Administracyjny typ stosowania prawa

Adam Szot

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł został poświęcony omówieniu specyfiki stosowania prawa w typie administracyjnym. Poprzedza je ogólna refleksja na temat uwarunkowań prawnych i pozaprawnych funkcjonowania administracji publicznej, związanych z koniecznością dążenia przez jej organy do realizacji zadań państwa. Uwarunkowania te w znaczny sposób mogą wpływać na procesy podejmowania decyzji zarówno w ujęciu jednostkowym, jak i w odniesieniu do kształtowania się pewnych linii decyzyjnych. W dalszej części omówiono cechy charakterystyczne administracyjnego typu stosowania prawa, w szczególności w zestawieniu z orzeczniczą działalnością sądów. Odrębności te wiążą się przede wszystkim z faktem, iż stosowanie prawa w typie administracyjnym jest elementem szeroko rozumianego zarządzania w sferze publicznej. Różnice dostrzegalne są również w przebiegu rozumowań podejmowanych przed decydenta. Szczególną uwagę warto zwrócić na formułowanie treści decyzji finalnej w ramach uznania administracyjnego, które uprawnia organ do wyboru tego − spośród co najmniej dwóch prawnie dopuszczalnych rozstrzygnięć − które pełniej realizuje założoną politykę decydowania (stosowania prawa). To ostatnie zagadnienie zostało szerzej omówione w ramach ostatniej części artykułu, w której zanalizowano wpływ polityki na proces stosowania prawa i rozumowania organu podejmującego decyzję.

Słowa kluczowe


Brak słów kluczowych w języku polskim

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Błaś A., Z problematyki realizacji norm prawa administracyjnego, „Studia Iuridica” 1996, Vol. XXXII.

Boć J., Pojęcie administracji, [in:] Prawo administracyjne, ed. J. Boć, Wrocław 2010.

Dawidowicz W., O stosowaniu prawa przez organy administracji państwowej, „Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego – Prawo” 1981, Vol. 9.

Duniewska Z., Istota i granice dyskrecjonalnej władzy administracyjnej w świetle standardów europejskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1999, R. LIX.

Groszyk H., Korybski A., Konflikt interesów i prawo, Warszawa 1990.

Izdebski H., Fundamenty współczesnych państw, Warsaw 2007.

Jaśkowska M., Uznanie administracyjne a inne formy władzy dyskrecjonalnej administracji publicznej, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. I: Instytucje prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2010.

Kulesza M., Sześciło D., Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warsaw 2013.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa, Warsaw 1979.

Leszczyński L., Podstawa decyzji stosowania prawa administracyjnego. Ustalenia walidacyjne, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. IV: Wykładnia w prawie administracyjnym, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2012.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2001.

Matczak M., Kompetencja organu administracji publicznej, Warsaw 2004.

Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983.

Myślińska M., Szot A., Analiza konfliktowa w administracyjnym typie stosowania prawa (zarys problematyki), [in:] Państwo, prawo, polityka – księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, Lublin 2012.

Niewiadomski Z., Pojęcie administracji publicznej, [in:] System prawa administracyjnego, Vol. I: Instytucje prawa administracyjnego, eds. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warsaw 2010.

Ostrowska A., Teoretycznoprawne aspekty uznania administracyjnego, [in:] Wykładnia prawa – odrębności w wybranych gałęziach prawa, ed. L. Leszczyński, Lublin 2006.

Stefaniuk M., Działanie administracji publicznej w ujęciu nauk administracyjnych, Lublin 2009.

Suwaj P.J., Konflikt interesów w administracji publicznej, Warsaw 2009.

Wróblewski J., Sądowe i pozasądowe stosowanie prawa – problemy teorii i praktyki, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1981, R. XXVI.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Cracow 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.2.99
Data publikacji: 2015-05-24 03:12:07
Data złożenia artykułu: 2015-05-24 02:48:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Adam Szot

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.