The Issues of Criminal Policy in the Interwar Period in Poland

Agata Grudzińska

Abstract


One of the debates carried out in interwar Poland among legal professionals, including on the pages of legal journals, regarded the issue of how to define and delimit the scope of criminal policy. It was contributed to by many prominent jurists of that era, such as J. Makarewicz, B. Wróblewski or E.S. Rappaport. The aim of this article is to present J. Reinhold’s and A. Moginicki’s views on criminal policy. However, these two authors perceived the combat against crime differently as to the use of various means by the state or both the state and society (penalties and/or preventive/protective measures). Although they were influenced by the sociological school of criminal law, mainly F. von Liszt’s position, an analysis of their views points to a number of differences in their positions.


Keywords


criminal policy; penalty; J. Reinhold; A. Mogilnicki; purposefulness

References


Chmaj M., Przyczynek do wyjaśnienia pojęcia polityka, „Annales UMCS. Sectio K” 1995–1996, t. 2–3.

Dziadzio A., Józef Reinhold (1884–1928) – „zapomniany” profesor prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, nr 2.

Glaser S., Polskie prawo karne w zarysie, Kraków 1933.

Grudzińska A., Celowość i indywidualizacja kary w ujęciu Aleksandra Mogilnickiego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2012, nr 17.

Grzybowski K., Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1968.

Hołyst A., Kryminologia, Warszawa 1989.

Janiszewska-Talago E., Szkoła antropologiczna prawa karnego w Polsce, Warszawa 1965.

Koredczuk J., Wpływ nurtu socjologicznego na kształt prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes), Wrocław 2007.

Krzymuski E., System prawa karnego: ze stanowiska nauki i trzech kodeksów, obowiązujących w Polsce, cz. 1, Kraków 1921.

Lernell L., Podstawy nauki polityki kryminalnej. Studia z zagadnień przestępstwa, odpowiedzialności i kary, Warszawa 1967.

Makarewicz J., Prawo karne ogólne, Kraków 1914.

Mogilnicki A., Indywidualizacja kary, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1899, nr 50–52.

Mogilnicki A., Kary dodatkowe: kary cielesne, kary hańbiące, pozbawienie czci i praw, Warszawa 1907.

Mogilnicki A., Pierwiastek zemsty w pojęciu kary, Warszawa 1916.

Mogilnicki A., Pojęcie i zakres polityki kryminalnej, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1922, nr 3–6.

Mogilnicki A., Rappaport E.S., Projekt kodeksu karnego dla ziem polskich, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1916, nr 16–19, 21, 23.

Rappaport E.S., Uwagi z powodu artykułu Prof. dr. Józefa Reinholda (Ankieta). Pojęcie i zakres polityki kryminalnej, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1921, nr 9–12.

Reinhold J., Pojęcie i zakres polityki kryminalnej, „Czasopismo Prawnicze i Ekonomiczne” 1921, nr 3–4.

Szumski J., O przedmiocie i zakresie pojęcia polityki kryminalnej, „Państwo i Prawo” 1979, z. 6.

Waszczyński J., Prawo karne w zarysie. Nauka o karze i innych środkach penalnych, Łódź 1983.

Wąsowicz M., Nurt socjologiczny w polskiej myśli prawnokarnej, Warszawa 1989.

Wróblewski B., Zarys polityki karnej, Wilno 1928.

Z Towarzystwa Prawniczego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1916, nr 11.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2018.27.4.9-18
Data publikacji: 2019-06-15 14:19:56
Data złożenia artykułu: 2018-08-24 12:52:23


Statistics

Total abstract view - 469
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Agata Grudzińska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.