Public-Private Partnership and the Institution of Mediation

Bartosz Liżewski, Michał Liżewski

Abstract


The aim of this article is to present relationships between the institutions of public-private partnership and mediation under Polish law. To this end, both the legal and non-legal nature of public-private partnership needs to be presented in detail. This institution is usually applied in a specific system of social demand for specific infrastructure, equipment or services. The dialogue pursued in this respect at the level of local community as part of relations of this community with local authorities and under formal procedures between the authorities and a private entity or entities interested in cooperation in a public-private partnership may lead to the initiation of mediation or quasi-mediation.


Keywords


public-private partnership; mediation; public entity; private partner; public consultation; negotiations; public procurement

References


Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017 (Legalis 2018 [access:10.02.2018]).

Duszka-Jakimko H., Alternatywne rozwiązywanie sporów. Pomiędzy instrumentalnym a komunikacyjnym paradygmatem prawa, Opole 2016.

Forms and Determinants of Development of Civil Dialogue, ed. M.W. Staśkiewicz, Lublin 2015.

Gołaszewski P., Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z 7.4.2017 r. (cz. I), „Monitor Prawniczy” 2017, nr 15.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009.

Korybski A., Leszczyński L., Stanowienie i stosowanie prawa. Elementy teorii, Warszawa 2015.

Liżewski M., Cieślak R., Projekty hybrydowe w ramach PPP, „Czysta Energia” 2016, nr 1.

Liżewski B., Łacek M., Pilipiec S., Mieszkańcy Lubartowa wobec budowy i lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Ekspertyza z procesu ankietyzacji w dniach 1–15 października 2011.

Mediacja. Teoria, normy, praktyka, red. K. Płeszka, J. Czapska, M. Araszkiewicz, M. Pękala, Warszawa 2017.

Partnerstwo publiczno-prywatne. 100 pytań, wyjaśnień, interpretacji, red. R. Cieślak, Warszawa 2014.

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, red. M. Bejm, Warszawa 2014 (Legalis 2018 [access: 27.02.2018]).

The Act of 29 January 2004 – Public Procurement Law (Journal of Laws, 2017, Item 1579 as amended).

The Act of 17 December 2004 on liability for the breach of public finance discipline (Journal of Laws, 2017, Item 1311).

The Act of 19 December 2008 on public-private partnership (Journal of Laws, 2015, Item 696 as amended, consolidated text).

The Act of 27 August 2009 on public finances (Journal of Laws, 2017, Item 2077 as amended).

The Act of 21 October 2016 on concession contracts for construction works or services (Journal of Laws, 2016, Item 1920).

The Act of 7 April 2017 on amending the Code of Administrative Procedure and some other acts (Journal of Laws 2017, Item 935).

The Act of 1 June 2017 on amending certain acts in order to facilitate the recovery of claims (Journal of Laws, 2017, Item 933).

The Annex to the Resolution No. 116/2017 of the Council of Ministers of 26 July 2017 “Government policy regarding the development of public-private partnership” (RM-111-83-17).

The Decision of the General Adjudicating Commission of 28 June 2007 (DF/GKO-4900-26/30/07/18).

The Regulation (EU) No. 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No. 1083/2006 (Official Journal of the European Union, L 347/320).

Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 (MR/H 2014-2020/7(2)/02/2017).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.197-213
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:21
Data złożenia artykułu: 2018-04-23 13:03:27


Statistics


Total abstract view - 1205
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (POLISH) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Bartosz Liżewski, Michał Liżewski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.