Gloss to the Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 31 March 2017 (II AKa 450/16, Legalis No. 1611762)

Joanna Piórkowska-Flieger

Abstract


The commented judgement is about attempted incitement. The author described different views on this issue presented in the doctrine and jurisprudence. She positively assessed the opinion of the Court of Appeal in Warsaw, according to which the attempted incitement was admissible, while critically, she responded to the understanding of attempted incitement adopted in the ruling.


Keywords


incitement; attempt; accomplishment

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Andrejew I., Polskie prawo karne w zarysie, Warszawa 1989.

Bojarski T., Z problematyki współdziałania przestępnego, [w:] Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, red. J. Giezek, Kraków 2006.

Cichońska G., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r., sygn. I KZP 11/03, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 4.

Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117–277 Kodeksu karnego, red. A. Zoll, Kraków 1999.

Daszkiewicz K., Refleksje na temat podżegania w projekcie kodeksu karnego, „Palestra” 1963, nr 9.

Giezek J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2012.

Gruszecka D., Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna, Warszawa 2012.

Gubiński A., Zasady prawa karnego, Warszawa 1996.

Hryniewicz E., Skutek w prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 7–8.

Kaczmarek T., Kwestie sporne wokół pojęcia tzw. niesprawczych form współdziałania przestępnego, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007.

Kardas P., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1–116 k.k., red. A. Zoll, Warszawa 2012.

Kardas P., Recenzja książki Agnieszki Liszewskiej „Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna”, Łódź 2004, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 3.

Konarska-Wrzosek V., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2016.

Kulik M., Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa w polskim prawie karnym, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2013, nr 2.

Kulik M., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2014 r. (SK 35/12), OTK-A 2014, nr 7, poz. 74, „Studia Iuridica Lublinensia” 2016, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.175.

Kuziak P., Usiłowanie podżegania w kontekście uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 października 2003 r., I KZP 11/03, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, nr 1.

Liszewska A., Podżeganie i pomocnictwo a usiłowanie, „Państwo i Prawo” 2000, z. 6.

Liszewska A., Współdziałanie przestępne w polskim prawie karnym. Analiza dogmatyczna, Łódź 2004.

Makarewicz J., Bezkarność podżegania i pomocnictwa, „Przegląd Prawa i Administracji” 1934, nr 1.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006.

Marek A., Prawo karne, Warszawa 2009.

Pohl Ł., Formy stadialne czynu zabronionego w odniesieniu do podżegania i pomocnictwa według kodeksu karnego z 1997 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 1–2.

Stefański R.A., Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2008.

Śliwiński S., Polskie prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 1946.

Tokarczyk D., Podżeganie w polskim prawie karnym. Studium z zakresu teorii i praktyki prawa karnego, Warszawa 2017.

Tyszkiewicz L., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2006.

Tyszkiewicz L., O właściwe rozwiązanie teoretyczne i dogmatyczne sporu o skutkowe czy bezskutkowe podżeganie i pomocnictwo, [w:] Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011.

Uchwała SN z dnia 4 listopada 1966 r., VI KZP 33/36, OSNKW 1966, nr 12, poz. 127.

Uchwała 7 sędziów SN z dnia 21 października 2003 r., I KZP 11/03, OSNKW 2003, nr 11–12, poz. 89.

Waszczyński J., [w:] System Prawa Karnego, t. 4, cz. 2: O przestępstwach w szczególności, red. I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński, Wrocław 1989.

Wąsek A., [w:] O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 2002.

Węglowski M.G., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2006 r., sygn. III KK 156/06, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 5.

Wolter W., Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973.

Wolter W., Problem usiłowanego podżegania i pomocnictwa, „Państwo i Prawo” 1974, z. 1.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2006 r., II AKa 135/06, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 4 (wkł.), poz. 7.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 26 listopada 2008 r., II AKa 260/08, „Krakowskie Zeszyty Sądowe” 2009, nr 2, poz. 54.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 14 sierpnia 2009 r., II AKa 220/09, „Apelacja Warszawska” 2010, nr 1, poz. 2.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 9 lutego 2012 r., II AKa 496/11, LEX nr 1184756.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 13 lutego 2013 r., II AKa 166/12, LEX nr 1294819.

Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 14 lutego 2013 r., II AKa 1/13, LEX nr 1289595.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 21 stycznia 2014 r., II AKa 200/13, LEX nr 1425489.

Wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2006 r., V KK 316/05, OSNKW 2006, nr 5, poz. 52.

Wyrok SN z dnia 28 listopada 2006 r., III KK 156/06, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6 (wkł.), poz. 1.

Zoll A., [w:] K. Buchała, A. Zoll, Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 1–116 Kodeksu karnego, Kraków 1998.

Zoll A., Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego w świetle Konstytucji, [w:] Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa. Materiały III Bielańskiego Kolokwium Karnistycznego, red. J. Majewski, Toruń 2007.

Zoll A., Sprawstwo bez wykonania czynu zabronionego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, nr 2.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.1.221-230
Data publikacji: 2019-10-08 15:09:21
Data złożenia artykułu: 2018-03-21 13:38:48


Statistics


Total abstract view - 697
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Joanna Piórkowska-Flieger

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.