w zakresie pakietu pomocowego Komisji Europejskiej, Warszawa 2016, www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2016/krrw/materialy/25pos/25pos_infmrrw.pdf [dostęp: 16.10.2016].

Jeżyńska B., Producent rolny jako przedsiębiorca, Lublin 2008.

Jeżyńska B., Branżowa organizacja rynków rolnych, [w:] Prawo rolne i żywnościowe. Zarys wykładu, red. B. Jeżyńska, A. Oleszko, Kraków 2003.

Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 12 października 2011 r., http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1181_pl.htm [dostęp: 15.10.2016].

Komunikat Komisji Europejskiej oficjalnie uznający za przestarzałe niektóre akty prawa unijnego w zakresie rolnictwa, Cel czwarty komunikatu Komisji z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie aktualizacji i uproszczenia wspólnotowego dorobku prawnego COM(2003) 71 wersja ostateczna, Dz.Urz. C 336 z 11 grudnia 2010 r.

Kozikowska K., Agencja Rynku Rolnego i organizacja niektórych rynków rolnych, [w:] Prawo rolne, red. M. Jarosiewicz, K. Kozikowska, Kraków 2007.

Naworski J., Status prawny rolnika indywidualnego, „Przegląd Prawa Handlowego” 2012, nr 10.

Rozporządzenia delegowane KE (UE) 2016/1238 z dnia 18 maja 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do interwencji publicznej i dopłat do prywatnego przechowywania (Dz.Urz. L 206 z 30 lipca 2016 r.).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1092/80 z dnia 2 maja 1980 r. ustanawiające szczegółowe zasady przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (Dz.Urz. L 114 z 3 maja 1980 r.).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3444/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (Dz.Urz. L 333 z 30 listopada 1990 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/98 z dnia 25 września 1998 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego przechowywania wieprzowiny (Dz.Urz. L 263 z 26 września 1998 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2713/1999 z dnia 20 grudnia 1999 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3444/90 ustanawiającego szczegółowe zasady dotyczące przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (Dz.Urz. L 327 z 21 grudnia 1999 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2179/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (Dz.Urz. L 331 z 7 grudnia 2002 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (Dz.Urz. L 333 z 20 grudnia 2003 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1267/2007 z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (Dz.Urz. L 283 z 27 października 2007 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. umożliwiające przedłużenie okresu obowiązywania umów o prywatne przechowywanie w sektorze wieprzowiny (Dz.Urz. L 56 z 29 lutego 2008 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1278/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia nadzwyczajnych środków wsparcia rynku wieprzowiny w formie dopłat do prywatnego przechowywania w Irlandii (Dz.Urz. L 339 z 18 grudnia 2008 r.).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2008 z dnia 20 sierpnia 2008 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące przyznawania dopłat do prywatnego przechowywania niektórych produktów rolnych (Dz.Urz. L 223 z 21 sierpnia 2008 r.).

Rozporządzenie Rady nr 121/67/EWG (5) z dnia 13 czerwca 1967 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (Dz.Urz. 117 z 19 czerwca 1967 r.).

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2759/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wieprzowiny (Dz.Urz. L 282 z 1 listopada 1975 r.).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”, Dz.Urz. L 299 z 16 listopaada 2007 r.).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 68/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie ustalania z wyprzedzeniem stawek dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny (Dz.Urz. L 26 z 29 stycznia 2011 r.).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 192/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. ustanawiające specjalne środki w odniesieniu do dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu (UE) nr 68/2011 (Dz.Urz. L 53 z 26 lutego 2011 r.).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 197/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat z tytułu przechowywania wieprzowiny na mocy rozporządzenia (UE) nr 68/2011 (Dz.Urz. L 56 z 1 marca 2011 r.).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/360 z dnia 5 marca 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.Urz. L 62 z 6 marca 2015 r.).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/679 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zawieszające składanie wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidziane w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/360 (Dz.Urz. L 111 z 30 kwietnia 2015 r.).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/725 z dnia 5 maja 2015 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/360 (Dz.Urz. L 115 z 6 maja 2015 r.).

Rozporządzenie wykonawcze 2015/2334 z dnia 14 grudnia 2015 r. wprowadzające prywatne przechowywanie wieprzowiny oraz ustalające z góry stawkę dopłat (Dz.Urz. L 329 z 15 grudnia 2015 r.).

Rozporządzenie wykonawcze 2016/85 z dnia 25 stycznia 2016 r. zawieszające składanie wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przewidzianych w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2334 (Dz.Urz. L 17 z 26 stycznia 2016 r.).

Rozporządzenie wykonawcze 2016/132 z dnia 1 lutego 2016 r. ustanawiające ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny na mocy rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2334 (Dz.Urz. L 25 z 2 lutego 2016 r.).

Szewczak M., Administracyjno-prawne aspekty realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce, Lublin 2008.

Tomkiewicz E., Dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych, [w:] Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, red. A. Jurcewicz, Warszawa 2010.

Tomkiewicz E., Dopłaty z tytułu prywatnego przechowywania produktów rolnych, [w:] Wspólna polityka rolna. Zagadnienia prawne, red. A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Warszawa 2007.

Uchwała SN z dnia 26 lutego 2015 r., III CZP 108/14, OSNC 2016, nr 1, poz. 2.

Uzasadnienie wniosku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”), COM/2011/0626, wersja ostateczna – 2011/0281 (COD), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52011PC0626 [dostęp: 15.10.2016].

Wyrok SN z dnia 3 października 2014 r., V CSK 630/13, OSNC 2015, nr 7–8, poz. 96.

Zaręba P., Bolisęga E., Nowe zasady interwencji na rynkach rolnych Unii Europejskiej, „Biuletyn Informacyjny ARR” 2016, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.399
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:20
Data złożenia artykułu: 2017-05-23 12:08:03


Statistics


Total abstract view - 674
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Michał Hejbudzki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.