The Administrative Type of Application of Law

Adam Szot

Abstract


The article is devoted to the specificity of application of law in the administrative type of this process. The subject is presented in the context of legal and extra-legal conditions of functioning of public administration that are linked to the necessity to implement public functions by administrative bodies. The article discusses the characteristic features of the administrative type of application of law, particularly when compared with judicial decision making. Special attention is also paid to decision making in the situation of existence of administrative approval as well as influence of politics and policies on decision making process.


Keywords


public administration, model of decision making, discretionary power, administrative approval, policies

Full Text:

PDF

References


Błaś A., Z problematyki realizacji norm prawa administracyjnego, „Studia Iuridica” 1996, Vol. XXXII.

Boć J., Pojęcie administracji, [in:] Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Wrocław 2010.

Dawidowicz W., O stosowaniu prawa przez organy administracji państwowej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Prawo” 1981, Vol. 9.

Duniewska Z., Istota i granice dyskrecjonalnej władzy administracyjnej w świetle standardów europejskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1999, R. LIX.

Groszyk H., Korybski A., Konflikt interesów i prawo, Warszawa 1990.

Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warsaw 2007.

Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. I: Instytucje prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2010.

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warsaw 2013.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warsaw 1979.

Leszczyński L., Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. IV: Wykładnia w prawie administracyjnym, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2012.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2001.

Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Warsaw 2004.

Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.

Myślińska M., Szot A., Analiza konfliktowa w administracyjnym typie stosowania prawa (zarys problematyki), [in:] Państwo, prawo, polityka – księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, Lublin 2012.

Niewiadomski Z., Pojęcie administracji publicznej, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. I: Instytucje prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2010.

Ostrowska A., Teoretycznoprawne aspekty uznania administracyjnego, [in:] Wykładnia prawa – odrębności w wybranych gałęziach prawa, ed. L. Leszczyński, Lublin 2006.

Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.

Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, Warsaw 2009.

Wróblewski J., Sądowe i pozasądowe stosowanie prawa – problemy teorii i praktyki, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1981, R. XXVI.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Cracow 2005.




DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.99
Data publikacji: 2015-05-24 03:12:07
Data złożenia artykułu: 2015-05-24 02:48:59


Statistics


Total abstract view - 626
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 2

Indicators



Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.