Structure and Activity of the German Deportation Apparatus in the Zamość Region

Bartłomiej Ługowski

Abstract


In October 1939, the Zamość Region became a German-occupied territory. First displacement of the population from this area was initiated by the Germans in November 1941. But the organized action began a year later. Then the Germans marked the Zamość Region as “the first settlement area in the Generalgouvernement”. Apart from the Poles, the Ukrainian population was also displaced. The Germans ended the resettlement of the Zamość Region in the summer of 1943. This article describes the structure and activities of the German resettlement system. First, this system was created in the Reichsgau Wartheland. Then the activity of this system was extended to the area of the Zamość Region. Also the German settlement in the Zamość Region was presented. Particular emphasis was put on the German administration of settled villages.


Keywords


World War II; displacement; Zamość Region; first settlement area in the Generalgouvernement

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół: Centrala Przesiedleńcza Policji Bezpieczeństwa – Ekspozytura w Zamościu.

Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół: Placówka Badawcza SS do Zagadnień Wschodu.

Hale C., Kaci Hitlera. Brudny sekret Europy, Kraków 2012.

Jaczyńska A., Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna „Pierwszy Obszar Osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie”, Lublin 2012.

Klukowski Z., Zbrodnie niemieckie w Zamojszczyźnie, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce” 1947, t. 2.

Madajczyk C., Generalna Gubernia w planach hitlerowskich. Studia, Warszawa 1961.

Mańkowski Z., Hitlerowska akcja wysiedleń i osadnictwa na Zamojszczyźnie (model czy improwizacja), [w:] Przesiedlenia ludności przez III Rzeszę i jej sojuszników podczas II wojny światowej. Materiały z międzynarodowego kolokwium Zamość 17–20 października 1972, Lublin 1974.

Mańkowski Z., Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin 1978.

Notatka o zarządzeniach H. Himmlera w sprawie utworzenia obozu koncentracyjnego na Majdanku i przygotowań do przesiedleń na Zamojszczyźnie, www.majdanek.com.pl/obozy/dokumenty/20.07.1941.html [dostęp: 15.03.2017].

„Nowy Głos Lubelski”, 17.07.1943, nr 164, http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/publication/9821?tab=1 [dostęp: 07.03.2017].

Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939–1945, t. 1: 1939–1942, red. Z. Polubiec, Warszawa 1970.

Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1939–1945, t. 2: 1943–1945, red. Z. Polubiec, Warszawa 1970.

Polacy wypędzeni – dyskusja z udziałem ks. bp Tadeusza Pieronka, Zygmunta Mańkowskiego, Andrzeja Friszke i Thomasa Urbana, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 5.

Szulc W., Wysiedlanie ludności polskiej w tzw. Kraju Warty i na Zamojszczyźnie oraz popełnione przy tym zbrodnie, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce” 1970, t. 21.

Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS, red. C. Madajczyk, t. 1,Warszawa 1977.

Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS, red. C. Madajczyk, t. 2, Warszawa 1977.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.3.77
Data publikacji: 2017-12-08 21:13:36
Data złożenia artykułu: 2017-06-12 09:41:42


Statistics


Total abstract view - 455
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Bartłomiej Ługowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.