Commentary on the Supreme Administrative Court’s Judgment of September 13, 2016 (II OSK 3028/14) Regarding the Consideration of the Owner Interest in the Building Object and the Value of Protected Law in the Event of a Change in the Method of Use of the Object

Sławomir Zwolak

Abstract


The commentary concerns the issue of the application of legal regulations regarding the change in the way of using a building object. As the Supreme Administrative Court states, when interpreting these provisions, one should weigh the interests related to the protection of values indicated in the construction law with the interests of the owner of the building object in which the change of use took place. Indeed, these regulations constitute interference in the ownership.


Keywords


investor; ownership; change of use of the building object

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bielecki M., Wybrane aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego, Warszawa 2009.

Błażewski M., Ochrona w procesie budowlanym, [w:] Wartości w prawie administracyjnym. V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Administratywistów, red. J. Zimmermann, Warszawa 2015.

Despot-Mładanowicz A., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, Warszawa 2012.

Dybowski T., Ochrona własności na tle konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Trybunał Konstytucyjny. Księga XV-lecia, red. F. Rymarz, A. Jankiewicz, Warszawa 2001.

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 2003.

Janiszewska-Kuropatwa E., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.

Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.

Kijowski D.R., Zasada adekwatności w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo” 1990, z. 4.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze sprost. i późn. zm.).

Mazur K., Dobra chronione w działalności policji administracyjnej na przykładzie państwowej inspekcji sanitarnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2010, nr 3.

Misiak W., Poradnik inwestora budowlanego, Warszawa 1997.

Niewiadomski Z., [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2011.

Rozwadowski W., Uwagi o tak zwanej własności relatywnej w prawie rzymskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, nr 2.

Serafin S., Funkcje prawa budowlanego, „Społeczeństwo i Rodzina” 2006, nr 1.

Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.

Sienkiewicz T., Pozwolenie w ochronie zabytków, Lubin 2013.

Szwajdler W., Ochrona prawna interesu indywidualnego w procesie budowlanym, Toruń 1993.

Ura E., Heliniak K., Ograniczenia własności nieruchomości w administracyjnym prawie materialnym, [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olszanica 21–23 maj 2001 r., red. E. Ura, Rzeszów 2001.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z poźn. zm.).

Wawrzyniak J., Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, „Inżynier Budownictwa” 2013, nr 5.

Woźniak C., [w:] Prawo budowlane z umowami w działalności inwestycyjnej. Komentarz, red. H. Kisilowska, Warszawa 2010.

Woźniak M., Interes publiczny jako przesłanka działań organów planistycznych, [w:] Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.

Wyrok NSA z dnia 29 stycznia 1997 r., II SA/Kr 337/96, LEX nr 29642.

Wyrok NSA z dnia 27 września 2002 r., IV SA 2147/00, ONSA 2003, nr 4, poz. 137.

Wyrok NSA z dnia 7 kwietnia 2005 r., OSK 1399/04, LEX nr 169366.

Wyrok NSA z dnia 15 października 2010 r., II OSK 1569/09, LEX nr 746648.

Wyrok NSA z dnia 13 maja 2014 r., II OSK 1532/13, LEX nr 1586370.

Wyrok TK z dnia 12 stycznia 1999 r., P 2/98, OTK 1999, nr 1, poz. 2.

Wyrok TK z dnia 25 lutego 1999 r., K 23/98, OTK 1999, nr 2, poz. 25.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2008 r., VII SA/Wa 2186/07, LEX nr 495721.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 14 stycznia 2010 r., VII SA/Wa 261/09, LEX nr 601968.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2012 r., VII SA/Wa 210/12, LEX nr 1365461.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 28 lutego 2014 r., II SA/Bk 895/13, LEX nr 1433501.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 maja 2014 r., VII SA/Wa 1662/13, LEX nr 1564799.

Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.173
Data publikacji: 2018-06-28 19:25:42
Data złożenia artykułu: 2018-02-08 18:11:16


Statistics


Total abstract view - 640
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sławomir Zwolak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.