Regulations as a Special Type of Local Law

Mirosław Karpiuk

Abstract


Regulations belong to the catalogue of the sources of common law, forcefully shaping the status of the recipient. The scope of regulations established within the structure of local law refers to an area where the authority establishing a given act performs its competence. These regulations are executive in character, and the issuing authorization must be included in the act. A public administration body cannot therefore form the legal status of the recipient if the legislator does not allow it.

 


Keywords


sources of common law; public administration body

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.

Czuryk M., Akty prawa miejscowego organów rządowej administracji niezespolonej, [w:] Niezespolona administracja rządowa, pod red. M. Czuryk, M. Karpiuka, J. Kostrubca, Warszawa 2011.

Czuryk M., Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego, [w:] Akty normatywne i administracyjne, pod red. M. Karpiuka, Warszawa 2009.

Dobosz P., [w:] Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, Warszawa 2007.

Dolnicki B., [w:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2007.

Karpiuk M., Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Działalność prawodawcza administracji rządowej, [w:] Akty normatywne i administracyjne, pod red. M. Karpiuka, Warszawa 2009.

Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy administracji publicznej, [w:] Wpływ prakseologii na organizację i zarządzanie w administracji publicznej, pod red. K. Sikory, M. Domagały, E. Jasiuk, Radom 2010.

Karpiuk M., Status prawny organów samorządu terytorialnego w sferze bezpieczeństwa publicznego, [w:] Prawo bezpieczeństwa publicznego, pod red. M. Karpiuka, K. Walczuka, Warszawa 2013.

Krzyżanowska M., Tworzenie aktów prawa miejscowego jako przejaw stosowania prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, pod red. D. Kotłowskiego, M. Mazuryka, K. Sadowskiego, Warszawa 2014.

Lipski J., Akty prawa miejscowego w świetle regulacji prawnych, orzecznictwa i doktryny, Warszawa 2009.

Sikora K., Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej, [w:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

Walczuk K., [w:] Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Komentarz, pod red. M. Czuryk, M. Karpiuka, M. Mazuryka, Warszawa 2012.

Walczuk K., Rozporządzenie porządkowe jako akt prawa miejscowego, [w:] Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, pod red. D. Kotłowskiego, M. Mazuryka, K. Sadowskiego, Warszawa 2014.

Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.21
Data publikacji: 2016-02-08 13:03:43
Data złożenia artykułu: 2015-05-25 13:42:47


Statistics


Total abstract view - 1413
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Mirosław Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.