Farmer-entrepreneur in the Agricultural Social Insurance Fund

Damian Puślecki

Abstract


The main aim of this elaboration is to answer the question whether the current legal regulations provide adequate protection for farmers-entrepreneurs from losing their ability to work? In conclusion, the author states that the farmer-entrepreneurs in full range are subjected to compulsory insurance under the law, under the conditions specified in the insurance Act. The scope of protection granted to these entities is reduced only to the granting of benefits associated with the risk of agricultural activity. There is a need to solve this presented problem of protection of farmers-entrepreneurs in ASIF, which has been understated for 20 years.


Keywords


social insurance for farmers; economic activity; farmer-entrepreneur; ASIF

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Budzinowski R., Prawne pojęcie działalności rolniczej, „Prawo i Administracja” 2003, t. 2.

Jaskuła W., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r., „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2007, nr 31.

Jaskuła W., Kuriozalne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2006 r., „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2009, nr 34.

Jaskuła W., Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników – postulaty de lege ferenda, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2008, nr 33.

Jaskuła W., W sprawie świadczeń z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej dla rolnika-przedsiębiorcy, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” 2014, nr 50.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2016 r., M.P. 2016, poz. 483.

Puślecki D., Podleganie ubezpieczeniu rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, „Zeszyty Naukowe SERiA” 2007, z. 2.

Puślecki D., Społeczne rolnicze ubezpieczenie wypadkowe – próba oceny, „Przegląd Prawa Rolnego” 2010, nr 1.

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1403 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U., nr 124, poz. 585).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., nr 0, poz. 963).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r., nr 0, poz. 584).

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2009 r., nr 79, poz. 667).

Wyrok TK z dnia 13 marca 2006 r. (Dz.U., nr 46, poz. 335).

Wyrok TK z dnia 18 lipca 2006 r. (Dz.U., nr 134, poz. 947).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.433
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:21
Data złożenia artykułu: 2017-05-24 23:44:44


Statistics


Total abstract view - 546
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Damian Puślecki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.