The Rights of a Party in the Proceedings for the Grant of a Patent

Magdalena Kotulska-Kmiecik

Abstract


The goal of the article was to present the legal position of an applicant in the proceedings for the grant of a patent (the so-called application proceedings, which constitutes the main form of patent proceedings). The article contains a comparative law analysis of the party’s active procedural rights in the patent application proceedings and general administrative proceedings. First, the author explained – controversial in the doctrine – the concept of a party to the patent application proceedings, and then discussed their procedural rights at various stages of the procedure, indicating similarities and differences to the solutions adopted in the general administrative procedure. The topic of the considerations remains valid and important in the era of building an innovative economy.


Keywords


rights of a party; patent application proceedings; general administrative proceedings

References


LITERATURE

Borkowski J., [in:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2011.

Celińska-Grzegorczyk K., Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, Warszawa 2009.

Gliściński K., [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016.

Kiełkowski T., Strona i uczestnicy w postępowaniu patentowym, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 8.

Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2019.

Kmiecik Z.R., Proceduralny stosunek administracyjnoprawny w ogólnym postępowaniu administracyjnym, [in:] Podstawowe zagadnienia konstytucjonalizmu państw współczesnych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Ewie Gdulewicz w siedemdziesięciolecie urodzin, red. W. Skrzydło, R. Mojak, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2014.22.0.447.

Kmiecik Z.R., Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego, Warszawa 2014.

Kostański P., [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014.

Kotulska M., Przywrócenie terminu w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP, [in:] 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018.

Kotulska M., Zakres stosowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 7–8.

Miklasiński Z., Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Warszawa 2001.

Orzechowski R., [in:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. J. Borkowski, Warszawa 1989.

Rząsa G., [in:] Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, Warszawa 2014.

Szewc A., Strony i ich pełnomocnicy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2013, nr 4.

Szewc A., Udział osób trzecich w postępowaniu administracyjnym (na przykładzie postępowań w sprawach ochrony własności przemysłowej), „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2012, nr 2.

Szewc A., Udzielanie patentów, [in:] System Prawa Prywatnego, t. 14A: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.

Szewc A., Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem, [in:] System Prawa Prywatnego, t. 14A: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.

Szajkowski A., Udzielanie ochrony patentowej, Warszawa 1979.

Szajkowski A., Żakowska-Henzler H., Wspólność prawa do wynalazku, [in:] System Prawa Prywatnego, t. 14A: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.

Vall M. du, Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona, [in:] System Prawa Prywatnego, t. 14A: Prawo własności przemysłowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012.

LEGAL ACTS

Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Proceedings (consolidated text Journal of Laws 2018, item 2096 as amended).

Act of 30 June 2000 – Industrial Property Law (consolidated text Journal of Laws 2017, item 776 as amended).

Act of 17 February 2005 on Informatization of Operation of Entities Performing Public Tasks (consolidated text Journal of Laws 2019, item 700 as amended).

Act of 11 April 2011 on Patent Attorneys (consolidated text Journal of Laws 2019, item 1861).

CASE LAW

Judgement of the Supreme Administrative Court of 21 April 2010, II GSK 562/09, CBOSA.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 8 April 2011, I OSK 850/10, Legalis.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 1 March 2012, II GSK 86/11, CBOSA.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 19 April 2012, II GSK 1140/11, CBOSA.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 4 April 2005, VI SA/Wa 1319/04, Legalis.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Warsaw of 12 December 2007, VI SAB/Wa 38/07, Legalis.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.161-179
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:41
Data złożenia artykułu: 2019-06-26 16:55:15


Statistics

Total abstract view - 291
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Magdalena Kotulska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.