Position of the Local Government of Commune Level in the Space of Security and Public Order

Mirosław Karpiuk

Abstract


The paper addresses problems of the position of the local government of the commune level in the space of security and public order. The commune pursues tasks in this area besides other public tasks and ensuring security and public order falls within the category of fundamental tasks, the fulfilment of which requires considerable effort, including financial effort. The commune as a basic unit of local government is to respond to threats most immediately and neutralise them with its own resources and means, or if this is not possible, to prevent them from spreading. This is the main objective of the commune to be pursued in this area of running public administration.


Keywords


commune; security; public order

References


Act of 8 March 1990 on Municipal Government (consolidated text Journal of Laws 2018, item 994 as amended).

Act of 18 April 2002 on State of Natural Disaster (consolidated text Journal of Laws 2017, item 1897).

Act of 26 April 2007 on Crisis Management (consolidated text Journal of Laws 2018, item 1401 as amended).

Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część ogólna, red. W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk, Warszawa 2013.

Bożek M., Karpiuk M., Kostrubiec J., Walczuk K., Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws No. 78, item 483 as amended).

Czuryk M., Bezpieczeństwo jako dobro wspólne, „Zeszyty Naukowe KUL” 2018, nr 3.

Czuryk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa narodowego, [in:] Podstawy bezpieczeństwa współczesnego państwa (podmiotu). Implikacje, red. J. Pawłowski, Warszawa 2015.

Czuryk M., Stanowienie aktów prawa miejscowego przez organy samorządu terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego, [in:] Akty normatywne i administracyjne, red. M. Karpiuk, Warszawa 2009.

Czuryk M., Właściwość Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, Olsztyn 2017.

Czuryk M., Zadania organów jednostek samorządu terytorialnego w stanie klęski żywiołowej, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.

Czuryk M., Drabik K., Pieczywok A., Bezpieczeństwo człowieka w procesie zmian społecznych, kulturowych i edukacyjnych, Olsztyn 2018.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Prawo zarządzania kryzysowego. Zarys systemu, Olsztyn 2016.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 18 February 2003, K 24/02, OTK-A 2003, No. 2, item 11.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 26 May 2015, Kp 2/13, OTK-A 2015, No. 5, item 65.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 February 2015, I OSK 2343/14, LEX No. 1753339.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 25 April 2017, I OSK 186/17, LEX No. 2298992.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court of 28 November 2012, I SA/Gd 1171/12, LEX No. 1247413.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court of 3 April 2014, II SA/Go 210/14, LEX No. 1454933.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court of 24 October 2017, III SA/Kr 397/17, LEX No. 2381414.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court of 29 November 2017, II SA/Ke 588/17, LEX No. 2411671.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court of 29 March 2018, III SA/Gd 125/18, LEX No. 2473988.

Karpiuk M., Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego, [in:] M. Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja administracyjna, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Bezpieczeństwo jako instytucja konstytucyjna. Zarys problematyki, [in:] Wybrane problemy bezpieczeństwa globalnego po zimnej wojnie, red. W. Gizicki, Lublin 2015.

Karpiuk M., Konstytucyjna właściwość Sejmu w zakresie bezpieczeństwa państwa, „Studia Iuridica Lublinensia” 2017, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2017.26.4.9.

Karpiuk M., Kształtowanie się instytucji stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Miejsce samorządu terytorialnego w przestrzeni bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

Karpiuk M., Normatywne uwarunkowania stanu wojennego i wyjątkowego, „Studia Prawnicze i Administracyjne” 2015, nr 3.

Karpiuk M., Ograniczenie wolności uzewnętrzniania wyznania ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2017, t. 9.

Karpiuk M., Prawne podstawy bezpieczeństwa, [in:] Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, red. A. Żukowski, M. Hartliński, W.T. Modzelewski, J. Więcławski, Olsztyn 2015.

Karpiuk M., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ stojący na straży bezpieczeństwa państwa, „Zeszyty Naukowe AON” 2009, nr 3.

Karpiuk M., Przepisy porządkowe jako szczególny rodzaj prawa miejscowego, „Studia Iuridica Lublinensia” 2015, nr 4, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2015.24.4.21.

Karpiuk M., Samorząd terytorialny a państwo. Prawne instrumenty nadzoru nad samorządem gminnym, Lublin 2008.

Karpiuk M., Terenowe organy administracji publicznej właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2014, nr 1, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2014.61.1.75.

Karpiuk M., Ubezpieczenie społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne” 2018, nr 2.

Karpiuk M., Wolność sumienia i wyznania a przestępstwa przeciwko tym wolnościom, [in:] Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w czasie stanów nadzwyczajnych, [in:] Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, red. M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek, Łódź 2017.

Karpiuk M., Zadania i kompetencje zespolonej administracji rządowej w sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013.

Karpiuk M., Zasady działania samorządu lokalnego w czasie stanu klęski żywiołowej, „Annales UMCS sectio G (Ius)” 2014, nr 2, DOI: http://dx.doi.org/10.17951/g.2014.61.2.51.

Karpiuk M., Kostrubiec J., Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen, Olsztyn 2017.

Karpiuk M., Prokop K., Sobczyk P., Ograniczenie korzystania z wolności i praw człowieka i obywatela ze względu na bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny, Siedlce 2017.

Karpiuk M., Szczęch N., Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Olsztyn 2017.

Kisiel W., [in:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX/el. 2013.

Kostrubiec J., Kontrola administracji publicznej, [in:] Administracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowalski, Warszawa–Poznań 2013.

Kostrubiec J., Samorząd terytorialny, [in:] L. Dubel, J. Kostrubiec, G. Ławnikowicz, Z. Markwart, Elementy nauki o państwie i polityce, Warszawa 2011.

Kostrubiec J., Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order, „Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy” 2018, nr 5.

Kostrubiec J., Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie administracji rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony, [in:] Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, red. M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek, Łódź 2017.

Kostrubiec J., Zasada republikańskiej formy państwa, [in:] M. Bożek, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Walczuk, Zasady ustroju politycznego państwa, Poznań 2012.

Masternak-Kubiak M., [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, LEX/el. 2014.

Ruczkowski P., Stan klęski żywiołowej. Komentarz, LEX/el. 2012.

Sarnecki P., [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, M. Zubik, t. 1, LEX/el. 2016.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el. 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.27-39
Data publikacji: 2019-12-02 17:42:50
Data złożenia artykułu: 2019-07-29 20:19:34


Statistics


Total abstract view - 970
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Mirosław Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.