Functions of Local Partnership in Rural Development

Małgorzata Szymańska

Abstract


Local partnership acts as a platform for cooperation between the three key sectors of the rural economy: public, social and economic. One of the tangible manifestations of local partnerships are local action groups. The local action group is an example of a local partnership striving to design and implement development projects in a given area. The essence of the undertakings concerned should flow from the interests of the whole community and of the individual partners forming the group. Cooperation between local government representatives, entrepreneurs and the local community offers a variety of benefits. Literature mentions in particular the integration of local communities, development of public-private partnerships, development of economic and social initiatives, activation of local communities, economic development of local government units. A local development strategy is based on the local community driven development instrument in the form of local action groups. Developed and implemented in a bottom-up way through integrated and multi-sectoral actions, is to contribute to the visibility of local factors. The multiplicity of opportunities to apply for action support points to many functions that a local action group performs while implementing a local development strategy. These are primarily business, ecological and cultural functions.


Keywords


local partnership; local action group; rural areas; local development strategy; local action groups

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Goszczyński W., Kształtowanie synergicznych form kapitału społecznego jako warunek prawidłowej aktywizacji społeczności lokalnych na przykładzie pilotażowego programu LIDER+, [w:] Społeczne aspekty zróżnicowania rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, red. H. Podedworna, P. Ruszkowski, Warszawa 2008.

Kalisiak-Mędelska M., Partnerstwo lokalne – istota i znaczenie na przykładzie lokalnych grup działania, „Biblioteka Regionalisty” 2013, nr 13.

Knieć W., Goszczyński W., Uwarunkowania procesów aktywizacji społeczności wiejskich. Wyniki badań nad lokalnymi grupami działania oraz grupami partnerskimi, Warszawa 2011.

Kołodziejczak A., Lokalne Grupy Działania jako czynnik rozwoju wiejskich obszarów peryferyjnych w województwie lubelskim i podlaskim, [w:] Wiejskie obszary peryferyjne – uwarunkowania i czynniki aktywizacji, red. M. Wesołowska, Warszawa 2011.

Kołomycew A., Partnerstwa jako interesariusze w modelu rządzenia wielopodmiotowego. Specyfika, tworzenie i funkcje w jednostkach terytorialnych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2013, z. 34.

Kołomycew A., Pawłowska A., Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie lokalnych grup działania w województwie podkarpackim, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 2.

Krzyszkowski J., Przywojska J., Program aktywności lokalnej (PAL) jako instrument kreowania aktywnej polityki społecznej na problemowych obszarach wiejskich, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 179.

Łobos-Kotowska D., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, [w:] Samorząd terytorialny w procesie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 25 lat doświadczeń. Nowe wyzwania, red. P. Litwiniuk, Warszawa 2015.

Pastuszka S., Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, „Studia Regionalne i Lokalne” 2005, nr 2.

Pokorska A., Rola samorządów lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich, „Dialogi Polityczne” 2011, nr 14.

Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014–2020, Warszawa 2015.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1570 ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE z 20 grudnia 2013 r., L 347/320 ze zm.).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 (Dz.Urz. UE z 20 grudnia 2013 r., L 347/487 ze zm.).

Sobolewski A., Przez współpracę do sukcesu. Partnerstwo lokalne na rynku pracy, Warszawa 2007.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r., poz. 210).

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2013 r., poz. 1730).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r., nr 72, poz. 619 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r., poz. 378 ze zm.).

Zajda K., Innowacja w wiejskiej przedsiębiorczości. Studium przypadku działalności gospodarczej z obszaru Doliny Pilicy, „Studia Regionalne i Lokalne” 2013, nr 1.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.331
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:16
Data złożenia artykułu: 2017-05-29 13:10:10


Statistics


Total abstract view - 644
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Małgorzata Szymańska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.