The Obligation to Keep the Advocate Secret as a Reason Justifying the Refusal to Testify on the Basis of Art. 180 § 2 of the Code of Criminal Proceedings

Ewa Kruk

Abstract


The paper is devoted to the institution of refusal to testify by a witness in criminal proceedings with indication to the obligation to keep the advocate’s professional secrecy. The refusal itself, though it constitutes an obstacle to the reaching of the material truth, stems from the special character of the profession of an advocate which belongs to the group of the so-called professions of public trust. The paper stresses the ambiguous relationship between corporation regulations and the provisions of the Polish Code of Criminal Proceedings from 1997 and two forms of the secrecy are distinguished, i.e. the strict attorney’s secrecy and the secrecy of the legal defence. The imprecise conditions for releasing a person from the advocate’s secrecy on the basis of Art. 180 § 2 of the Code of Criminal Proceedings have been criticised.


Keywords


advocate’s secrecy; strict attorney’s secrecy; secrecy of the legal defence; advocate’s professional secrecy

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Agacka-Indecka J., Tajemnica zawodowa adwokata – znaczące rozstrzygnięcia sądów, „Palestra” 2005, nr 7–8.

Boratyńska K.T., [w:] K.T. Boratyńska, A. Górski, M. Królikowski, A. Sakowicz (red.), M. Warchoł, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.

Cieślak M., Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa 1955.

Czerwiński M., Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata a uzasadniony interes społeczny, „Palestra” 2013, nr 11–12.

Eichstaedt K., Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym, Warszawa 2008.

Gaberle A., Glosa do uchwały składu 7 sędziów z 16.06.1994, I KZP 5/94 (ochrona tajemnicy adwokackiej w świetle art. 163 k.p.k.), „Państwo i Prawo” 1995, z. 4.

Giezek J., Tajemnica adwokacka – wartość względna czy absolutna? O nieujawnialności informacji objętych tajemnicą adwokacką, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015.

Gostyński Z., Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań w procesie karnym, Warszawa 1997.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2014.

Izydorczyk J., Tajemnica obrończa a tajemnica adwokacka, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015.

Kalinowski S., [w:] J. Bafia, J. Bednarzak, M. Flemming, S. Kalinowski, H. Kempisty, M. Mazur (red.), M. Siewierski, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1976.

Kardas P., Etyczne i proceduralne determinanty pełnienia funkcji sędziego, obrońcy i oskarżyciela w kontradyktoryjnym procesie karnym, „Palestra” 2014, nr 3–4.

Kuźma M., Udział mediów w procesie karnym, [w:] Jawność procesu karnego, red. J. Skorupka, Warszawa 2012.

Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Katowice 2001.

Kwiatkowski Z., Zakazy dowodowe w procesie karnym, Kraków 2005.

Łojewski K., Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa 1970.

Międzynarodowy Kodeks Etyki przyjęty przez Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) w Oslo 25 lipca 1956 r., „Palestra” 1958, nr 12.

Paprzycki L.K., Komentarz aktualizowany do art. 1–424 Kodeksu postępowania karnego, t. 7, Warszawa 2015.

Pawelec K.J., Tajemnica zawodowa notariusza w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Zagadnienia podstawowe, „Rejent” 2015, nr 9.

Peiper L., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Kraków 1933.

Postanowienie SA w Katowicach z dnia 12 października 2011 r., II AKz 664/11, LEX nr 1102940.

Postanowienie SA w Katowicach z dnia 8 lutego 2017 r., II AKz 66/17, LEX nr 2309508.

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 11 lipca 2012 r., II AKz 285/12, LEX nr 1227567.

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 12 października 2015 r., II AKz 348/15, LEX nr 1997433.

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 23 maja 2016 r., II AKz 138/16, LEX nr 2155397.

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 24 maja 2016 r., II AKz 159/16, LEX nr 2155398.

Postanowienie SA w Szczecinie z dnia 29 października 2013 r., II II AKz 330/13, OSAS 2014, nr 2.

Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 4 października 2010 r., II AKz 588/10, LEX nr 621274.

Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2010 r., II AKz 588/10, LEX nr 621274.

Razowski T., Zwolnienie świadka z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 7–8.

Rogoziński P., Dopuszczalność i zakres badania przez organ procesowy istnienia przesłanek warunkujących uchylenie świadka od zeznawania, „Ius Novum” 2014, nr 1.

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 19 marca 1928 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 1950, nr 40, poz. 364 ze zm.).

Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Warszawa 2007.

Sendecki P., Tajemnica zawodowa fundamentem adwokatury jako zawodu zaufania publicznego, [w:] Etyka zawodów prawniczych. Wzajemne relacje i oczekiwania, red. G. Borkowski, Lublin 2012.

Skrętowicz E., Kruk E., O tajemnicy adwokackiej w procesie karnym, „Annales UMCS. Sectio G (Ius)” 1996, t. 43.

Smarzewski M., Banach M., Ochrona tajemnicy adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania, „Palestra” 2017, nr 3.

Sowiński P.K., Prawo świadka do odmowy zeznań w procesie karnym, Warszawa 2004.

Sowiński P.K., Zwolnienie adwokata z zachowania tajemnicy zawodowej w procesie karnym, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 3.

Stefański R.A., [w:] J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński (red.), S.M. Przyjemski, R.A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 1998.

Tajemnica, [w:] Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/tajemnica;2528548.html [dostęp: 02.10.2017].

Uchwała NRA nr 1/VII/94 z dnia 18 czerwca 1994 r., „Palestra” 1994, nr 7–8.

Uchwała SN z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, OSNKW 1994, nr 7–8, poz. 41.

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1999 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2016 r., poz. 299, 615).

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1247 ze zm.).

Waliszewski J., Uwagi o uprawnieniu świadka do nieujawniania faktów mających znaczenie w sprawie, „Palestra” 1973, nr 12.

Wiliński P., Konstytucyjne podstawy tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Warszawa 2015.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 9 kwietnia 2013 r., II AKa49/13, LEX nr 1312093.

Wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r., SK 64/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 107.

Zabłocki S., Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania karnego, [w:] Nowela k.p.k. z dnia 20 lipca 2000 r. Komentarz, Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.25
Data publikacji: 2017-12-13 18:42:34
Data złożenia artykułu: 2017-10-31 12:00:56


Statistics


Total abstract view - 677
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Ewa Kruk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.