The Commentary on the Supreme Court’s Resolution of 29 June 2016, III CZP 29/16

Magdalena Surowiec

Abstract


Each enforcement proceeding based on the bank’s enforcement order (beo) does not interrupt the course of limitation of receivables against the buyer of that non-bank claim.


Keywords


civil proceedings; beo; court enforcement; breaking limitation; enforcement effect for an assignee who is not a bank

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Kozaczek M., Wybrane zagadnienia dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego w orzecznictwie TK i SN, „Prawo Bankowe” 2006, nr 11.

Kropiwnicki J., Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, Warszawa 2013.

Ofiarski Z., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013.

Postanowienie SN z dnia 4 marca 2009 r., IV CSK 422/08, LEX nr 578796.

Skura R., Koniec z reliktem przeszłości. Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2016, nr 1, poz. 2.

Uchwała SN z dnia 2 kwietnia 2004 r., III CZP 9/04, LEX nr 106565.

Uchwała SN z dnia 22 lutego 2006 r., III CZP 129/05, LEX nr 171720.

Uchwała SN z dnia 16 marca 2006 r., III CZP 4/06, LEX nr 172359.

Uchwała SN z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, LEX nr 1643191.

Uchwała SN z dnia 26 października 2016 r., III CZP 56/16, LEX nr 2138153.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1822 ze zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2015 r., nr 128; t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1876).

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1854).

Wyrok SA w Łodzi z dnia 11 lipca 2014 r., I ACa 116/14, LEX nr 1504391.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 25 maja 2010 r., I ACa 100/10, LEX nr 1110230.

Wyrok SN z dnia 15 listopada 2002 r., II CKN 986/00, LEX nr 77044.

Wyrok SN z dnia 7 maja 2004 r., III CK 545/02, LEX nr 1125283.

Wyrok SN z dnia 21 września 2005 r., V CK 152/05, LEX nr 398445.

Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2011 r., V CSK 312/10, LEX nr 864023.

Wyrok SN z dnia 14 lutego 2013 r., II CSK 271/13, LEX nr 1458629.

Wyrok SN z dnia 19 listopada 2014 r., II CSK 196/14, LEX nr 1622306.

Wyrok TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12, LEX nr 1665900.

Zelwiański R., Bankowe tytuły egzekucyjne (potrzeba nowelizacji), „Państwo i Prawo” 2011, z. 9.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.149
Data publikacji: 2017-12-13 18:42:40
Data złożenia artykułu: 2017-11-04 09:18:25


Statistics


Total abstract view - 408
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Magdalena Surowiec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.