The Principle of Compulsory Initiation of Administrative Enforcement Proceedings and the Principle of Dispositivness in Court Enforcement Proceedings – Comparative Law Conceptualization

Olimpia Marcewicz, Ewelina Anna Streit-Browarna

Abstract


This study attempts to present the issues of most important principles of judicial and administrative enforcement proceedings on a comparable basis. The authors discuss issues related to defining principles of the law against each of these procedures, indicate the criteria for distinguishing them and the role of the principles of law in making, interpreting and applying the law. Subsequently, problems of the lists of principles addressed in the doctrine of judicial and administrative enforcement proceedings were presented, stressing, at the same time, their individuality and specificity compared with other branches of the law. In the other part of the study the authors presented the analysis of the principle of dispositivness in court enforcement proceedings and the principle of compulsory initiation of administrative enforcement proceedings, and therefore, the principles that best illustrate the dissimilarity of rules governing the public and private law enforcement.


Keywords


dispositive principle; general provisions; administrative enforcement proceedings; court enforcement proceeding

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Berutowicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984.

Błaszczak Ł., [w:] Postępowanie cywilne, red. E. Marszałkowska-Krześ, wyd. 2, Warszawa 2011.

Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008.

Fundowicz S., Egzekucja administracyjna a aksjologia demokratycznego państwa prawnego, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

Hauser R., Ochrona obywatela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Poznań 1988.

Hauser R., Skoczylas A., Rola zasad ogólnych postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie Kodeksu postępowania administracyjnego, red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Janku Z., Gwarancje prawne wykonywania obowiązków publicznoprawnych, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego. Zakopane 24–27 września 2006 r., red. J. Zimmermann, Warszawa 2007.

Jodłowski J., Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, [w:] Zbiór studiów, red. J. Jodłowski, Wrocław 1974.

Jodłowski J., Resich Z., Postępowanie cywilne, Warszawa 1987.

Kordela M., Zasady prawa. Studium teoretyczno-prawne, Poznań 2012.

Korzan K., Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986.

Korzonek J., Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Część druga kodeksu postępowania cywilnego, t. 1: Art. 508–597, Kraków 1934.

Kruszelnicki F., Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego, Warszawa 1934.

Krzykowski P., Funkcje zasad ogólnych Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie Kodeksu postępowania administracyjnego, red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.

Marciniak A., Sądowe postępowanie egzekucyjne, wyd. 2, Warszawa 2013.

Maroń G., Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.

Miszewski W., Proces cywilny w zarysie. Część druga, Łódź 1948.

Nowacki J., Tabor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1994.

Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004.

Pogonowski P., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2007.

Redelbach A., Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1993.

Resich Z., Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985.

Siedlecki W., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1987.

Siedlecki W., Zasady wymiaru sprawiedliwości i naczelne zasady procesu cywilnego w świetle orzecznictwa SN, „Zeszyty Naukowe IBPS” 1978, nr 10.

Skoczylas A., Zasady postępowania egzekucyjnego, [w:] System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, red. B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, Warszawa 2010.

Smoktunowicz E., Egzekucja administracyjna i sądowa. Teksty, orzecznictwo, piśmiennictwo, indeks rzeczowy, Warszawa 1995.

Starościak J., Podstawowe zagadnienia postępowania egzekucyjnego w administracji, „Gospodarka i Administracja Terenowa” 1966, nr 7–8 (wkładka).

Szreniawski P., Etyczne aspekty egzekucji administracyjnej, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

Szubiakowski M., Zasady ogólne administracyjnego postępowania egzekucyjnego, [w:] System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 229, poz. 1954 z późn. zm.).

Wengerek E., Egzekucja sądowa (studium na tle projektu k.p.c. PRL), „Annales UMCS. Sectio G” 1957, Vol. IV, z. 4.

Wengerek E., Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 kwietnia 2003 r., III SA 2585/02, LEX nr 148901.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2009 r., II SA/Gd 907/08, Baza NSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 października 2008 r., I SA/Go 678/08.

Ziemski K., Zasady ogólne prawa administracyjnego, Poznań 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2016.25.1.291
Data publikacji: 2016-04-11 22:04:36
Data złożenia artykułu: 2015-07-03 13:41:52


Statistics

Total abstract view - 267
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Olimpia Marcewicz, Ewelina Anna Streit-Browarna

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.