Issues of Sources of Remuneration and Reimbursement of Expenses of the Curator of the Estate Appointed by the Administrative Court

Robert Talaga

Abstract


The curator of the estate may be established by a common court not only from office but also at the request of an administrative court. The rules determining the award of remuneration for actions taken before an administrative court in such a case come from procedural and material law provisions. However, they do not provide in an exhaustive way all the cases of granting remuneration to the curator of the estate in respect of the performed function. As a result, there is a need to solve such problems involving rules that are not explicitly expressed in the applicable regulations. This leaves the possibility to propose solutions for this kind of situation in practice. Due to the demand for consistency of the legal system, it is necessary to attempt to identify the entities responsible for covering receivables on the basis of the applicable regulations. Depending on the actions taken by the curator of the estate, this may be a court of inheritance or a governmental or local government administration body. Due to the postulate of legal certainty, it is necessary to postulate taking into account the legal opinions functioning in the literature in order to introduce regulations that will be considered exhaustive, from the point of view of entities applying the law.


Keywords


curator of the estate; rules for awarding remuneration; administrative courts

References


Act of 25 February 1964 – Family and Guardianship Code (Journal of Laws 2017, item 682, consolidated text).

Act of 17 November 1964 – Code of Civil Procedure (Journal of Laws 2018, item 155, consolidated text).

Act of 27 July 2001 on Court-Appointed Curators (Journal of Laws 2018, item 1014, consolidated text).

Act of 30 August 2002 – Law on Proceedings before Administrative Courts (Journal of Laws 2018, item 1302, consolidated text).

Act of 12 March 2004 on Social Welfare (Journal of Laws 2015, item 163, consolidated text).

Act of 28 July 2005 on Judicial Costs in Civil Cases (Journal of Laws 2018, item 300 and 398).

Brzeziński B., Szkice z wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2002.

Ciepła H., [in:] H. Ciepła, J. Ignaczewski, J. Skibińska-Adamowicz, Komentarz do spraw rodzinnych, LEX/el.

Demendecki T., Komentarz do art. 666 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego, red. A. Jakubecki, Warszawa 2010.

Decision of the Supreme Court of 16 March 1952, C 1006/52, OSN 1953, No. 3, item 75.

Decision of the Supreme Court of 5 April 1956, III CR 566/56, OSN 1956, No. 4, item 115.

Durczak-Żochowska S., Wynagrodzenie za czynności kuratora dla małoletniego w sprawach karnych (zagadnienia wybrane), „Państwo i Prawo” 2017, z. 1.

Gajda J., Komentarz do art. 179 k.r.o., [in:] J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2018.

Gawlik B., Glosa do uchwały SN z dnia 18 listopada 1994 r., sygn. III CZP 146/94, OSN 1995, nr 7–8, poz. 160.

Gonera K., Komentarz do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Warszawa 2006.

Gorajewski P., Kurator, likwidator i syndyk masy upadłości w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [in:] Spółki jako strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Materiały z seminarium szkoleniowego dla asystentów. Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa, dnia 27 listopada 2017 roku, „Materiały Szkoleniowe” 2018, nr 47.

Gudowski J., Komentarz do art. 666 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 4: Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające, red. T. Ereciński, Warszawa 2016.

Haak H., Haak-Trzuskawska A., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 145–184, Toruń 2012.

Ignatowicz J., [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010.

