Mediator as a Profession Incorporated into the System of Common Courts – Civil Mediation Practice in the Light of Recent Changes

Anna Kalisz

Abstract


The article is an attempt to examine the results of the amendments, which have been introduced to civil procedure and to mediation law since the 1st January 2016. Mediation corresponds with the nature of private law and in many other Western countries it has become a significant part of justice in civil, commercial and family matters. The examined updating was meant to: raise the social knowledge and recognition of mediation; increase the number of mediations conducted; motivate lawyers to apply it as a solution for legal disputes; raise the standards of professional court mediators and – last but not least – shorten the length of the civil proceedings. Most of the changes have been inspired by the EU directives on commercial disputes.


Keywords


civil mediation; mediator; amendments

References


Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2007.

Folberg J., Golann D., Kloppenberg L., Stipanowich T., Resolving Disputes. Theory, Practice, and Law, New York 2005.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 1999.

http://mediacja.gov.pl/Statystyki.html [access: 18.09.2018].

Hutniewicz M., Mediacja w sprawach cywilnych i handlowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE, „Radca Prawny” 2009, nr 2.

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych, https://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje/publikacje-akty-prawne-statystyki [access: 20.05.2018].

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kamiński J., Ulpianus, [in:] Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, red. W. Wołodkiewicz, Warszawa 1986.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywaniesporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Kowalczyk E., Mediacja i arbitraż jako przykład interwencji trzeciej strony w negocjacjach gospodarczych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999, nr 2.

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa, red. J. Zajadło, Warszawa 2007.

Moore Ch., The Mediation Process. Practical Strategies for Resolving Conflict, San Francisco 2004.

Morek R., Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/EC z dnia 21 maja 2008 r. o niektórych aspektach mediacji w sprawach cywilnych i handlowych: nowy etap rozwoju mediacji w Europie, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 3.

Rollnick S., Miller W.R., Dialog motywacyjny, Kraków 2014.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, Druk nr 3432, www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3432 [access: 18.09.2018].

Sander F., Varieties of Dispute Processing, Address Delivered at the National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, 70 F.R.D. 1976.

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2014, Item 101 as amended).

The Act of 27 July 2001 – Law on Common Courts Organisation (Journal of Laws, 2001, No. 98, Item 1070).

The Act of 10 September 2015 on the amendment of some acts in connection with the support of amicable dispute resolution methods (Journal of Laws, 2015, Item 1595).

The Act of 7 April 2017 amending the act – Code of Administrative Procedure and some other acts (Journal of Laws, 2017, Item 935).

The Regulation of the Minister of Justice of 20 January 2016 on keeping lists of court mediators (Journal of Laws, 2016, Item 122).

The Regulation of the Minister of Justice of 20 June 2016 on the amount of remuneration and mediator’s reimbursable expenses in civil proceedings (Journal of Laws, 2016, Item 921).

Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, 2016, www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF [access: 18.09.2018].

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.129-142
Date of publication: 2018-09-30 21:52:17
Date of submission: 2018-04-24 15:37:07


Statistics


Total abstract view - 1064
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (POLISH) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Anna Kalisz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.