Mediation in Sports-Related Disputes

Jakub Kosowski

Abstract


The article analyzes the possibilities of conducting mediation in sports disputes. The author cites solutions relating to various types of disputes, including financial, disciplinary, strictly sports-related, administrative and inter-institutional. As part of the conclusions, the author lists practical and theoretical aspects of conducting mediation in disputes, in which the use of mediation is required or promoted by the procedural law, and in disputes, where the use of mediation results or may result from internal regulations of sports associations.


Keywords


mediation; sports disputes; sports law; sports associations; disciplinary proceedings

References


Bieńkowska E., Nowy zawód – mediator sądowy, „Jurysta” 1998, nr 3–4.

Cebula R., Mediator w polskim prawie cywilnym, „Mediator” 2005, nr 34.

Gmurzyńska E., Kierunki rozwoju mediacji sądowej w sprawach cywilnych w USA i w Europie, „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 11.

Gmurzyńska E., Rodzaje mediacji, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Jakubiak-Mirończuk A., Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych, Warszawa 2008.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa, Warszawa 2009.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2015.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993.

Korybski A., Myślińska M., Słuszność postępowania mediacyjnego (w świetle teorii dyskursu), „Studia Iuridica Lublinensia” 2011, t. 15.

Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009.

Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Morek R., Mediacja i arbitraż. Komentarz, Warszawa 2006.

Pazdan M., O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, „Rejent” 2004, nr 2.

Skrzypczak G., Prawnik a sposoby rozwiązywania sporów, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 4.

Staroń J., Funkcjonowanie mediacji cywilnej w Polsce, [in:] Arbitraż i mediacja. Aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, red. J. Olszewski, Rzeszów 2009.

Szurski T., Arbitraż – skuteczny sposób likwidowania sporu, „Monitor Prawniczy” 1998, nr 12.

The Act of 20 August 2002 on the Law on proceeding before administrative courts (Journal of Laws of 2017, Item 1369, consolidated text).

The Act of 25 June 2010 on sports (Journal of Laws of 2017, Item 1463, consolidated text).

The Act of 21 April 2017 on combating doping in sports (Journal of Laws of 2017, Item 1051).

The Decision of the Supreme Court, Chamber of Labour, Social Security and Public Affairs, of 22 November 2016, III PO 5/16, Legalis No. 1537696.

Wach A., Alternatywne formy rozwiązywania sporów sportowych, Warszawa 2005.

Waszkiewicz P., Zasady mediacji, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Zienkiewicz A., Mediator w sprawach cywilnych, „Rejent” 2005, nr 5.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.215-227
Date of publication: 2018-09-30 21:52:22
Date of submission: 2018-03-01 17:40:57


Statistics


Total abstract view - 904
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (POLISH) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Jakub Kosowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.