Permission for Dissemination of a Minor’s Image

Aleksandra Bagieńska-Masiota

Abstract


In the article the author analyses the legal character of permission for dissemination of images of minors with limited legal capacity and those that are characterized by complete legal incapacity based on the following acts: The Act on Copyright and Related Rights, Civil Code and the Family and Guardianship Code. Based on the Civil Code regulations, the author classifies the permission to one-sided and authorizing legal acts and indicates differences related to the permission for dissemination of an image resulting from the different age of minors. Minors under 13 years of age may not grant permission to disseminate their image by themselves and the permission granted should be classified as significant, which should be decided on by both parents. Minors with limited legal capacity may allow the dissemination of image by themselves, although they should get their parents’ unbinding opinion.


Keywords


image; permission for dissemination of image; minors; limited legal capacity; lack of legal capacity

References


Act of 25 February 1964 – Family and Guardianship Code (consolidated text, Journal of Laws 2017, item 682 as amended).

Act of 23 April 1964 – Civil Code (consolidated text, Journal of Laws 2018, item 1025 as amended).

Act of 4 February 1994 on Copyright and Derivative Rights (consolidated text, Journal of Laws 2018, item 1191 as amended).

Balcarczyk J., Prawo do głosu – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2010, nr 2.

Balcarczyk J., Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 2009.

Banaszczyk Z., Zgoda poszkodowanego jako okoliczność wyłączająca bezprawność (w świetle odpowiedzialności deliktowej za czyn własny na zasadzie winy), Warszawa 1984.

Barta J., Markiewicz R., [in:] Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2009.

Błeszyński J., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 27 lutego 2003 roku, IVCKN 1819/00, „Orzecznictwo Sądów Powszechnych” 2004, nr 6, poz. 75.

Convention on the Rights of the Child, adopted by the General Assembly of the United Nations on November 20, 1989 (Journal of Laws, 2011, No. 120, item 526).

Ferenc-Szydełko E., Wizerunek dziecka jako dobro prawnie chronione. Wybrane zagadnienia, [in:] Księga jubileuszowa prof. dr. hab. Tadeusza Smyczyńskiego, red. M. Andrzejewski, Poznań–Szczecin 2008.

Grzeszczak T., Prawo do wizerunku i prawo adresata do korespondencji, [in:] System Prawa Prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa 2017.

Grzybowski S., Ochrona dóbr osobistych według przepisów ogólnych prawa cywilnego, Warszawa 1957.

Haberko J., Udostępnianie i publikowanie wizerunku nasciturusa, noworodka i małego dziecka w świetle zasady dobra dziecka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2013, nr 3.

Janas A., Art. 651, nr 3, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018.

Janas A., Art. 651, nr 4, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna, red. M. Fras, M. Habdas, Warszawa 2018.

Jaros P., Definicja dziecka, [in:] Konwencja o prawach dziecka. Wybór zagadnień (artykuły, komentarze), Warszawa 2015.

Jędrejek G., Art. 95, nr 10, [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. G. Jędrejek, Warszawa 2014.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 3 September 1997, I ACa 148/97, LEX No. 32440.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 12 February 1998, I ACa 1044/97, LEX No. 81433.

Judgement of the Court of Appeal in Kraków of 20 July 2004, I ACa 564/04, LEX No. 142138.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 17 July 2009, VI ACa 5/09, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 5.

Judgement of the Court of Appeal in Poznań of 2 September 2010, I ACa 620/10, LEX No. 756690.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 7 July 2012, I ACa 612/12, LEX No. 1281102.

Judgement of the Court of Appeal in Gdańsk of 25 October 2012, I ACa 814/12, LEX No. 1305947.

Judgement of the Court of Appeal in Katowice of 6 September 2013, IAca 519/13, LEX No. 1381379.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 4 July 2018, V ACa 484/17.

Judgement of the Supreme Court of 27 February 2003, IV CKN 1819/00, „Biuletyn Izby Cywilnej Sądu Najwyższego” 2003, nr 10.

Judgement of Supreme Court of 25 May 2004, IV CK 330/03, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 2004, nr 11.

Judgement of the Supreme Court of 27 September 2013, I CSK 739/12, LEX No. 1415494.

Łoszewska-Orłowska M., Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzewanych lub oskarżonych o przestępstwo, Warszawa 2018.

Matlak A., Cywilnoprawna ochrona wizerunku, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 2.

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, red. D. Flisak, Warszawa 2015.

Radwański Z., [in:] System Prawa Cywilnego, t. 2: Prawo cywilne. Część ogólna, red. Z. Radwański, Warszawa 2008.

Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1994.

Sieńczyło-Chlabicz J., Przedmiot, podmiot i charakter prawa do wizerunku, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2003, nr 8.

Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 9.

Sieńczyło-Chlabicz J., Banasiuk J., Cywilnoprawna ochrona wizerunku osób powszechnie znanych w dobie komercjalizacji dóbr osobistych, Warszawa 2014.

Smyczyński T., Pojęcie i status osobowy dziecka w świetle Konwencji o prawach dziecka i prawa polskiego, „Państwo i Prawo” 1991, z. 4.

Sobolewski P., Art. 24, nr 20, [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1: Część ogólna. Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny. Prawo o notariacie (art. 79–95 i 96–99), red. K. Osajda, Warszawa 2018.

Sokołowski T., [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013.

Stefaniuk K., Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie podobizny, „Państwo i Prawo” 1970, z. 1.

Sydor A., Dziecko w świetle fleszy – problematyka prawna ochrony dóbr osobistych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 2013, nr 121.

Sydor-Zielińska A., Rozpowszechnianie wizerunku małoletniego na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej 2017, nr 4.

Szpunar A., Zgoda uprawnionego w zakresie ochrony dóbr osobistych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1990, nr 1.

Ślęzak P., Prawo autorskie. Wzory umów z komentarzem, Warszawa 2015.

Ślęzak P., Umowy w zakresie współczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2015.

Ślęzak P., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2017.

Trybulska-Skoczelas E., Art. 97, nr 2, [in:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, red. J. Barta, R. Markiewicz, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.1.9-24
Data publikacji: 2019-10-08 15:09:20
Data złożenia artykułu: 2018-10-03 14:40:47


Statistics


Total abstract view - 850
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Aleksandra Bagieńska-Masiota

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.