The Scope of Adjudication in Cases of Pecuniary Compensation for the Harm Suffered – Comments in Light of the Resolution of the Supreme Court of 11 April 2019 (III CZP 105/18, BSN 2019, no. 4, p. 8)

Małgorzata Sekuła-Leleno

Abstract


The purpose of this study is to analyze legal issues related to the scope of adjudication in cases of pecuniary compensation for the harm suffered, especially in a situation in which the party objected that the injured party contributed to the damage, and in a situation in which the claim submitted in the lawsuit was of a lower amount than the potentially “adequate compensation”. The principle of ne eat iudex ultra petita partium means that the court may decide only on what is claimed submitted by the party requesting legal protection. The scope of the requested legal protection thus sets the boundaries of the subject of the decision. At the same time, the assumption that there should be complete agreement between the subject of the proceedings and the subject of the ruling, i.e. what covers the subject of the decision, should be considered correct. As a result, it must be recognized that there are a close relationship and interdependence between limiting the court with what is claimed and the subject matter of the dispute. In determining the claim, the plaintiff thus sets the boundaries of the subject of the dispute, and limiting the court with what is claimed is tantamount to limiting the subject of the dispute.


Keywords


non-pecuniary damage; injured party’s contribution; subject of adjudication; prohibition of adjudication over a demand

References


LITERATURE

Allerhand M., Kodeks postępowania cywilnego, vol. 1, Lwów 1932.

Banaszczyk Z., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. K. Pietrzykowski, vol. 1, Legalis 2015.

Dobrzański B., Glosa do uchwały SN z 21 grudnia 1973 r., III CZP 80/73, OSPiKA 1975, no. 2, item 31.

Ereciński T., Orzekanie ponad żądanie w sprawach o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym (kilka uwag na tle art. 321 § 2 k.p.c.), [in:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, ed. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004.

Gapska E., Studzińska J., Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2015.

Granecki P., W sprawie wykładni art. 362 kodeksu cywilnego, „Państwo i Prawo” 2003, no. 1.

Jakubecki A., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, LEX/el. 2013.

Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2002.

Jóźwiak P., Zmniejszenie odszkodowania w razie przyczynienia się zmarłego wskutek czynu niedozwolonego, „Państwo i Prawo” 2011, no. 12.

Koch A., [in:] Kodeks cywilny, vol. 1: Komentarz do art. 1–352, ed. Gutowski, Legalis 2018.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, ed. T. Ereciński, vol. 2, Warszawa 2012.

Kruszelnicki Ś., Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, part 1, Poznań 1938.

Kryla K., Zadośćuczynienie pieniężne dla najbliższych członków rodziny zmarłego – uwagi na tle art. 446 § 4 k.c., „Przegląd Sądowy” 2013, no. 2.

Łętowska E., Glosa do wyroku s.rej. z dnia 6 maja 2004 r., I C 260/03, „Państwo i Prawo” 2005, no. 10.

Markiewicz K., Komentarz do art. 321, [in:] Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, ed. K. Piasecki, Legalis 2016.

Mądrzak H., [in:] Postępowanie cywilne, ed. H. Mądrzak, Warszawa 2003.

Misztal-Konecka J., Zakaz wyrokowania ponad żądanie strony (ne eat iudex ultra petita partium) – rzymskie tradycje i współczesne regulacje polskiego procesowego prawa cywilnego, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 2012, no. 12.4.

Olejniczak A., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, ed. A. Kidyba, vol. 2, part 1, Legalis 2014.

Peiper L., Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego i przepisów wprowadzających kodeks postępowania cywilnego wraz z ustawami i rozporządzeniami dodatkowymi, tudzież umowami międzynarodowymi, vol. 1, Kraków 1934.

Piasecki K., [in:] System prawa procesowego cywilnego, vol. 2: Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, ed. W. Berutowicz, Z. Resich, Wrocław 1987.

Piasecki K., Orzekanie ponad żądanie w procesie cywilnym, Warszawa 1975.

Piasecki K., Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa 2004.

Piasecki K., Korzonek J., Kodeks postępowania cywilnego i przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego z komentarzem uwzględniającym wszystkie przepisy pozostające w związku z procesem, materjały Komisji Kodyfikacyjnej, orzecznictwo Sądów Najwyższych b. państw zaborczych i polskiego oraz literaturę procesu cywilnego, Miejsce Piastowe 1931.