Judgement of the Supreme Court of 6 November 2003, III RN 133/02, OSNP 2004, No. 15, item 254.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 24 October 2006, I FSK 93/06, OSP 2007, No. 12, item 137, LEX No. 279784.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 19 December 2013, I OSK 2108/13, LEX No. 1528998.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 19 December 2013, I OSK 2636/12, LEX No. 1529034.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 19 December 2013, I OSK 2748/12, LEX No. 1529036.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 22 February 2012, II SA/Sz 1372/11, LEX No. 1121510.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 4 April 2012, II SA/Sz 72/12, LEX No. 1292019.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Rzeszów of 19 December 2012, II SA/Rz 902/12, LEX No. 1312602.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 22 January 2014, II SA/Po 602/14, LEX No. 1807402.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 10 July 2014, IV SA/Wa 930/14, LEX No. 1562909.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 27 August 2014, II SA/Po 549/14, LEX No. 1513476.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 9 December 2014, II SA/Po 769/14, LEX No. 1646269.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Łodź of 12 May 2015, III SA/Łd 290/15, LEX No. 1793450.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 28 May 2015, III SA/Gd 344/15, LEX No. 1760958.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 30 June 2015, II SA/Po 255/15, LEX No. 1807334.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 7 October 2015, VIII SA/Wa 155/15, LEX No. 1941520.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 16 March 2016, II SA/Po 38/16, LEX No. 2027120.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kielce of 20 July 2016, II SAB/Ke 40/16, LEX No. 2105461.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 7 October 2015, VIII SA/Wa 288/15, LEX No. 1941535.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 8 November 2016, IV SA/Gl 577/16, LEX No. 2159454.

Judgement of the Voivodship Administrative Court in Kraków of 20 December 2016, III SAB/Kr 59/16, LEX No. 2190245.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 20 April 2017, III SA/Kr 150/17, LEX No. 2285871.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 10 January 2018, IV SA/Gl 529/17, LEX No. 2440244.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 19 January 2018, III SA/Gd 931/17, LEX No. 2439388.

Kaltenbek L., Żurek W., Prawo spadkowe, Warszawa 2011.

Kalus S., [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011.

Korzan K., Glosa do postanowienia w sprawie II CZ 32/69, OSPiKA 1970, nr 11, poz. 226.

Korzan K., Koszty procesu z udziałem kuratora, „Palestra” 1968, nr 2.

Koszowski M., Anglosaska doktryna precedensu. Porównanie z polską praktyką orzeczniczą, Warszawa 2007.

Koszowski M., O lukach w prawie rzadko spotykanych słów kilka, „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 2013, nr 1.

Krawiec A.Z., Kurator jako podmiot reprezentujący małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 11.

Krej N., Komentarz do art. 597 k.p.c., pkt 5, [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. E. Marszałkowska-Krześ, Legalis.

Łazarska A., Wynagrodzenie kuratora ustanowionego z urzędu, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 6.

Łętowska E., Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1994.

Łopuszyński A., Kurator w postępowaniu przed sądem rejestrowym, „Monitor Prawniczy” 2006, nr 3.

Margoński M., Kurator spadku, Warszawa 2009.

Matusik G., Komentarz do art. 178 k.r.o., [in:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 5: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Matusik G., Komentarz do art. 179 k.r.o., [in:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. 5: Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. K. Osajda, Warszawa 2017.

Michnik A., Komentarz do art. 32, [in:] Krajowy Rejestr Sądowy. Komentarz, LEX/el.

Miotała D., Źródło pokrycia wynagrodzenia dla kuratora ustanowionego z urzędu, „Monitor Prawniczy” 2017, nr 6.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2011.

Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.

Mróz-Szarmach D., Rozliczanie kosztów udziału kuratora procesowego w postępowaniu cywilnym, „Pieniądze i Więź” 2017, nr 4.

Niemiec T.M., Właściwość sądu w postępowaniu o ustanowienie przedstawiciela (kuratora), „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 6.

Nowacki J., Analogia legis, Warszawa 1966.

Order of Court of District in Kraków of 21 August 2014, II Ca 594/14, LEX No. 1851521.

Order of Court of District in Kraków of 9 September 2014, II Ca 901/14, LEX No. 1851601.

Order of justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 18 November 2014, VII SA/Wa 2669/13, LEX No. 1594899.

Order of justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Poznań of 22 January 2015, III SA/Po 932/11, LEX No. 1644220.

Order of justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 11 August 2015, III SA/Gd 1027/14, LEX No. 1776869.

Order of justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 28 April 2016, IV SA/Wa 353/14.

Order of justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Szczecin of 15 November 2016, II SA/Sz 839/15.

Order of justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Gdańsk of 30 June 2017, II SA/Gd 124/17, LEX No. 2311408.

