Gloss to the Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 14 November 2016 (II AKa 126/16, LEX No. 2171273)

Anna Korpysz

Abstract


The gloss was devoted to the problem of the subjective side of the crime of misappropriation and assessment of criminal law refusal to return the subject of the lease after the expiry of the lease agreement and cessation of payment of the leasing installments. The Court of Appeal in Warsaw took the position that the intention to keep things for themselves under Article 284 § 2 of the Penal Code is evidenced by the fact that the accused did not contact the lessor for more than two years, unlawfully using the car as his own. The author thoroughly analyzes the applicable legal provisions, not only in the field of criminal law, but also civil law, indicating what criteria should be taken into account in assigning the perpetrator of the intention animus rem sibi habendi. Due to the frequency of similar facts to the underlying judgement, it deserves special attention.


Keywords


misappropriation; leasing; animus rem sibi habendi

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Gałązka M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, t. 3, Warszawa 2018.

Gołaczyński J., [w:] System Prawa Prywatnego, red. E. Gniewek, t. 3, Legalis 2018.

Ignatowicz J., Prawo rzeczowe, Warszawa 1995.

Jaworska-Wieloch A., Prawnokarne problemy związane z umową leasingu na gruncie przestępstwa przywłaszczenia, „Przegląd Sądowy” 2018, nr 2.

Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, LEX/el.

Kulik M., Przestępstwo i wykroczenie uszkodzenia rzeczy, Lublin 2005.

Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, t. 1, Lwów 1932.

Michalski B., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Wąsek, R. Zawłocki, t. 19, Warszawa 2005.

Oczkowski T., [w:] System Prawa Karnego, t. 9: Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, red. A. Marek, Legalis 2015.

Peiper L., Komentarz do Kodeksu Karnego, Prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzających wraz z niektóremi ustawami dodatkowemi i wzorami orzeczeń do prawa o wykroczeniach, Kraków 1933.

Postanowienie SN z dnia 15 listopada 2002 r., IV KKN 380/99, LEX nr 77427.

Postanowienie SN z dnia 7 kwietnia 2011 r., IV CSK 425/10, LEX nr 1129146.

Postanowienie SN z dnia 21 listopada 2012 r., V CSK 505/11, LEX nr 1293976.

Postanowienie SN z dnia 23 lipca 2014 r., V CSK 473/13, LEX nr 1504768.

Sośnicka A., Glosa do wyroku SN z dnia 6 maja 2004 r., V KK 316/03, „Studia Iuridica Lublinensia” 2005, t. 6.

Wyrok SA w Krakowie z dnia 30 września 1998 r., II AKa 190/98, LEX nr 35254.

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2013 r., II AKa 446/12, LEX nr 1280023.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2013 r., II AKa 105/13, LEX nr 1651868.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 28 listopada 2013 r., II AKa 376/13, LEX nr 1415923.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 26 lutego 2016 r., II AKa 546/15, LEX nr 2087707.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 8 września 2016 r., II AKa 198/16, LEX nr 2152458.

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 27 września 2016 r., II AKa 237/16, LEX nr 2171200.

Wyrok SA w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r., II AKa 403/16, LEX nr 2249972.

Wyrok SN z dnia 16 maja 1934 r., I K 274/34, LEX nr 388193.

Wyrok SN z dnia 19 grudnia 1934 r., I K 987/34, LEX nr 379107.

Wyrok SN z dnia 1 grudnia 1937 r., II K 1153/37, LEX nr 355135.

Wyrok SN z dnia 6 stycznia 1978 r., V KR 197/11, OSNPG 1978, nr 6, poz. 64.

Wyrok SN z dnia 14 stycznia 2003 r., II KKN 273/01, LEX nr 75381.

Wyrok SN z dnia 11 marca 2003 r., V KK 212/02, LEX nr 77007.

Wyrok SN z dnia 9 grudnia 2003 r., III KK 165/03, LEX nr 140098.

Wyrok SN z dnia 6 maja 2004 r., V KK 316/03, LEX nr 119760.

Wyrok SN z dnia 3 października 2005 r., V KK 15/05, LEX nr 157206.

Wyrok SN z dnia 11 października 2006 r., IV KK 99/06, LEX nr 196949.

Wyrok SN z dnia 24 kwietnia 2007 r., IV KK 31/07, LEX nr 262665.

Wyrok SN z dnia 14 listopada 2014 r., IV KK 101/14, KZS 2015, nr 4, poz. 32.

Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2017 r., IV KK 283/16, LEX nr 2200603.

Wyrok SN z dnia 30 listopada 2017 r., III KK 198/17, LEX nr 2434665.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.1.195-206
Date of publication: 2019-10-08 15:09:20
Date of submission: 2018-07-17 18:46:35


Statistics


Total abstract view - 1072
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Anna Korpysz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.