Gloss to the Decision of the Voivodeship Administrative Court in Białystok of 28 June 2019 (II SAB/Bk 43/19, LEX No. 2686855)

Adrian Niewęgłowski, Marek Konstankiewicz

Abstract


The decision of the Voivodeship Administrative Court in Białystok concerns the rules for handling the documentation of court cases, which, after a certain period of time, the court archive no longer has to be kept by the court. If such documentation does not have the status of archival material, it is allocated to waste paper (i.e. to be destroyed). The problem which the ruling concerns is the question of whether the files of court cases to be destroyed can be handled differently, in particular whether they can be sold to one of the parties to the court proceedings. The authors consider the above issue through the prism of binding regulations in the field of archival law.


Keywords


archival materials; temporary records; sales contract; court case files

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Markiewicz K., Postępowanie z przedmiotami zajętymi na użytek procesu karnego, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 7–8.

Nerka K., [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, red. M. Sakowska-Baryła, Warszawa 2018.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (t.j. Dz.U. 2014, poz. 991 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz.U. 2019, poz. 246).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. ze zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1040 ze zm.).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 553 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. 2019, poz. 676 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 2019, poz. 150 ze zm.).

Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. 2006, nr 208, poz. 1537 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1127 ze zm.).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.2.157-166
Data publikacji: 2019-12-02 17:42:59
Data złożenia artykułu: 2019-07-31 14:26:21


Statistics

Total abstract view - 603
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Adrian Marcin Niewęgłowski

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.