Local-government Arrangements with Participation of Local Government Units as Compared to Other Forms of Activity in the Sphere of Public Administration

Kamil Sikora

Abstract


Among the administrative arrangements (porozumienia administracyjne), one should distinguish a category of local-government arrangements (porozumienia samorządowe), i.e. those involving local government units. In the first place, it should be distinguished vertical arrangements, i.e. arrangements between units of different levels of the local government structure: arrangements between poviats (counties) and communes, between voivodeships (regions) and communes, and between voivodeships and poviats. Secondly, horizontal arrangements i.e. between communes, between poviats and between regions. Local government arrangements are a non-sovereign form of activity of the public administration, entered into with mutual declarations of intent of the parties. The basis for their conclusion is a resolution of the legislative body of a local government unit to agree to cooperate under the local government arrangement, while the very act of the arrangement is concluded by the executive body of the local government unit. The purpose of the local government arrangement is to ensure the fulfilment of a public task, to agree on its implementation and the necessary actions. The entrusting of public tasks by means of a local government arrangement is effected under public law and not by a civil contract. The arrangement relates to the implementation of already existing tasks, defined by specific legal provisions, resulting from the legal-systemic position of the parties to the arrangement, so they do not create new obligations arising from the arrangement concluded.


Keywords


administrative arrangement; local-government arrangement; local government unit; public tasks

References


Act of 21 March 1985 on Public Roads (consolidated text Journal of Laws 2017, item 2222).

Act of 17 May 1989 – Geodesic and Cartographic Law (consolidated text Journal of Laws 2017, item 2101).

Act of 8 March 1990 on the Communal Government (consolidated text Journal of Laws 2018, item 994).

Act of 5 June 1998 on the Poviat Government (consolidated text Journal of Laws 2018, item 995).

Act of 5 June 1998 on the Voivodeship Government (consolidated text Journal of Laws 2018, item 913).

Act of 20 July 2000 on the Publication of Normative Acts of Other Certain Acts (Consolidated text Journal of Laws 2016, item 296 as amended).

Agopszowicz A., [in:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1997.

Agopszowicz A., [in:] A. Agopszowicz, Z. Gilowska, M. Taniewska-Peszko, Zarys prawa samorządu terytorialnego, Warszawa 1997.

Bandarzewski K., [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.

Bielecki L., Prawne formy i metody działania administracji, [in:] Prawo administracyjne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016.

Bielecki L., Prawne formy i metody działania administracji, [in:] Prawo administracyjne. Część ogólna, red. L. Bielecki, P. Ruczkowski, Warszawa 2011.

Biernat S., Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław 1979.

Błaś A., Prawne formy działania administracji publicznej, [in:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 1998.

Bonusiak E., Porozumienie administracyjne jako forma wykonywania zadań przez gminę, [in:] Sposoby realizacji zadań publicznych, red. B. Dolnicki, Warszawa 2017.

Cieślak Z., Porozumienie administracyjne, Warszawa 1985.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483 as amended).

Cybulska R., [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.

Cybulska R., [in:] Ustawa o samorządzie województwa, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012.

Czachórski Z., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1974.

European Charter of Local Self-Government, Done on 15 October 1985 in Strasbourg (Journal of Laws 1994, No. 124, item 607).

Filipek J., Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, cz. 2, Kraków 2001.

Grążawski M., Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania współczesnej administracji publicznej, Bielsko-Biała 2007.

Iwanowski S., Sitniewski P., Rola porozumień administracyjnych w działalności samorządu terytorialnego, [in:] Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały z konferencji naukowej – Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź 2000.

Judgement of the Supreme Administrative Court in Lublin of 27 September 1994, SA/Lu 1906/94, LEX No. 1688471.

Judgement of the Supreme Administrative Court in Łódź of 27 September 1994, SA/Łd 1906/94, ONSA 1995, No. 4, item 161.

Judgement of the Supreme Administrative Court in Rzeszów of 5 December 1995, SA/Rz 1109/95, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 12.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 6 December 2002, II SA/Wr 2127/02, OwSS 2003, No. 2, item 43.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 21 January 2010, I OSK 1140/09, LEX No. 594919.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Kraków of 19 November 2007, II SA/Kr 736/07, LEX No. 340499.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 11 April 2008, II SA/Gl 174/08, LEX No. 506795.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 7 May 2008, II SA/Gl 275/08, LEX No. 511487.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 16 December 2010, II SA/Bk 715/2010, LEX No. 752402.

Kisiel W., [in:] K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.

Kmieciak Z., Umowa cywilnoprawna i porozumienie administracyjne jako formy działania organów administracji w sferze zarządzania gospodarką państwową, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 1987, nr 3.

Korczak J., O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6.

Kulesza M., Opinia dotycząca charakteru prawnego porozumienia zwanego pilotażowym, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 12.

Leoński Z., Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, Poznań 1994.

Leoński Z., Współdziałanie w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 4.

Lisowski P., Pakuła A., Porozumienie komunalne, „Przegląd Prawa i Administracji” 1996, nr 35.

Martysz C., [in:] Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2005.

Ochendowski E., Glosa do postanowień NSA z dnia 24 września 1990 r., I SA 847/90 oraz z dnia 27 września 1990 r., SA/Wr 952/90, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 4.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2013.

Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.

Ofiarska M., Ofiarski Z., Porozumienie jako podstawa wykonywania zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, nr 426.

Olejniczak-Szałowska E., Porozumienie w sprawie przekazania zadań publicznych (uwagi dyskusyjne na tle modelu ustawowego), [in:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009.

Ordinance of the Minister of Internal Affairs and Administration of 29 December 1999 on the organisational, staffing and technical conditions to be fulfilled by the communes requesting the acquisition of the responsibilities and powers of the Starost in the field of geodesy and cartography (Journal of Laws 2000, No. 1, item 4).

Resolution of the Constitutional Tribunal of 27 September 1994, W 10/93, OTK 1994, No. 2, item 46.

Resolution of the Supreme Administrative Court of 8 November 1999, OPK 20/99, ONSA 2000, No. 2, item 53.

Stahl M., Glosa do postanowienia NSA z dnia 24 listopada 1999 r., II SA 1075/99, OSP 2000, No. 10, item 158.

Stahl M., Prawne formy działania administracji publicznej, [in:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i praktyce, red. M. Stahl, Warszawa 2016.

Starościak J., Prawo administracyjne, Warszawa 1977.

Starościak J., Studia z teorii prawa administracyjnego, Warszawa 1967.

Ura E., Prawo administracyjne, Warszawa 2015.

Wengler L., Uwagi o niektórych aspektach porozumienia komunalnego, „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 4.

Wengler L., Wygaśnięcie porozumienia komunalnego (zagadnienia wybrane), „Samorząd Terytorialny” 2006, nr 5.

Węgrzyn-Skarbek M., Porozumienie administracyjne a prawo miejscowe, „Przegląd Prawa Publicznego” 2001, nr 6.

Wiktorowska A., Prawne formy działania administracji, [in:] Prawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2017.

www.merriam-webster.com/dictionary/communal [access: 20.04.2019].

Wyporska-Frankiewicz J., Publicznoprawne formy działania administracji o charakterze dwustronnym, Warszawa 2009.

Zimmermann J., Polska jurysdykcja administracyjna, Warszawa 1996.

Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.75-96
Data publikacji: 2019-12-02 17:42:53
Data złożenia artykułu: 2019-05-06 18:32:26


Statistics


Total abstract view - 698
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Kamil Sikora

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.