Confidentiality of Mediation in Civil Cases in Perspective of the Jerzy Lande’s Analytical Theory of Legal Norm

Paweł Kłos

Abstract


The paper discusses confidentiality of civil mediation in the view of Jerzy Lande’s theory of legal norm. In the Polish theory of law confidentiality of mediation has not been described whatsoever. Lande created a theory according to which two legal norms: legitimized and legitimizing were distinguished. Disposition, as a mandatory element of the norm, includes two constituents: obligation and entitlement (right). The article contains a re-conceptualisation which allows understanding specific features of mediation as a legal institution and enables to gain more insight into the functioning of confidentiality of civil mediation.


Keywords


mediation; confidentiality of civil mediation; legal norms; Lande’s analytical theory of legal norm

References


Antolak-Szymanski K., Piaskowska O., Mediacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, Warszawa 2017.

Ardynowska B., Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Bielsko-Biała 2002.

Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

Bobrowicz M., Mediacja. Jestem za, Warszawa 2008.

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie [access: 19.09.2018].

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, http://pracownik.kul.pl/files/10244/public/kodeks_etyczno-zawodowy_psychologa.pdf [access: 19.09.2017].

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA, Lublin 1993.

Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2016.

Koszowski M., Prawno-etyczne aspekty wykonywania zawodu mediatora (zasady etyki mediatora) z uwzględnieniem standardów europejskich, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2008, nr 77.

Lande J., Studia z filozofii prawa, oprac. K. Opałek, wstęp J. Wróblewski, Warszawa 1959.

Leszczyński L., Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004.

Marszałkowska-Krześ E., Art. 1834 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2017.

Miszkin-Wojciechowska M., Prawne gwarancje poufności mediacji gospodarczej i cywilnej – ocena regulacji prawa polskiego na tle wybranych rozwiązań w prawie obcym, „Kwartalnik ADR” 2010, nr 2.

Opałek K., Wróblewski J., Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969.

The decision of the Higher Disciplinary Court of 27 February 2016, WSD 58/15.

Pieckowski S., Mediacja w sprawach cywilnych, Warszawa 2016.

Postępowanie mediacyjne w świetle danych statystycznych. Sądy Rejonowe i Okręgowe w latach 2006–2016 oraz I półroczu 2017 roku, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,3502,5.html [access: 24.09.2018].

Słownik języka polskiego, red. A. Kryński, N. Niedźwiecki, t. 4, Warszawa.

Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1981.

Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediacyjnego, https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-konfliktow-i-sporow/dokumenty-deklaracje [access: 2.08.2017].

Telenga P., Art. 1834, [in:] Kodeks postępowania cywilnego, t. 1: Art. 1–729, red. A. Jakubecki, Warszawa 2017.

The Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws, 2017, Item 459, consolidated text).

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2016, Item 1822).

The Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws, 2016, Item 922).

The Act of 10 July 2010 – Law on the system of common courts (Journal of Laws, 2015, Item 133 as amended, consolidated text).

The Act of 10 September 2015 on the amendment of certain acts in connection with the support of amicable dispute resolution methods (Journal of Laws, 2015, Item 1595).

Waszkiewicz P., Zasady mediacji, [in:] Mediacje. Teoria i praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morek, Warszawa 2009.

Wydra R., Tajemnica, [in:] Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Bielsko-Biała 2002.

The judgment of the Gdańsk Court of Appeal of 23 October 2007, I ACa 807/07.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2002.

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.163-174
Date of publication: 2018-09-30 21:52:19
Date of submission: 2018-04-18 15:27:32


Statistics


Total abstract view - 1089
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (POLISH) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Paweł Kłos

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.