On the Discretionality of Public Administration in the Process of Law Application

Wojciech Dziedziak

Abstract


The article discusses the issue of discretionality (discretion of decision) of the public administration in the processes of law application. The discussion is an attempt to direct this discretionality by pointing to the good. The real good, “good in itself” is the man, the objective and absolute purpose. The purpose of the law, the objective of action is the man and his good correlated with the common good. Therefore, all manifestations of discretionality of public administration in the processes of law application (administrative discretion) ought to be directed at this good – the good proper and fair. It directs, but also limits discretionality of administrative actions.


Keywords


discretionality; discretion of decision; public administration; the man – the real good; fair good

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009.

Barankiewicz T., W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce, Lublin 2013.

Błaś A., Boć J., Jeżewski J., [w:] Administracja publiczna, red. J. Boć, Wrocław 2003.

Chauvin T., Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Warszawa 2014.

Czarnota A., Rodak L., Epistemologia, aktywizm sędziowski i dwie tradycje prawa, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.

Danecka D., Dyskrecjonalność w dyskursie administracyjnoprawnym, czyli…?, [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015.

Dylus A., Służba (publiczna): cnota zapomniana, [w:] Etos urzędnika, red. D. Bąk, Warszawa 2007.

Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015.

Dziedziak W., O prawie słusznym (perspektywa systemu prawa stanowionego), Lublin 2015.

Gronowska B., Jasudowicz T., Balcerzak M., Lubiszewski M., Mizerski R., Prawa człowieka i ich ochrona, Toruń 2010.

Filek J., Co to jest dobra administracja?, [w:] Etos urzędnika, red. D. Bąk, Warszawa 2007.

Jakimowicz W., Determinanty wykładni w prawie administracyjnym w aspekcie problematyki stosowania prawa miejscowego, [w:] Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, red. P. Kaczmarek, Wrocław 2009.

Jakimowicz W., Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002.

Jakimowicz W., Wykładnia w prawie administracyjnym, Kraków 2006.

Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Król P., Uznanie w tworzeniu prawa administracyjnego, [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015.

Leszczyński L., Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Leszczyński L., Stosowanie i wykładnia prawa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Leszczyński L., Wykładnia celowościowo-funkcjonalna przepisów prawa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Leszczyński L., Wykładnia systemowa przepisów prawa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2001.

Leszczyński L., Zirk-Sadowski M., Wybrane zagadnienia szczegółowe i porównawcze, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Lyons D., Etyka i rządy prawa, Warszawa 2000.

Maryniarczyk A., Dobro, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, Lublin 2001.

Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.

Morawski L., Kilka uwag w sprawie sędziowskiego aktywizmu, [w:] Dyskrecjonalność w prawie, red. W. Staśkiewicz, T. Stawecki, Warszawa 2010.

Motyka K., Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł, Lublin 2001.

Niewiadomski Z., Pojęcie administracji publicznej, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 1: Instytucje prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2009.

Oleś M., Działanie organu administracji publicznej jako złożony rezultat realizowania wartości, [w:] Wartości w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Warszawa 2015.

Piechowiak M., Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012.

Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.

Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, red. I. Lipowicz, Warszawa 2015.

Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 1, Warszawa 1995.

Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1995.

Słownik łacińsko-polski, oprac. K. Kumaniecki, Warszawa 1979.

Słownik łacińsko-polski, red. M. Plezia, t. 3, Warszawa 2007.

Spór o dobro, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2012.

Stelmach J., Brożek B., Sztuka negocjacji prawniczych, Warszawa 2011.

Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku, Kraków 1998.

Szot A., Słuszność a uznanie administracyjne, „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, t. 15.

Szot A., Swoboda decyzyjna w stosowaniu prawa przez administrację publiczną, Lublin 2016.

Waśkiewicz H., Prawo naturalne – prawo czy norma moralna, „Roczniki Filozoficzne” 1970, t. 18, z. 2.

Wieruszewski R., Postanowienia Karty Praw Podstawowych w świetle wiążących Polskę umów międzynarodowych i postanowień Konstytucji RP z 1997 r., [w:] Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008.

Wojciechowski B., Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne, Toruń 2004.

Wojciechowski B., Model zakresu swobody interpretacyjnej prawa administracyjnego, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.

Wróblewski J., Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988.

Wyrok NSA z dnia 17 listopada 2010 r., I OSK 107/10, LEX nr 744924.

Wyrok TK z dnia 27 stycznia 1999 r., K 1/98.

Zdyb M., Istota decyzji, Lublin 2003.

Ziemski K., Jędrzejczak M., Pojęcie dyskrecjonalności a pojęcie luzów decyzyjnych, [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014.

Zirk-Sadowski M., Problemy wykładni językowej w prawie administracyjnym, [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.3.25
Data publikacji: 2017-12-08 21:13:33
Data złożenia artykułu: 2017-09-20 13:57:43


Statistics


Total abstract view - 941
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Wojciech Dziedziak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.