Legal Effects of Change in European Regulation of Preliminary Recognized Fruit and Vegetable Producers

Beata Jeżyńska

Abstract


The objectives of the common agricultural policy for the years 2014–2020 changed the concept of creation and functioning of fruit and vegetable producer organizations. The European legislator has abolished the special arrangement, namely the authorization for participation in market mechanisms which was granted to preliminary recognized producer organizations. By adapting the rules to new European principles, Member States introduced changes in the relevant national laws. Procedure of reorganization through imprecisely formulated regulations (especially intertemporal ones) has led to serious doubts concerning interpretation and to discrepancy in the assessment of factual and legal states undertaken by agricultural administration. Adjustment challenges were especially evident in a situation where preliminary recognized producer organizations have unlawfully achieved their status, have not complied with recognition and cannot acquire the status of a recognized producer organization. According to parties involved, the consequences of a change in organizations’ legal status and financial aspects arising therefrom, remain disputable.


Keywords


fruit and vegetable producer organization; agricultural producer organization; preliminary recognition; annulment of the decision; financial support

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., Glosa do uchwały (7) SN Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 28 maja 1992 r., III ZAP 4/92, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1993, nr 5.

Adamiak B., Koncepcja nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo CXII” 1985, nr 648.

Adamiak B., Nieważność decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [w:] Zagadnienia proceduralne w administracji, red. K. Podgórski, Katowice 1984.

Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.

Borkowski J., [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014.

Borkowski J., Art. 156, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Borkowski, Warszawa 1985.

Czernik Z., Glosa do uchwały NSA z 9 listopada 1998 r., OPK4 – 7/98, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 6.

Dokument roboczy Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Oszustw (OLAF), 19 Zebranie COCOLAF z 11 kwietnia 2002 r.

Kalisz A., Multicentryczność systemu prawa polskiego a działalność orzecznicza Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 4.

Kamiński M., Nieważność decyzji administracyjnej. Studium teoretyczne, Warszawa–Kraków 2006.

Kamiński M., Prawo administracyjne intertemporalne, Warszawa 2011.

Łętowska E., Multicentryczność systemu prawa i jej konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, z. 4.

Łobos-Kotowska D., Umowa przyznawania pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa 2013.

Przybysz P.M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.Urz. UE L z 2013 r., nr 347).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2988/95 z dnia 18 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.Urz. WE L 321 z 23 grudnia 1995 r.).

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.Urz. UE L 157 z 15 czerwca 2011 r.).

Śladkowska E., O nieodwracalności skutków prawnych w rozumieniu art. 156 § 2 k.p.a., „Samorząd Terytorialny” 2008, nr 1–2.

Świątkiewicz J., Stabilność decyzji administracyjnej, Warszawa 1981.

Uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 28 maja 1992 r., III AZP 4/92, OSP 1993, nr 5.

Uchwała SN z dnia 25 kwietnia 1964 r., III CO 12/64.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137 ze zm.).

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1541).

Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 58).

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1419).

Woś T., Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej bezprzedmiotowej, „Państwo i Prawo” 1992, z. 7.

Wyrok NSA z dnia 11 października 1985 r., SA/Wr 556/85, ONSA 1985, nr 2, poz. 21.

Wyrok NSA z dnia 23 listopada 1987 r., I SA 1406/86, ONSA 1987, nr 2, poz. 81.

Wyrok NSA z dnia 9 listopada 1998 r., OPK 4-7/98, ONSA nr 1, poz. 13.

Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2008 r., I OSK 4/07, LEX nr 466044.

Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2008 r., II OSK 1691/07, LEX nr 516054.

Wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., II SA/Kr 1448/11, CBOA.

Wyrok NSA z dnia 23 października 2012 r., II OSK 1143/11, LEX nr 1234131.

Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2016 r., I OSK 2074/14, LEX nr 2032755.

Wyrok NSA z dnia 14 stycznia 2016 r., I OSK 1126/15, LEX nr 2032690.

Wyrok TS z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH, Zb. Orz. 2005.

Wyrok TS z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-199/03, Irlandia v. Komisja, Zb. Orz. 2005, pkt 29–34.

Wyrok TS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie C-240/03, Comunita’ montana della Valerina v. Komisja, Zb. Orz. 2006, pkt 76, 97.

Wyrok TS z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie T-74/07, Niemcy v. Komisja, Zb. Orz. 2009, pkt 53.

Zdyb M., Stelmasiak J., Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego, Lublin 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.365
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:18
Data złożenia artykułu: 2017-05-29 13:15:29


Statistics


Total abstract view - 438
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Beata Jeżyńska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.