Mandatory Mediation – Remarks on Determining a Dispute’s Suitability for Mediation and the Parties’ Concerns Regarding Mediation

Adam Zienkiewicz

Abstract


The main aim of the article is to present the considerations concerning the issue of introducing mandatory mediation into the Polish legal system within the scope of business lawsuits as well as some other kinds of civil disputes with respect to determining their suitability for mediation and the parties’ concerns regarding the use of mediation. The choice of the subject matter and the aim of these considerations have been mainly inspired by the author’s practical experience of working as a mediator in civil disputes (including business cases) and the relevant statistics concerning mediation proceedings held within the Business Mediation Center (BMC) at the District Chamber of Legal Advisers in Olsztyn. Introducing an obligation to mediate in selected types of disputes into the Polish social-legal system following an appropriate legislative and organizational preparation should, in principle, be considered beneficial as it might lead to popularizing mediation and making the most of its potential and advantages. Furthermore, expanding the citizens’ access to the broadly understood system of justice in its in- and out-of-court formula may result in reducing a backlog of cases in courts of justice and, in consequence, strengthening the idea of diversification in the justice system.


Keywords


mandatory mediation; a dispute’s suitability for mediation; the parties’ concerns regarding mediation

References


Flota M., Możliwość wprowadzenia obowiązkowej mediacji w Polsce, Warszawa 2013, www.isp.org.pl/uploads/pdf/1114632877.pdf [access: 12.09.2017].

Gójska A., Boch R., Obligatoryjna mediacja w sprawach rodzinnych – refleksje praktyków, www.smr.org.pl/pdf/med_37.pdf [access: 19.09.2018].

Kalisz A., Zienkiewicz A., Mediacja sądowa i pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2014.

Kalisz A., Zienkiewicz A., Polubowne rozwiązywanie konfliktów w pomocy społecznej. Komunikacja, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje socjalne, Sosnowiec 2015.

Korybski A., Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA. Studium teoretycznoprawne, Lublin 1993.

Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999.

Morek R., Dopuszczalność obligatoryjności mediacji online, www.rozwiązywaniesporow.pl/2016/11/04/dopuszczalnosc-obligatoryjnosci-mediacji-online [access: 19.09.2018].

Obawa, http://sjp.pwn.pl/szukaj/obawa [access: 10.09.2018].

Polskie spory i sądy, red. J. Kurczewski, M. Fuszara, Warszawa 2004.

Sourdin T., Making People Mediate, Mandatory Mediations in Court-Connected Programmes, [in:] D. Spencer, T. Altobelli, Dispute Resolution in Australia: Cases, Commentary and Materials, Sydney 2004.

Standards for conducting mediation and standards for the conduct of mediators of 26 June 2006, stated by ADR Civic Council, www.ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/standards-for-conducting-mediation-and-standards-for-the-conduct-of-mediators [access: 10.09.2018].

The Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws, 2016, Item 1822, consolidated text, 31 October 2016).

The Act of 23 May 1991 on collective dispute resolution (Journal of Laws, 2015, Item 295, consolidated text, 20 February 2015).

The Act of 30 August 2002 – Law on Proceedings before Administrative Courts (Journal of Laws, 2016, Item 718, consolidated text, 10 May 2016).

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws, 1997, No. 78, Item 483).

The Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters (Official Journal of the European Union, L 136/3, 24 May 2008).

The Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Directive on consumer ADR) (Official Journal of the European Union, L 165/63, 18 June 2013).

Zienkiewicz A., Mediacja jako uzupełniająca forma wymiaru sprawiedliwości, http://obsil.pl/wp-content/uploads/2017/05/Raport-z-10.05.2017-r.-mediacja.pdf [access: 10.09.2017].

Zienkiewicz A., Obawy stron przed rozwiązywaniem sporów poprzez mediację, [in:] Mediacje w prawie, red. J. Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014.

Zienkiewicz A., Różnorodny paradygmat mediacji – odpowiedź na wielocelowość dyskursu mediacyjnego, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2008, nr 2(2).

Zienkiewicz A., Studium mediacji. Od teorii ku praktyce, Warszawa 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.61-71
Data publikacji: 2018-09-30 21:52:13
Data złożenia artykułu: 2018-05-08 13:39:39


Statistics


Total abstract view - 1020
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (POLISH) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Adam Zienkiewicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.