The Rule of Accusatorial Procedure in Polish Criminal Proceedings

Ewa Kruk

Abstract


The issues connected with the rule of accusatorial procedure in Polish criminal proceedings were discussed against the backdrop of general theoretical topics and chosen issues of criminal proceeding’s theories. The authoress of the article shows the chosen topics of law’s theories related to the problem of law system’s rules, law’s rules and points out the influence of R. Dworkin’s and R. Alexy’s theories on the taxonomy of criminal proceeding’s rules. Later, she points out the device of compassing the legal norm as a criminal proceeding’s rule, its importance in criminal proceeding and character in law’s system. The problem of accusatorial procedure’s rule was discussed in a narrow meaning and contains the general questions connected with the concept of this rule in a system of criminal proceeding’s rules, correlation with another legal rules and functions executed by this rule.


Keywords


ways of the system’s rules’ existence; interpretative directives of criminal and procedural rules; R. Dworkin’s theory; R. Alexy’s theory; legal norm as a criminal proceeding’s rule; rule of law in a normative sense

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Bieńkowska B., Wybrane aspekty wzajemnej relacji zasad skargowości i kontradyktoryjności oraz ich wpływu na określenie formy procesu i kształtu sporu stron przed sądem, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 6.

Bogucki O., Zieliński M., Zasady prawa z perspektywy ogólnej teorii prawa, [w:] System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.

Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretycznoprawne, Warszawa 1971.

Daszkiewicz W., Proces karny. Część ogólna, Poznań 1995.

Dudka K., Paluszkiewicz H., Postępowanie karne, Warszawa 2015.

Dworkin R., Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998.

Gerecka-Żołyńska A., Kształtowanie pojęcia „zasada procesowa” w polskiej nauce procesu karnego, [w:] Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora A. Kaftala, red. G. Rejman, B. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski, Warszawa 2008.

Gizbert-Studnicki T., Zasady i reguły prawne, „Państwo i Prawo” 1988, z. 3.

Glaser S., Zarys polskiego procesu karnego wraz z prawem o ustroju sądów powszechnych. Przedstawienie porównawcze na tle ustawodawstwa austryjackiego, niemieckiego i rosyjskiego, Warszawa 1929.

Grajewski J., [w:] J. Grajewski (red.), K. Papke-Olszauskas, S. Steinborn, K. Woźniewski, Prawo karne procesowe – część ogólna, Warszawa 2011.

Hofmański P., Zasada kontradyktoryjności, [w:] System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.

Jankowski J., Postępowanie karne przed sądem pierwszej instancji w sensie prakseologicznym, Warszawa 1986.

Kalinowski S., Polski proces karny, Warszawa 1971.

Kmiecik R., [w:] R. Kmiecik, E. Skrętowicz, Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009.

Kmiecik R., Skrętowicz E., Proces karny. Część ogólna, Warszawa 2009.

Kulesza C., Zasada skargowości w polskim procesie karnym, [w:] System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.

Lipczyńska M., Polski proces karny, cz. 1: Zagadnienia ogólne, Warszawa – Wrocław 1971.

Lipczyńska M., Polski proces karny. Zagadnienia ogólne, t. 1, Warszawa 1986.

Marek A., Pojęcie zasady procesu karnego, „Państwo i Prawo” 1970, z. 3–4.

Maroń G., Legitymizacja zasad prawa, [w:] Teoria prawa. Między nowoczesnością a ponowoczesnością, red. A. Samonek, Kraków 2012.

Marszał K., Proces karny. Zagadnienia ogólne, Katowice 2008.

Murzynowski A., Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.

Paluszkiewicz H., O znaczeniu zasady skargowości dla modelu posiedzeń wyrokowych (uwagi de lege ferenda), [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Warszawa 2008.

Paluszkiewicz H., Stachowiak S., Model posiedzenia wyrokowego sądu karnego a zasada skargowości, [w:] Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, red. G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski, Warszawa 2008.