Sadomski J., Wild M., Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w orzecznictwie sądów powszechnych, „Prawo w Działaniu” 2012, no. 12.

Safjan M., Komentarz do art. 446, [in:] Komentarz do k.c., ed. K. Pietrzykowski, Legalis 2018.

Siedlecki W., Zasady orzekania oraz zasady zaskarżania orzeczeń w postępowaniu cywilnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Warszawa 1982.

Struzik A., Da mihi factum dabo tibi ius, [in:] Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, eds. J. Gudowski, K. Weitz, vol. 1, Warszawa 2011.

Szpunar A., Przyczynienie się do powstania szkody w wypadku komunikacyjnym, „Rejent” 2001, no. 6.

Weitz K., Związanie sądu granicami żądania w procesie cywilnym, [in:] Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, eds. J. Gudowski, T. Ereciński, vol. 1, Warszawa 2011.

Zagrobelny K., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, eds. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2016.

LEGAL ACTS

Act of 30 May 2008 on amending the Act – Civil Code and some other acts (Journal of Laws no. 116, item 731).

CASE LAW

Decision of the Court of Appeal in Warsaw of 25 October 2018, V ACa 1364/17.

Decision of the Supreme Court of 27 September 2000, V CKN 1099/00, LEX no. 532132.

Decision of the Supreme Court of 7 December 2017, V CSK 110/17.

Decision of the Supreme Court of 13 September 2007, III CZP 80/07, unpublished.

Decision of the Supreme Court of 10 November 2017, V CZ 73/17, LEX no. 2428820.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 7 February 2005, SK 49/03, OTK-A 2005, no. 2, item 13.

Judgement of the Court of Appeal in Poznań of 21 April 2010, I ACa 267/10, LEX no. 628188.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 6 December 2012, I ACa 717/12, LEX no. 1299000.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 21 December 2012, VI ACa 1031/12, LEX no. 1314953.

Judgement of the Court of Appeal in Bialystok of 27 March 2013, I ACa 34/13, LEX no. 1307394.

Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 8 May 2013, I ACa 1/13, LEX no. 1378841.

Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 5 November 2013, III AUa 384/13, LEX no. 1422420.

Judgement of the Court of Appeal in Lublin of 24 June 2014, I ACa 155/14, LEX no. 1498954.

Judgement of the Court of Appeal in Lodz of 5 November 2014, I ACa 679/14, Legalis.

Judgement of the Court of Appeal in Lodz of 11 December 2014, I ACa 863/14, LEX no. 1623936.

Judgement of the Court of Appeal in Kraków of 13 January 2015, I ACa 1428/14, LEX no. 1667583.

Judgement of the Court of Appeal in Wrocław of 6 May 2015, I ACa 245/15, Legalis.

Judgement of the Court of Appeal in Bialystok of 7 May 2015, I ACa 10/15, LEX no. 1733644.

Judgement of the Court of Appeal in Lublin of 11 June 2015, I ACa 57/15, Legalis.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 20 October 2015, VI ACa 1432/14, LEX no. 1992951.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 24 November 2015, I ACa 348/15, LEX no. 1979330.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 27 November 2015, VI ACa 209/15, LEX no. 1992961.

Judgement of the Court of Appeal in Lodz of 18 September 2015, I ACa 362/15, LEX no. 1842746.

Judgement of the Court of Appeal in Lodz of 19 May 2016, I ACa 1356/15, LEX no. 2069281.

Judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 10 October 2016, VI ACa 945/15, LEX no. 2162882.

Judgement of the Court of Appeal in Szczecin of 24 November 2016, I ACa 427/16, LEX no. 2188828.

Judgement of the District Court in Kielce of 5 April 2011, I C 3050/10, unpublished.

Judgement of the District Court in Suwałki of 26 March 2014, I CA 44/14, LEX no. 1682438.

Judgement of the Supreme Court of 27 February 1922, I C 541/21, Journal of Decisions of the First Chamber 1922, item 18.

Judgement of the Supreme Court of 13 October 1933, C II Rw 1638/33, Journal of Decisions 1934, item 290.

Judgement of the Supreme Court of 24 January 1936, C II 1770/35, PPiA 1936, no. 2, item 148.

