Constitutional Competence of the Sejm in the Field of National Security

Mirosław Karpiuk

Abstract


The sphere of national security is the area where various authorities operate. The widest range of competences is granted to the executive, but the legislator (and also the judiciary) is not deprived of influence within this field. The Sejm has special powers within the legislative power. As far as its constitutional competence referring to the national security is concerned, the Sejm essentially takes action not when dealing with the normal functioning of the state, but in the case of specified threats. Even ending a state of war is a consequence of prior specified threats. The constitutional competence of the Sejm in this field basically covers states of emergency and state of war, the latter not being included in this category by the legislator. The Sejm holds here legal tools that allow it to finally decide on the validity of these situations (except for the state of natural disaster, where the Sejm agrees on its extension).

Keywords


Sejm; national security; state of war; martial law; state of emergency; state of natural disaster

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Czuryk M., Podstawy normatywne wprowadzenia, obowiązywania oraz zniesienia stanu wojennego, [w:] Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej w zarysie, red. M. Czuryk, W. Kiler, Warszawa 2014.

Dunaj K., Konstytucyjne uprawnienia Sejmu i Senatu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej” 2011, nr 2.

Grzebyk P., [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. M. Safjan, L. Bosek, t. 2, Warszawa 2016.

Karpiuk M., Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Normatywne uwarunkowania stanu wojennego i wyjątkowego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 3.

Kęsoń T.J., Stan wojny a stan wojenny – zagadnienia formalno-prawne, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2014, nr 2.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.

Prokop K., Stan wojny a stan wojenny w Konstytucji RP, „Państwo i Prawo” 2002, z. 3.

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP, [w:] Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.

Sarnecki P., [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 5, Warszawa 2007.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. M.P. z 2012 r., poz. 32 ze zm.).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 851 ze zm.).

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.

Wołpiuk W.J., Siły zbrojne w regulacjach Konstytucji RP, Warszawa 1998.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.9
Data publikacji: 2017-12-13 18:42:33
Data złożenia artykułu: 2017-10-08 22:27:27


Statistics


Total abstract view - 1421
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Mirosław Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.