Reform of the Committee on the Rights of the Child under the Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child

Weronika Skowron-Mihaescu

Abstract


One of the agreements belonging to the United Nations Treaty on human rights is the Convention on the Rights of the Child, adopted on November 20, 1989. It is a fundamental document of the international protection of the rights of the child. On this basis, an organ was created to ensure the observance of the right in the Convention – the Committee on the Rights of the Child. In the later years three Optional Protocols were adopted. The first two concern substantive law – the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict and the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of child prostitution and child pornography of 25 May 2010. The Third Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure of 19 December 2011 introduces the reform of the Committee on the Rights of the Child through the procedure of individual and interstate notifications. This article focuses on the analysis of the changes and attempts to assess their practical application.


Keywords


international protection of human rights; protection of the rights of the child; Convention on the Rights of the Child; Committee on the Rights of the Child; reform

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Balcerek M., Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Warszawa 1988.

Beco G. de, The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure: Good News?, “International Human Rights Law Review” 2013, No. 367.

Buck T., Wabwile M., The Potential and Promise of Communications Procedures under the Third Protocol to the Convention on the Rights of the Child, “International Human Rights Law Review” 2013, Vol. 2.

Convention on the Rights of the Child Adopted by the General Assembly of the United Nations on 20 November 1989, https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/1995/CN.138.1995-Eng.pdf [dostęp: 20.09.2017].

Gerber P., The New Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child. 10 things you should know, “Alternative Law Journal” 2012, Vol. 32(2).

Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2009.

Jaros P., Trzeci Protokół Fakultatywny do Konwencji – komentarz, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S. Stadniczeńko, Warszawa 2015.

Jaros P., Michalak M., Prawa dziecka. Dokumenty ONZ, Warszawa 2015.

Kondratiewa-Bryzik J., Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.

Konwencja o prawach dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, red. T. Smyczyński, Warszawa 1994.

Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjęta w Nowym Jorku (Dz.U. z 1991 r., nr 120, poz. 526).

Kuryłowicz M., Wiliński A., Prawo rzymskie prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 2008.

Lee Y., Communications procedure under the Convention on the Rights of the Child: 3rd Optional Protocol, “International Journal of Children’s Rights” 2010, Vol. 18(4), DOI: https://doi.org/10.1163/157181810X527239.

Limsira P., Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a Communications Procedure, “Journal of East Asia and International Law” 2013, Vol. 1(8).

Łopatka A., Konwencja praw dziecka w Polsce, [w:] Prawa dziecka. Deklaracja i rzeczywistość, red. J. Bińczycka, Kraków 1999.

Michałowska G., Międzynarodowa ochrona praw dziecka, Warszawa 2016.

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. przyjęty w Nowym Jorku (Dz.U. z 1997 r., nr 38, poz. 67).

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikt zbrojny z dnia 25 maja 2000 r. przyjęty w Nowym Jorku (Dz.U. z 2007 r., nr 76, poz. 464).

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i pornografii z dnia 25 maja 2000 r. przyjęty w Nowym Jorku (Dz.U. z 2007 r., nr 91, poz. 608).

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień z dnia 19 grudnia 2011 r. przyjęty w Nowym Jorku.

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2016 r. przyjęty w Nowym Jorku, https://treaties.un.org/doc/source/docs/A_61_611_E.pdf [dostęp: 30.03.2017].

Prucnal M., Komitet Praw Dziecka i jego zadania, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S. Stadniczeńko, Warszawa 2015.

Przyborowska-Klimczak A., Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, Lublin 2008.

RPD, www.brpd.gov.pl [dostęp: 10.10.2017].

RPD, W sprawie ratyfikacji III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka, http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/w-sprawie-ratyfikacji-iii-protokolu-fakultatywnego-do-konwencji--0 [dostęp: 07.07.2017].

Smith R., The Third Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of the Child – Challenges Arising Transforming the Rhetoric into Reality, “International Journal of Children’s Rights” 2013, Vol. 21.

Stojanowska W., Dobro dziecka jako instrument wykładni norm Konwencji o prawach dziecka oraz prawa polskiego i jako dyrektywa jego stosowania, [w:] Konwencja o prawach dziecka. Wybrane zagadnienia prawne i socjalne, red. T. Smyczyński, Warszawa 1999.

Szarek-Zwijacz A., Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka dotyczący procedury zawiadomień – rzeczywiste wzmocnienie ochrony praw dzieci?, [w:] Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, red. M. Balcerzak, J. Kapelańska-Pręgowska, Toruń 2016.

UNICEF, Research and reports, www.unicef.org/reports [dostęp: 20.09.2017].

United Nations Treaty Series, Chapter IV: Human Rights, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11-d&chapter=4&clang=_en [dostęp: 20.09.2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.109
Data publikacji: 2017-12-13 18:42:38
Data złożenia artykułu: 2017-08-29 16:16:25


Statistics


Total abstract view - 826
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Weronika Skowron-Mihaescu

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.