Judgement of the Supreme Court of 25 October 1937, C II 1174/37, Journal of Decisions 1938, item 334.

Judgement of the Supreme Court of 12 January 1939, C II 1399/38, PS 1939, no. 5, item. 281.

Judgement of the Supreme Court of 29 February 1949, WaC 165/49, DPP 1950, no. 3, p. 61.

Judgement of the Supreme Court of 21 October 1949, Wa C 87/49, DPP 1950, no. 3, p. 61.

Judgement of the Supreme Court of 29 November 1949, Wa.C. 163/49, published […] 1950, no. 3, item 61.

Judgement of the Supreme Court of 14 July 1951, C 544/51, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 7 April 1959, I CR 953/58, OSPiKA 1960, no. 6, item 150.

Judgement of the Supreme Court of 21 April 1965, II CR 92/65, LEX no. 5781.

Judgement of the Supreme Court of 27 August 1969, I PR 224/69, OSN 1970, no. 6, item 111.

Judgement of the Supreme Court of 20 January 1970, II CR 624/69, OSNC 1970, no. 9, item 163.

Judgement of the Supreme Court of 28 July 1970, I CR 304/70, LEX no. 6766.

Judgement of the Supreme Court of 10 February 1971, I PR 106/70, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 23 January 1974, II CR 763/73, OSPiKA 1975, no. 7, item 171.

Judgement of the Supreme Court of 14 December 1976, IV CR 525/76, LEX no. 7891.

Judgement of the Supreme Court of 1 March 1985, I CR 27/85, OSPiKA 1989, no. 5, item 115.

Judgement of the Supreme Court of 7 December 1985, IV CR 398/85, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 29 October 1993, I CRN 156/93, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 24 May 1995, I CRN 61/95, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 6 March 1997, II UKN 20/97, OSNP 1997, no. 23, item 478.

Judgement of the Supreme Court of 18 March 1997, I CKU 25/97, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 28 April 1998, II CKN 712/97, OSNC 1998, no. 11, item 187.

Judgement of the Supreme Court of 23 February 1999, I CKN 252/98, OSNC 1999, no. 9, item 152.

Judgement of the Supreme Court of 26 May 1999, III CKN 243/98, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 29 October 1999, I CKN 464/98, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 27 March 2000, III CKN 633/98, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 17 January 2001, II KKN 351/99, Prok. i Pr. (supplement) 2001, no. 6, p. 11.

Judgement of the Supreme Court of 12 February 2002, I CKN 902/99, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 11 June 2003, V CKN 337/01, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 23 July 2004, III CK 339/03, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 9 November 2004, IV CK 194/04, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 18 November 2004, I CK 219/04, LEX no. 146356.

Judgement of the Supreme Court of 18 March 2005, II CK 556/04, OSNC 2006, no. 2, item 38.

Judgement of the Supreme Court of 20 April 2005, IV CSK 99/05, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 28 April 2005, III CK 571/04, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 22 June 2005, III CK 392/04, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 10 November 2005, III CK 75/05, LEX no. 567999.

Judgement of the Supreme Court of 2 December 2005, II CK 277/05, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 19 January 2006, IV CK 376/05, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 10 March 2006, IV CSK 80/05, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 3 August 2006, IV CSK 118/06, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 6 December 2006, IV CSK 269/06, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 12 January 2007, IV CSK 286/06, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 24 May 2007, V CSK 25/07, OSNC-ZD 2008, no. B, item 32.

Judgement of the Supreme Court of 28 June 2007, IV CSK 115/07, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 29 June 2007, I CSK 81/07, LEX no. 469996.

Judgement of the Supreme Court of 13 September 2007, III CSK 109/07, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 7 November 2007, II CSK 344/07, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 9 May 2008, III CSK 17/08, LEX no. 424385.

Judgement of the Supreme Court of 29 May 2008, II CSK 78/08, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 28 August 2008, III CZP 76/08, OSNC 2009, no. 7–8, item 113.

Judgement of the Supreme Court of 29 October 2008, IV CSK 228/08, OSNC-ZD 2009, no. 3, item 66.

Judgement of the Supreme Court of 29 October 2008, IV CSK 243/08, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 5 November 2008, I CSK 139/08, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 19 November 2008, III CSK 154/08.

Judgement of the Supreme Court of 5 December 2008, III CSK 228/08.

