Mediation as One of the Forms of Resolving Conflicts in Offence Cases

Ewa Kruk

Abstract


The paper discusses the issue of mediation as one of the forms of solving criminal conflicts. The author presents, among others, the problem of mediation in connection with the principles of restorative justice, the issue of the mediation models accepted in criminal proceedings and also makes an attempt of indicating other forms of conflict solving based on negotiations. The author also makes a brief description of the shaping of lawmaker’s motives in the case of mediation and then refers to contemporary issues of mediation proceedings.


Keywords


mediation; restorative justice; conflict; mediation proceedings

References


Bek D., Podstawowe informacje o mediacji w sprawach karnych, podstawy prawne, [in:] Metodyka pracy mediatora w sprawach karnych, red. O. Sitarz, Warszawa 2015.

Bieńkowska E., Istota i znaczenie mediacji w prawie karnym, [in:] U progu nowych kodyfikacji karnych. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999.

Bieńkowska E., Mediacja i porozumienie się oskarżonego z pokrzywdzonym w nowej kodyfikacji karnej, „Jurysta” 1998, nr 1.

Bieńkowska E., Mediacja w polskim prawie. Charakterystyka regulacji prawnej, „Przegląd Prawa Karnego” 1998, nr 18.

Bieńkowska E., Mediacja w projekcie nowelizacji kodeksu postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 11.

Bieńkowska E., O unormowaniu mediacji w sprawach karnych, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 1.

Bieńkowska E., Poradnik mediatora, Warszawa 1999.

Bojarski T., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, Warszawa 2012.

Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza – kompensacyjna praktyka prawa karnego, [in:] Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 1–2 grudnia 2003, red. M. Lipińska, R. Stawicki, Warszawa 2004.

Dąbkiewicz K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do zmian z 2015, Warszawa 2015.

Dudka K., Paluszkiewicz H., Postępowanie karne, Warszawa 2016.

Gorczyńska A., Mediacja w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6.

Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2005.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2012.

Hofmański P., Sadzik E., Zgryzek K., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, Warszawa 1999.

Karlik P., Rola i znaczenie mediacji w sprawach karnych po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, [in:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015.

Kmiecik R., Mediacja jako procesowa forma kształtowania podstaw rozstrzygnięć probacyjnych, [in:] Zapobieganie i zwalczanie przestępczości w Polsce przy zastosowaniu probacyjnych środków karania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworządności pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 1–2 grudnia 2003, red. M. Lipińska, R. Stawicki, Warszawa 2004.

Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009.

Kozłowska-Kalisz P., [in:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.

Kulesza C., Za i przeciw mediacji w sprawach karnych na gruncie aktualnej regulacji prawnej, [in:] Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2011.

Kurowski M., [in:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. D. Świecki, Warszawa 2015.

Kużelewski D., Mediacja po nowelizacji kodeksu postępowania karnego – krok ku zwiększeniu roli konsensualizmu w polskim procesie karnym?, [in:] Problemy znowelizowanej procedury karnej, red. Z. Sobolewski, G. Artymiak, C.P. Kłak, Kraków 2004.

Kużelewski D., Wpływ prawa karnego materialnego na mediacje między pokrzywdzonym i oskarżonym – wybrane aspekty, [in:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009.

Kużelewski D., Szczęsny K., Konsensualizm a kontradyktoryjność procesu karnego. Uwagi na temat mediacji w świetle projektu nowelizacji k.p.k., [in:] Kontradyktoryjność w polskim procesie karnym, red. P. Wiliński, Warszawa 2013.

Marshall T., The Evolution of Restorative Justice in Britain, Strasbourg 1996.

Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008.

Mazowiecka L., Prawa człowieka i praworządność: mediacja a prokurator, [in:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009.

Meier B.D., Sprawiedliwość naprawcza – zarys koncepcji, [in:] Mediacja. Nieletni sprawcy przestępstw i ich ofiary, red. B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wójcik, Warszawa 1999.

Murzynowski A., Mediacja w toku postępowania przygotowawczego, [in:] Współczesny polski proces karny. Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, red. S. Stachowiak, Poznań 2002.

Murzynowski A., Rola mediacji w osiąganiu sprawiedliwości w procesie karnym, [in:] Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, red. M. Płatek, M. Fajst, Warszawa 2005.

Płatek M., Dlaczego w Kazachstanie nie rosną banany – czyli o mediacji w Polsce, [in:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009.

Rękas A., Mediacja w polskim prawie karnym, Warszawa 2004.

Sakowicz A., [in:] K. Boratyńska, A. Górski, M. Królikowski, A. Sakowicz, M. Warchoł, A. Ważny, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2016.

Steinborn S., Komentarz do art. 23(a) Kodeksu postępowania karnego, stan prawny 30.01.2016, LEX 2017.

Szumiło-Kulczycka D., Proces karny a idea sprawiedliwości naprawczej, [in:] System Prawa Karnego Procesowego, t. 1, cz. 2:Zagadnienia ogólne, red. P. Hofmański, Warszawa 2013.

The Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure (Journal of Laws, No. 89, Item 555 as amended; Journal of Laws, 2016, Item 1749 as amended).

The Act of 6 June 1997 – Penal Code (Journal of Laws, No. 88, Item 553 as amended).

The Act of 10 January 2003 amending the Act – Code of Criminal Procedure, the Act – Provisions introducing the Code of Criminal Procedure, the Act on the Crown Witness and the Act on the Protection of Classified Information (Journal of Laws, 2003, No. 17, Item 155).

The Act of 27 September 2013 amending the act – Code of Criminal Procedure and some other acts (Journal of Laws, 2015, Item 1247).

The Act of 11 March 2016 amending the Act – Code of Criminal Procedure and some other acts (Journal of Laws, 2016, Item 437).

The Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support, and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA (OJ EU L 315 of 14.11.2012, p. 57).

The Regulation of the Minister of Justice of 14 August 1998 on the conditions to be met by institutions and persons authorized to mediate, the scope and conditions of access to the case files and the principles and procedure for preparing the report on the course and results of the mediation proceeding (Journal of Laws, 1998, No. 111, Item 701).

The Regulation of the Minister of Justice of 7 May 2015 on mediation proceedings in criminal matters (Journal of Laws, 25 May 2015).

Uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego, [in:] Nowe Kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, red. I. Fredrich-Michalska, B. Stachurska-Marcińczak, Warszawa 1997.

Waltoś S., Główne nurty nowelizacji procedury karnej, „Państwo i Prawo” 2003, z. 4.

Waluk J., Mediacja jako forma sprawiedliwości naprawczej – korzyści dla stron, „Archiwum Kryminologii” 2007–2008, t. 29–30.

Wójcik D., Mediacja – nowa instytucja w procesie karnym. Idea i problemy praktyczne, [in:] U progu nowych kodyfikacji. Księga pamiątkowa ofiarowana Leonowi Tyszkiewiczowi, red. O. Górniok, Katowice 1999.

Zalewski W., Sprawiedliwość naprawcza. Początek ewolucji prawa karnego?, Gdańsk 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.3.89-108
Date of publication: 2018-09-30 21:52:15
Date of submission: 2018-05-09 09:21:36


Statistics


Total abstract view - 1055
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (POLISH) (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Ewa Kruk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.