A Political Upheaval as a Form of Succession of the Royal Power in the United Monarchy of Israel. From Saul to Solomon

Marcin Konarski

Abstract


The aim of this article is to analyse the issues related to a political upheaval as a form of the succession of royal power in the monarchy of united Israel in the period that started during the reign of the first king of the Hebrews – Saul – till the last years David spent on the throne. During the period analysed in this article, there were several unsuccessful attempts to seize power through a political coup. Due to the fact that the inheritance based on the principle of primogeniture was never unambiguously introduced in the Kingdom of Israel, the most serious upheaval, described as a palace revolution, took place at the end of King David’s life. As a result, the younger son of David – Solomon – ascended to Israel’s throne, despite the fact that there were no legitimate grounds for him to take power.


Keywords


monarchy; Bible; Israel; royal power; political upheaval; coup d’état; King David; Absalom; Adonijah; Solomon; anointment

References


Abramson P.R., Politics in the Bible, New Jersey 2011.

Arystoteles, Polityka, Warszawa 1964.

Arystoteles, Ustrój polityczny Aten, Warszawa 1973.

Bankowicz M., Zamach stanu. Studium teoretyczne, Kraków 2009.

Baszkiewicz J., Wolność, równość, własność, Warszawa 1981.

Bodner K., Nathan: Prophet, Politician and Novelist?, “Journal for the Study of the Old Testament” 2001, Vol. 26(1), DOI: https://doi.org/10.1177/030908920102600103.

Bodner K., The Rebellion of Absalom, New York 2014.

Bright J., Historia Izraela, Warszawa 1994.

Bruce W., The First Three Kings of Israel, London 1879.

Dietrich W., The Early Monarchy in Israel: The Tenth Century B.C.E., Atlanta 2007.

Ewald H., The Rise and Splendour of the Hebrew Monarchy, London 1871.

Flawiusz J., Dawne dzieje Izraela, cz. 1, Warszawa 1993.

Fleming D., The Legacy of Israel in Judah’s Bible: History, Politics, and the Reinscribing of Tradition, Cambridge 2012.

Frazer J.G., Złota gałąź, t. 1, Warszawa 1971.

Grant M., Dzieje dawnego Izraela, Warszawa 1991.

Hammond N.G.L., Dzieje Grecji, Warszawa 1994.

Harrison R.K., The Matriarchate and Hebrew Regal Succession, “Evangelical Quarterly” 1957, Vol. 29(1).

Hergesel T., Rozumieć Biblię: Stary Testament, Kraków 1992.

Ishida T., History and Historical Writing in Ancient Israel: Studies in Biblical Historiography, Leiden 1999.

Ishida T., The Royal Dynasties in Ancient Israel: A Study on the Formation and Development of Royal-dynastic Ideology, Berlin–New York 1977.

Jacobson D.L., And Then There Were the Women in His Life: David and His Women, “World & World” 2003, No. 4.

Jaruzelska I., Prorocy a zamach stanu w królestwie Izraela (X–VIII w. p.n.e.), [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, Warszawa 2004.

Keller W., Śladami Biblii. Stary Testament w świetle badań naukowych, Kielce 1998.

Koenig S.M., Isn’t Bathsheba? A Study in Characterization, Eugene 2011.

Konarski M., Zamach stanu w perspektywie prawno-historycznej na przykładzie Rewolucji Francuskiej 1789–1799, [in:] Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, red. W. Lis, Lublin 2017.

Kostrubiec J., W kręgu problematyki prawnej legitymizacji władzy, „Studia Iuridica Lublinensia” 2003, t. 1.

Kuryłowicz M., Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Lublin 2006.

Lemaire A., Zjednoczona monarchia, [in:] Starożytny Izrael: od Abrahama do zburzenia Świątyni Jerozolimskiej przez Rzymian, red. H. Shanks, Warszawa 2007.

Long B.O., A Darkness Between Brothers: Solomon and Adonijah, “Journal for the Study of the Old Testament” 1981, Vol. 6(19), DOI: https://doi.org/10.1177/030908928100601904.

Łach J., Księgi 1–2 Samuela. Pismo Święte Starego Testamentu, t. IV-1, Poznań–Warszawa 1973.

Łach J.B., Księgi 1–2 Królów. Pismo Święte Starego Testamentu, t. IV-2, Poznań 2007.

Łuć I., Udział gwardii pretoriańskiej w zamachach stanu w 69 i 193 r. n.e., [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, Warszawa 2004.

Łukaszewicz A., Rok 41 – Rzym i Aleksandria, [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, Warszawa 2004.

Malinowski G., Zamach stanu i strach przed nim w demokratycznych Atenach, [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, Warszawa 2004.

McKenzie S.L., Dawid. Król Izraela, Poznań 2014.

Miller G.P., Monarchy in the Hebrew Bible, “NYU School of Law, Public Law Research Paper” 2010, No. 10-76, DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.1694532.

Montefiore S.S., Jerozolima. Biografia, Warszawa 2011.

Nicol G.G., Bathsheba, a clever Woman?, “The Expository Times” 1988, Vol. 99(12), DOI: https://doi.org/10.1177/001452468809901203.

Niesiołowski-Spanò Ł., Pisanie dziejów Izraela, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2003, nr 2.

Pilarczyk K., Salomon królem starożytnego Izraela – zamach stanu czy zmowa pałacowa?, [in:] Zamach stanu w dawnych społecznościach, red. A. Sołtysiak, Warszawa 2004.

Piwowar A., Historia Izraela czasów Starego Testamentu. Od patriarchów do podboju przez Rzymian, Lublin 2013.

Platon, Prawa, Kraków 1960.

Rost L., The Succession to the Throne of David, London–New York 2015.

Sójka-Zielińska K., Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, Wrocław 2010.

Śpiewak P., Dawid królem, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 39.

Śpiewak P., Doradcy Absaloma, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 48.

Śpiewak P., Klęska Saula, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 27.

Śpiewak P., Król Salomon, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 1–2.

Śpiewak P., Śmierć Absaloma, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 50.

The Holy Bible: New International Version, www.biblestudytools.com/niv [access: 10.09.2018].

Thieberger F., King Salomon, New York 1947.

Tryl F., Od Otniela do Saula. Początki państwowości izraelskiej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 2005, nr 1, DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.569.

Warzecha J., Historia dawnego Izraela, Warszawa 2005.

Weber M., Szkice z socjologii religii, Warszawa 1995.

Wolski J., Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.4.51-70
Date of publication: 2019-06-15 14:19:59
Date of submission: 2018-01-24 08:21:53


Statistics


Total abstract view - 1448
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Marcin Konarski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.