Judgement of the Supreme Court of 11 December 2008, II CSK 364/08.

Judgement of the Supreme Court of 21 May 2009, V CSK 439/08, LEX no. 518121.

Judgement of the Supreme Court of 17 June 2009, IV CSK 84/09, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 21 October 2009, I PK 97/09.

Judgement of the Supreme Court of 19 November 2009, IV CSK 241/09, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 7 May 2010, III CSK 229/09, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 18 May 2010, III PK 74/09, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 15 October 2010, III UK 20/10, LEX no. 694242.

Judgement of the Supreme Court of 3 February 2011, I CSK 261/10, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 2 December 2011, III CSK 136/11, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 3 June 2011, III CSK 279/10, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 12 July 2012, I CSK 660/11, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 15 May 2013, III CSK 268/12.

Judgement of the Supreme Court of 12 September 2013, IV CSK 87/13.

Judgement of the Supreme Court of 19 March 2014, I CSK 295/13, OSNC 2015, no. 3, item 34.

Judgement of the Supreme Court of 26 March 2014, V CSK 284/13, LEX no. 1463644.

Judgement of the Supreme Court of 5 June 2014, IV CSK 588/13, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 27 June 2014, V CSK 445/13.

Judgement of the Supreme Court of 11 September 2014, III CSK 248/13, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 12 September 2014, I CSK 635/13, LEX no. 1521214.

Judgement of the Supreme Court of 9 December 2014, III CNP 36/13, OSNC-ZD 2016, no. 1, item 15.

Judgement of the Supreme Court of 26 February 2015, III CSK 187/14, OSNC-ZD 2016, no. 3, item 41.

Judgement of the Supreme Court of 25 June 2015, V CSK 612/14, LEX no. 1771393.

Judgement of the Supreme Court of 23 July 2015, I CSK 549/14, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 2 March 2016, V CSK 399/15, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 23 June 2016, II PK 149/15.

Judgement of the Supreme Court of 27 April 2016, II CSK 518/15, OSP 2017, no. 1, item 2.

Judgement of the Supreme Court of 8 September 2016, II CSK 170/15, LEX no. 2182659.

Judgement of the Supreme Court of 29 September 2016, V CSK 717/15, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 12 October 2016, II CSK 14/16, LEX no. 2142552.

Judgement of the Supreme Court of 17 November 2016, IV CSK 15/16, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 19 January 2017, II CSK 195/16, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 26 January 2017, II PK 333/15, LEX no. 2252200.

Judgement of the Supreme Court of 23 February 2017, I CSK 121/16, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 3 March 2017, I CSK 213/16.

Judgement of the Supreme Court of 8 March 2017, IV CSK 258/16, Legalis.

Judgement of the Supreme Court of 7 March 2017, II CSK 438/16, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 14 March 2017, II CSK 237/16, LEX no. 2334876.

Judgement of the Supreme Court of 14 June 2017, IV CSK 104/17, OSNC 2018, no. 3, item 35.

Judgement of the Supreme Court of 14 July 2017, II CSK 820/16, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 28 July 2017, II CSK 685/16, LEX no. 2353042.

Judgement of the Supreme Court of 6 September 2017, I CNP 28/17, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 6 September 2017, I PK 262/16, LEX no. 2389579.

Judgement of the Supreme Court of 22 November 2017, IV CSK 8/17, unpublished.

Judgement of the Supreme Court of 29 November 2017, II CSK 86/17, LEX no. 2417587.

Judgement of the Supreme Court of 7 December 2017, II CSK 87/17, LEX no. 2439117.

Judgement of the Supreme Court of 16 March 2018, IV CSK 114/17, OSNC-ZD 2019, no. 1, item 13.

Judgement of the Supreme Court of 13 June 2018, IV CSK 276/17, unpublished.

Resolution of seven judges of the Supreme Court of 11 January 1960, I CO 44/59, OSNCK 1960, no. 4, item 92.

Resolution of seven judges of the Supreme Court of 20 September 1975, III CZP 8/75, OSNCP 1976, no. 7–8, item 151.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.279-306
Data publikacji: 2020-09-30 22:31:57
Data złożenia artykułu: 2019-09-25 13:15:59


Statistics


Total abstract view - 739
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Małgorzata Sekuła - Leleno

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.