Posnow W., [w:] Z. Świda, J. Skorupka, R. Ponikowski, W. Posnow, Postępowanie karne. Część szczególna, Warszawa 2011.

Postanowienie SN z dnia 28 lipca 2011 r., III KK 54/11, OSNKW 2011, nr 9, poz. 86, LexisNexis nr 2625164.

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1994.

Rogacka-Rzeźnicka M., Zasada legalizmu w polskim procesie karnym, [w:] System prawa karnego procesowego, t. 3, cz. 1: Zasady procesu karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014.

Shaff L., Proces karny Polski Ludowej, Warszawa 1953.

Sobolewski Z., Zasada legalizmu w ograniczonym zakresie, [w:] Nowe prawo karne procesowe. Zagadnienia wybrane. Księga ku czci Profesora Wiesława Daszkiewicza, red. T. Nowak, Poznań 1999.

Stachowiak S., Funkcje zasady skargowości w polskim procesie karnym, Poznań 1975.

Stachowiak S., Granice podmiotowe i przedmiotowe rozpoznania sprawy przez sąd I instancji, [w:] Nowa kodyfikacja karna. Kodeks postępowania karnego. Krótkie komentarze, z. 16, Warszawa 1998.

Stachowiak S., Rodzaje skargi w ujęciu nowego kodeksu postępowania karnego, [w:] Rozważania o prawie karnym. Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Aleksandra Ratajczyka, red. A.J. Szwarc, Poznań 1999.

Stachowiak S., Wpływ zasady skargowości na formę współczesnego polskiego procesu karnego, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000.

Śliwiński S., Polski proces karny przed sądem powszechnym. Zasady ogólne, Warszawa 1959.

Świda Z., Postępowanie karne. Część ogólna, Warszawa 2008.

Taras T., [w:] T. Taras (red.), E. Skrętowicz, R. Kmiecik, Proces karny. Część ogólna, Lublin 1971.

Tęcza-Paciorek A., Zasada domniemania niewinności w polskim procesie karnym, Warszawa 2012.

Tkacz S., O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawodawstwie, Toruń 2014.

Tuleja P., Zasady konstytucyjne, [w:] Konstytucjonalizacja zasad i instytucji ustrojowych, red. P. Sarnecki, Warszawa 1997.

Tylman J., [w:] J. Tylman, T. Grzegorczyk, Polskie postępowanie karne, wyd. 7, Warszawa 2009.

Waltoś S., [w:] K. Buchała, S. Waltoś, Zasady prawa i procesu karnego, Warszawa 1975.

Waltoś S., Akt oskarżenia w procesie karnym, Warszawa 1963.

Waltoś S., Naczelne zasady procesu karnego, Warszawa 1999.

Waltoś S., Proces karny, Warszawa 2009.

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.

Waszczyński A., Zagadnienia teorii państwa i prawa, Warszawa 1952.

Wąsek-Wiaderek M., Zasada równości stron w polskim procesie karnym w perspektywie prawnoporównawczej, Kraków 2003.

Wiliński P., Pojęcie rzetelnego procesu, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. Wiliński, Warszawa 2008.

Wiliński P., Zasada prawa do obrony, Kraków 2006.

Wronkowska S., Zieliński M., Ziembiński Z., Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.

Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 1997.

Wróblewski J., Zagadnienia teorii wykładni prawa ludowego, Warszawa 1959.

Zieliński M., Municzewski A., Interpretacyjna rola zasad prawa, [w:] Zasady procesu karnego wobec wyzwań współczesności. Księga ku czci Profesora Stanisława Waltosia, red. J. Czapska, A. Gaberle, A. Światłowski, A. Zoll, Warszawa 2000.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.199
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:33
Data złożenia artykułu: 2015-06-23 21:15:03


Statistics


Total abstract view - 849
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Ewa Kruk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.