Legal Ways of Supporting Apicultural Activity in the Light of Regulation No. 1308/2013 Establishing a Common Organisation of the Markets in Agricultural Products

Krzysztof Różański

Abstract


Conducting apicultural activity in the European Union is currently seriously threatened due to the diverse factors of both socio-economic and environmental nature. The new regulation establishing the common organisation of agricultural markets has provided the opportunity to support the beekeepers primarily through the performance of national apiculture programmes financed by 50% of the EU budget. The aim of this article is to try to assess to what extent the legal instruments provided in this Regulation, firstly, support beekeepers in the European Union and, secondly, provide as an effective way of counteracting to the challenges facing the apiculture sector in the 21st century.


Keywords


bees; apiculture support; apicultural activity; National Apiculture Programmes

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bolisęga E., Wsparcie produkcji i zbytu miodu, „Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego” 2004, nr 12(162).

Borkowska A., Wykorzystanie środków w ramach krajowych programów wsparcia pszczelarstwa w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2013, nr 307.

Buczek K., Zespół masowego ginięcia pszczoły miodnej (CCD), „Annales UMCS. Sectio DD” 2009, t. 64, nr 1.

Chauzat M.P., Cauquil L., Roy L., Franco S., Hendrikx P., Ribiere-Chabert M., Demographics of the European Apicultural Industry, “PLoS ONE” 2013, Vol. 8, No. 8, DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0079018.

Conte Y. Le, Ellis M., Ritter W., Varroa mites and honey bee health: can Varroa explain part of the colony losses?, “Apidologie” 2010, Vol. 41, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1051/apido/2010017.

Deloitte, European Commission DG Agriculture and Rural Development Evaluation of measures for the apiculture sector. Final Report, Framework Contract, No. 30-CE-0219319/00-20, 2013.

Frączak K., Glosa do wyroku TS z dnia 6 września 2011 r., C-442/09, 2014, LEX/el. nr 204724.

IUCN Red List Status, http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/bees/status.htm [dostęp: 15.01.2017].

Madras-Majewska B., Majewski J., Zmiany w światowym pszczelarstwie z uwzględnieniem miejsca Polski, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2008, nr 4(19).

Majewski J., Finansowe wsparcie polskiego pszczelarstwa środkami Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” 2015, nr 110.

Majewski J., Wsparcie pszczelarstwa po wejściu Polski do Unii Europejskiej, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe” 2012, t. 14, nr 2.

Ołowski J., Trajer M., Unijny system regulacji wsparcia rynków rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów wdrażanych przez Agencję Rynku Rolnego, „Studia Biura Analiz Sejmowych” 2016, nr 4(48).

Pohorecka K., Aktualnie obowiązujące regulacje prawne wybranych zagadnień z zakresu pszczelarstwa, Puławy 2003.

Potts S.G., Roberts S.P.M., Dean R., Marris G., Brown M.A., Jones R., Neumann P., Settele J., Declines of Managed Honey Bees and Beekeepers in Europe, “Journal of Apicultural Research” 2010, No. 49.

Prabucki J., [w:] Pszczelnictwo, red. J. Prabucki, Szczecin 1998.

Rozpara K., Wybrane zagadnienia prawne z pszczelarstwa, Warszawa 1989.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2015/1366 z dnia 11 maja 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.Urz. UE L 211/3).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. UE L 347/487).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L 347/671).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku; Dz.Urz. L 299).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/1368 z dnia 6 sierpnia 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do pomocy w sektorze pszczelarskim (Dz.Urz. UE L 211/9).

Różański K., Komentarz do wyroku TSUE z 6 września 2011 r. w sprawie C-442/09 – Karl Heinz Bablok i inni przeciwko Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 2(17).

Rua P. de la, Jaffé R., Dall’Olio R., Noz I.M., Serrano J., Biodiversity, conservation and current threats to European honeybees, “Apidologie” 2009, No. 40.

Vanengelsdorp D., Evans J.D., Saegerman C., Mullin C., Haubruge E., Nguyen B.K., Frazier M., Frazier J., Cox-Foster D., Chen Y., Underwood R., Tarpy D.R., Pettis J.S., Colony collapse disorder: A descriptive study, “PLoS ONE” 2009, Vol. 4, No. 8.

Załącznik do zarządzenia nr 130/2016/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2016 „Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach realizacji mechanizmu – Wsparcie rynku produktów pszczelich w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019”.

Żółty K., Podstawowe przepisy prawne i weterynaryjne i sanitarne w pszczelarstwie, Kraków 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.445
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:22
Data złożenia artykułu: 2017-05-24 23:54:52


Statistics


Total abstract view - 559
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Krzysztof Różański

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.