Order of senior justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 20 May 2016, III SA/Wa 2258/14.

Order of senior justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 13 April 2017, II SO/Gl 1/16.

Order of senior justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 1 June 2017, II SA/Gl 245/16.

Order of senior justices’ clerk of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 28 June 2018, III SA/Wa 2475/15, LEX No. 2532803.

Order of the Supreme Court of 3 February 1970, II CZ 32/69, OSNAP 1970, No. 9, item 165

Order of the Supreme Court of 14 December 1998, III CKN 917/98, LEX No. 1215098.

Order of the Supreme Court of 26 November 2009, I CZ 75/09, OSNC (Additional Collection) 2010, No. 3, item 83.

Order of the Supreme Court of 8 May 2015, III CZP 16/15, LEX No. 1749596.

Order of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 29 January 2014, III SA/Kr 780/13, LEX No. 1584899.

Order of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 14 August 2014, I SA/WA 17/14, LEX No. 1541681.

Order of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 15 February 2017, III SA/Kr 1668/16, LEX No. 2219444.

Order of the Voivodeship Administrative Court in Warszawa of 12 January 2018, I SA/WA 2045/17, LEX No. 2424369.

Pazdan J., Wybór prawa właściwego dla pełnomocnictwa, „Państwo i Prawo” 1991, z. 1.

Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E., Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, Warszawa 1980.

Politowicz K., Kurator dla osoby nieobecnej w postępowaniu administracyjnym na tle innych postępowań. Część I: Ogólne przesłanki stosowania kurateli, kurator jako instytucja prawa cywilnego, „Casus” 2012, nr 63.

Pruś P., Komentarz do art. 666 k.p.c., [in:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, Warszawa 2013.

Regulation of the Minister of Justice of 9 March 2018 on Stating Amount of Remuneration and Reimbursement of Expenses of the Curators Appointed in Civil Case (Journal of Laws 2018, item 536).

Resolution of the Supreme Court of 9 February 1989, III CZP 117/88, OSNCP 1990, No. 1, item 11.

Resolution of the Supreme Court of 28 March 2014, III CZP 6/14, OSNC 2015, No. 1, item 5.

Resolution of the Supreme Court of 13 March 2015, III CZP 4/15, OSNC 2016, No. 2, item 19.

Safjan M., Refleksje o roli zwyczaju, [in:] Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowicka, Poznań 2005.

Siedlecki W., Postępowanie w sprawach z zakresu prawa spadkowego, [in:] System Prawa Procesowego Cywilnego, red. Z. Resich, t. 2, Wrocław 1987.

Sieniuć M., Nowe uprawnienia orzecznicze referendarza sądowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, [in:] Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, dylematy, perspektywy, red. E. Wójcicka, Częstochowa 2017.

Skorczyńska E., Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego, Warszawa 2017.

Studzińska J., Wynagrodzenie kuratora osoby prawnej ustanowionego z urzędu, „Monitor Prawniczy” 2016, nr 14.

Suski P., Stowarzyszenia w prawie polskim, Warszawa 2002.

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483).

Wronkowska S., [in:] A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.

Wronkowska S., [in:] S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań 1997.

Wronkowska S., Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań 2005.

Wróblewski J., Pojęcie systemu prawa, [in:] W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

Wróblewski J., Zagadnienie zupełności systemu prawa, [in:] W. Lang, J.F. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1986.

Zatorska J., Komentarz do zmiany art. 179, [in:] Komentarz do ustawy z 6.11.2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2008.220.1431), LEX/el.

Zegadło R., Uwagi w sprawie wynagrodzenia oraz wydatków i nakładów kuratorów, „Rodzina i Prawo” 2013, nr 25.

Ziembiński Z., Problemy podstawowe prawoznawstwa, Warszawa 1980.

Zirk-Sadowski M., Precedens a tzw. decyzja prawotwórcza, „Państwo i Prawo” 1980, z. 6.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.1.161-181
Data publikacji: 2019-10-08 15:09:20
Data złożenia artykułu: 2018-07-01 21:53:47


Statistics


Total abstract view - 682
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Robert Talaga

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.