The Food Production in Circular Economy – Selected Legal Aspects

Katarzyna Leśkiewicz

Abstract


The aim of the paper is to answer the question, what is the result of a reference assumptions concept of the circular economy to the common agricultural policy – to ensure food security. The concept of the circular economy includes agri-food sector and is aimed at optimizing production and consumption, which is not only about reducing the amount of waste, but on a global approach, philosophy, covering all possible stages and its elements and relationships between them. Farming relies on the biological cycle, which, in a special way, combines agriculture with the natural resources of the environment. In the agri-food chain, the agriculture coexists with the processing industries, for which supplies raw materials. Confrontation assumptions of the concept of circular economy with the objectives of the common agricultural policy shows the contradictions, lack of alternatives and the need of flexible approach as well as the admission of the principles of this concept in these areas of agricultural production, where it is possible to guarantee food security. On the other hand, increasing of the agricultural productivity with the respect of the natural resources, needs farmers’ better awareness of the soil fertilization.


Keywords


agriculture; economy; common agricultural policy; agricultural law

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Badania w rolnictwie ekologicznym, 2009, www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Archiwum/BADANIA-W-ROLNICTWIE-EKOLOGICZNYM [dostęp: 10.02.2017].

Błażejewska K., Prawne aspekty produkcji i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne, Poznań 2014.

Budzinowski R., Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008.

Budzinowski R., Współczesne wyzwania związane z żywnością i ich rola w kształtowaniu polityki rolnej i prawa rolnego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 2.

Ciechanowicz-McLean J., Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Estimates of European food waste levels, Stockholm, 31 March 2016, www.eu-fusions.org/phocadownload/Publications/Estimates%20of%20European%20food%20waste%20levels.pdf [dostęp: 20.01.2017].

Goździewicz-Biechońska J., The role of agriculture in circular economy (legal perspective), „Przegląd Prawa Rolnego” 2016, nr 1.

Jurcewicz A., Komentarz do art. 39 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1: Art. 1–89, red. D. Miąsik, N. Półtorak, A. Wróbel, Warszawa 2012.

Jurcewicz A., Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa, Warszawa 2012.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym”, Program „Zero odpadów dla Europy” (COM/2014/0398, final), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52014DC0398 [dostęp: 15.01.2017].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów WPR do 2020 r. „Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”, Bruksela, 18.11.2010, KOM(2010)672, wersja ostateczna.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Komunikat Konsultacyjny „W sprawie zrównoważonego stosowania fosforu”, Bruksela, 08.07.2013, COM(2013)517 final, http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/phosphorus/PL.pdf [dostęp: 14.01.2017].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”, Bruksela, 02.12.2015, COM(2015)614 final, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-1aa75ed71a1.0019.03/DOC_1&format=HTML〈=PL&parentUrn=CELEX:52015DC0614 [dostęp: 20.01.2017].

Leśkiewicz K., Nowe spojrzenie na rolnictwo ekologiczne – aspekty prawne, „Przegląd Prawa Rolnego” 2014, nr 2.

Leśkiewicz K., Prawne aspekty przeciwdziałania marnowaniu żywności, „Przegląd Prawa Rolnego” 2015, nr 2.

Manservisi S., Energie rinnovabili e pianificazione energetica sostenibile. Profili europei ed internazionali, Jovene editore 2016.

Milanowska D., Płatność na zazielenienie, „Studia Iuridica Agraria” 2015, t. 13.

NIK, Informacja o wynikach kontroli. Agrochemiczna obsługa rolnictwa, 170/2015/P/15/048/KRR, Warszawa 2015.

Nojszewska E., Podstawy ekonomii, Warszawa 1995.

Paquel K., Produkcja energii z biomasy rolniczej a pojęcie działalności rolniczej w prawie włoskim i francuskim, „Przegląd Prawa Rolnego” 2013, nr 2.

Preambuła rozporządzenia Komisji nr 889/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 5 września 2008 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.Urz. UE L 250 z 18 września 2008 r.).

Prutis S., Regulacje prawne produkcji ekologicznej w rolnictwie polskim, „Studia Iuridica Agraria” 2013, t. 11.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.Urz. UE L 250 z 18 września 2008 r., poz. 1 ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.Urz. L 347/487 z 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.Urz. L 347/608 z 20 grudnia 2013 r.).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 z dnia 28 czerwca 2007 r. (Dz.Urz. UE.L 189).

Strambi G., La filiera di produzione agro-alimentare, [w:] Prodotti Agricoli e sicurezza alimentareatti del VII Congresso mondiale di Diritto agrario dell’UMAU in memoria di Louis Lorvellec, Pisa-Siena 5–9 Novembre 2002, Milano 2004.

Summary of Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture, principles and approaches, Food and Agriculture Organisation of the United Nation, www.fao.org/3/a-i3941e.pdf [dostęp: 15.01.2017].

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 775 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.).

Załącznik do Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Ku gospodarce o obiegu zamkniętym”, Program „Zero odpadów dla Europy”, Bruksela, 2.07.2014, COM 2014 (398 final), Annex 1, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/DOC/?uri=CELEX:52014DC0398&from=PL [dostęp: 15.01.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.503
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:25
Data złożenia artykułu: 2017-05-25 19:41:04


Statistics


Total abstract view - 783
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Katarzyna Leśkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.