Land Grabbing. Basic Legal Issues

Radosław Pastuszko

Abstract


The present analysis focuses on the characteristics of the phenomenon of “land grabbing” which refers to the cross-border process of acquiring effective control over significant areas of agricultural land. Due to the extent and scale of the process, the issue of agricultural property trading leads to new challenges in the form of legal analysis, in particular with regard to the perspective of sustainable management of natural resources and food security. The assessment  of the phenomenon is also important for the existing model of the European Union’s Common Agricultural Policy.


Keywords


land grabbing; agricultural properties; natural resources; food security

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Carroccio A., Crescimanno M., Galati A., Tulone A., The land grabbing in the international scenario: The role of the EU in land grabbing, “Agricultural and Food Economics” 2016, Vol. 4, Issue 12, DOI: http://10.1186/s40100-016-0056-7.

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 19 October 2004 – EU Guidelines to support land policy design and reform processes in developing countries, COM(2004)686 final.

Cordonier Segger M.-C., Khalfan A., Sustainable Development Law – Principles, Practices & Prospects, Oxford 2004.

Cotula L., Addressing the human rights impacts of land grabbing, EXPO/B/DROI/2014/06, December 2014, PE 534.984, DOI: http://10.2861/538368.

Development Policy Stance on the Topic of Land Grabbing – the Purchase and Leasing of Large Areas of Land in Developing Countries, Discourse 015.

Douwe van der Ploega J., Francob J.C., Borras S.M., Land concentration and land grabbing in Europe: A preliminary analysis, “Canadian Journal of Development Studies” 2015, Vol. 36, No. 2, DOI: http://10.1080/02255189.2015.1027673.

Global map of investments, www.landmatrix.org/en/get-the-idea/global-map-investments [dostęp: 15.09.2016].

González Núñez D., Peasants’ right to land: Addressing the existing implementation and normative gaps in International Human Rights Law, “Human Rights Law Review” 2014, Vol. 14, Issue 4.

Hossain K., Chowdhury S.R., Permanent Sovereignty Over Natural Resources in International Law, London 1984.

Innovations in Land Rights Recognition, Administration and Governance, eds. K. Deininger, C. Augustinus, S. Enemark, P. Munro-Faure, Washington 2010.

Jasikowska K., Gorlach K., „Czyńcie sobie ziemię poddaną” – czyli o różnych obliczach ponowoczesnego rolnictwa na przykładzie procesów zawłaszczania ziemi (land grabbing) w skali świata, „Wieś i Rolnictwo” 2012, nr 4.

Jeżyńska B., Pastuszko R., Ramy prawne obrotu nieruchomościami rolnymi po 2016 r., Opinie i Ekspertyzy OE-197, Kancelaria Senatu RP 2012.

Jurcewicz A., Popardowski P., Własność w ujęciu prawa polskiego i prawa UE, „Studia Iuridica Agraria” 2009, t. 9.

Kay S., Peuch J., Franco J., Extent of farmland grabbing in the EU, Study IP/B/AGRI/IC/2014-069, PE 540.369, www.europarl.europa.eu/studies [dostęp: 10.03.2017].

Nolte K., Chamberlain W., Giger M., International Land Deals for Agriculture. Fresh Insights from the Land Matrix: Analytical Report II, Berno–Montpellier–Hamburg–Pretoria 2016.

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Masowy wykup gruntów rolnych – dzwonek alarmowy dla Europy i zagrożenie dla rolnictwa rodzinnego” (opinia z inicjatywy własnej), 2015/C 242/03.

Prosterman R., Mitchell R., Hanstad T., One Billion Rising: Law, Land and the Alleviation of Global Poverty, Leiden 2009, DOI: https://doi.org/10.5117/9789087280642.

Schrijver N., Sovereignty Over Natural Resources – Balancing Rights and Duties, Cambridge 2008.

The Farmland Grab in 2016: How Big? How Bad?, GRAIN, June 2016, Annexe, Land deals 2016.

The Voluntary Guidelines of the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forestry, Rome 2012, www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pdf [dostęp: 12.03.2017].

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1061 ze zm.).

Zawojska A., Globalna grabież ziemi rolniczej postrzegana przez pryzmat ekonomii politycznej, „Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Roczniki Naukowe” 2014, t. 16, z. 4.

Zawojska A., Zjawisko zagrabiania ziemi w kontekście praw własności, [w:] Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej, red. A. Olszańska, J. Szymańska, Wrocław 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.1.147
Data publikacji: 2017-10-03 16:52:07
Data złożenia artykułu: 2017-06-19 11:56:07


Statistics


Total abstract view - 1243
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Radosław Pastuszko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.