Liability of Juveniles Under Article 10 § 2 of the Criminal Code for Various Forms of Criminal Cooperation. Part One

Marek Kulik

Abstract


The entire study is devoted to the question of the imputability of criminal responsibility to a minor acting under the conditions set out in Article 10 § 2 of the Polish Criminal Code for acts committed in various phenomenal forms. In the first part of the study, the author presents four concepts existing in this field in Polish literature and basic arguments for each of them. He pointed to his own concept and justified it by referring to complicity and multiplicity.


Keywords


criminal responsibility of minors; complicity; multiple affairs

References


Buchała K., Przestępstwa w komunikacji drogowej, Warszawa 1961.

Budyn-Kulik M., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2017.

Burdziak K., Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o art. 18 § 3 zd. 2 k.k.), „Państwo i Prawo” 2018, z. 1.

Daszkiewicz K., Kodeks karny z 1997 roku. Uwagi krytyczne, Gdańsk 2001.

Dębski R., O teoretycznych podstawach regulacji współdziałania przestępnego w kodeksie karnym z 1997 r., „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1998, t. 58.

Dębski R., Recenzja monografii Łukasza Pohla „Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne”, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, ss. 293, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 12.

Giezek J., [in:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Kardas P., [in:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 1: Komentarz do art. 1–52 k.k., red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Kardas P., Sprawstwo kierownicze i polecające – wykonawcze czy niewykonawcze postaci sprawstwa?, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 5.

Kardas P., Teoretyczne podstawy odpowiedzialności karnej za przestępne współdziałanie, Kraków 2001.

Kowalewska-Łukuć M., Strona podmiotowa pomocnictwa przez zaniechanie (uwagi o statusie form przestępnego współdziałania w popełnieniu przestępstwa), „Państwo i Prawo” 2018, z. 1.

Kulik M., Czy nieletni może odpowiadać karnie za niesprawcze formy współdziałania przestępnego oraz formy stadialne poprzedzające dokonanie?, „Studia Prawnicze” 2016, nr 4.

Kulik M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. (SK 35/12), OTK-A 2014, nr 7, poz. 74, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.175.

Liszewska A., Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź 2004.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Marek A., Zoll A., [in:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Kraków 1998.

Patryas W., Interpretacja karnistyczna. Studium metodologiczne, Poznań 1988.

Pohl Ł., [in:] System Prawa Karnego, t. 3: Nauka o zasadach odpowiedzialności, red. R. Dębski, Warszawa 2013.

Pohl Ł., Istota pomocnictwa w kodeksie karnym z 6 VI 1997 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2000, nr 2.

Pohl Ł., O (nie)możliwości pociągnięcia osoby nieletniej do odpowiedzialności karnej za tzw. niewykonawcze formy współdziałania przestępnego na gruncie kodeksu karnego z 1997 r., [in:] Węzłowe problemy prawa karnego, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Markowi, red. V. Konarska-Wrzosek, J. Lachowski, J. Wójcikiewicz, Warszawa 2010.

Pohl Ł., Prawo karne. Wykład części ogólnej, Warszawa 2012.

Pohl Ł., Strona podmiotowa pomocnictwa w kodeksie karnym z 1997 r. (o potrzebie nowelizacji art. 18 § 3 k.k.), „Państwo i Prawo” 2014, z. 7.

Pohl Ł., Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym, Poznań 2007.

Pohl Ł., Zakres odpowiedzialności karnej nieletniego w Kodeksie karnym z 1997 r. (o konieczności pilnej zmiany art. 10 § 2 k.k. – problem form popełnienia czynu zabronionego), „Prawo w Działaniu” 2017, nr 30.

Resolution of the Supreme Court of 29 October 2012 (I KZP 15/12), OSNKW 2012, No. 11, Item 111.

Spotowski A., Próba rozgraniczenia form zjawiskowych przestępstwa w nowym k.k., „Palestra” 1972, nr 2.

Szwacha J., Z problematyki współdziałania przestępnego, „Nowe Prawo” 1970, nr 12.

Tyszkiewicz L., Problemy współdziałania przestępnego de lege ferenda, „Palestra” 1990, nr 1.

Tyszkiewicz L., Współdziałanie przestępne i główne pojęcia z nim związane w polskim prawie karnym, Poznań 1964.

Walczak-Żochowska A., [in:] Kodeks karny. Część ogólna, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, t. 1, Warszawa 2010.

Wąsek A., [in:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny, t. 1, Gdańsk 2005.

Wąsek A., Współsprawstwo w polskim prawie karnym, Warszawa 1978.

Zieliński M., Koncepcja derywacyjna wykładni prawa w orzecznictwie Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, [in:] Zagadnienia prawa dowodowego, red. J. Godyń, M. Hudzik, L.K. Paprzycki, Warszawa 2011.

Zoll A., [in:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 1: Komentarz do art. 1–52 k.k., red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.2.77
Data publikacji: 2018-06-28 19:25:42
Data złożenia artykułu: 2018-02-16 22:02:57


Statistics


Total abstract view - 802
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (POLISH) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Marek Kulik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.