The Principle of the State of Law on the Basis of Administrative Law in the Context of Present-Day Challenges

Eliza Kosieradzka, Marian Zdyb

Abstract


The problems connected with an issue of the principles/rules of administrative law are of great importance and – at the same time – cause lots of controversies and discussions relating to the notion of “principles/rules of law” itself, the character (nature) of these principles, the degree of their general character (their generality), their functions, tasks and their importance for administrative law, their essence or their proper classification. Within this scientific description all these problems were presented, whereas the principle of the state of law was chosen to be particularly distinguished on the basis of administrative law. This principle is a platform between common good and the dignity of the individual, specific link (connecting factor) between other principles of public order which can be formulated in axiological perspective. The principle of the state of law is one of the axiological basis for proper interpretation of the general principles of the code of administrative procedure. It can also give the ground for creating the right to good/sound administration. This principle is of great importance for shaping the public order in the sphere of administrative law (and – still more important – for shaping the legal position of administered subjects) and likewise it should be the symbol of public order formulated on many planes.


Keywords


state of law; public order; common good; dignity of the individual; the right to good/sound administration

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne a postępowanie cywilne – porównanie funkcji i zasad, [w:] Prawo. Administracja. Obywatele. Profesorowi Eugeniuszowi Smoktunowiczowi, red. B. Kudrycka, J. Mieszkowski, Białystok 1997.

Boć J., Cechy źródeł prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2007.

Cieślak Z., Zasady prawa administracyjnego, [w:] Z. Niewiadomski (red.), Z. Cieślak, I. Lipowicz, G. Szpor, Prawo administracyjne, Warszawa 2007.

Engisch K., Einfuhrung in das juristische Denken, Stuttgart 1959.

Gadamer H.-G., Wahrheit und Methode, Tubingen 1975.

Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, „Państwo i Prawo” 1988, z. 3.

Kaufmann A., Rechtsphilosophie, Rechtstheorie, Rechtsdogmatik, [w:] Einfuhrung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwort, Heidelberg 1989.

Kmieciak Z., Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, Warszawa 2000.

Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012.

Krąpiec M.A., Suwerenność, by ocalić, Toruń 1997.

Longchamps F., Z problemów poznania prawa, Wrocław 1968.

Łętowski J., Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990.

Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.

Olejniczak-Szałowska E., Pojęcie, cechy i typologia zasad prawa administracyjnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Warszawa 2013.

Pułło A., Z problematyki zasad prawa: idee ogólne w prawie konstytucyjnym, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 1(13).

Radbruch G., Die Natura der Sache als juristische Denkform, Dormstadt 1960.

Stahl M., Wpływ zasad ogólnych na przekształcenia ustrojowe w administracji publicznej. Zagadnienia wybrane, [w:] Ewolucja prawnych form administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 60. rocznicy urodzin Profesora Ernesta Knosali, red. L. Zacharko, A. Matan, G. Łaszczyca, Warszawa 2008.

Stahl M., Zasada demokratycznego państwa prawnego, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Warszawa 2013.

Starościak J., Źródła prawa administracyjnego. Zasady ogólne prawa administracyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, red. J. Starościak, t. 1, Wrocław 1977.

Szreniawski J., Prawo administracyjne. Część ogólna, Lublin 1994.

Święcki J.S., Przepisy ogólne prawa administracyjnego jako problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.

Ura E., Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 1999.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.

Wróblewski J., Prawo obowiązujące a „ogólne zasady prawa”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I” 1965, z. 42.

Wyrok NSA z dnia 6 lutego 1981 r., SA 819/80, ONSA 1981, nr 1, poz. 6.

Wyrok NSA z dnia 20 lipca 1981 r., ONSA 1981, nr 2, poz. 70.

Wyrok TK z dnia 7 stycznia 2004 r., sygn. akt K 14/03, OTK ZU 2004/1A/1.

Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. D. Dudek, Warszawa 2009.

Zdyb M., Drogi i bezdroża państwa prawnego, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999.

Zdyb M., Kształtowanie standardów demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, [w:] Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia sądownictwa administracyjnego w Lublinie, Lublin 2013.

Zdyb M., Państwo prawa w perspektywie zaszłości historycznych oraz dokonujących się zmian, [w:] Współczesne problemy prawa publicznego, red. S. Fundowicz, Lublin 1999.

Zdyb M., Prawny interes jednostki w sferze materialnego prawa administracyjnego. Studium teoretyczno-prawne, Lublin 1991.

Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.77
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:28
Data złożenia artykułu: 2015-06-22 11:17:50


Statistics


Total abstract view - 826
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Eliza Kosieradzka, Marian Zdyb

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.