The Game Shooting District Lease Contract. Selected Issues

Natalia Karpiuk

Abstract


The game shooting district lease contract is one of the instruments for environmental protection. As part of leased hunting districts, hunting clubs are obliged to conduct hunting economy. The structure of the provisions regulating the institution of the lease of hunting districts causes that doctrine and jurisprudence still have not developed a uniform concept regarding its legal nature.


Keywords


hunting lease agreement; hunting club; hunting law; environmental protection

References


Act of 17 June 1959 on breeding, protection of game animals and hunting law (Journal of Laws 1973, No. 33, item 197 as amended).

Act of 23 April 1964 – Civil Code (Journal of Laws 2018, item 1025 as amended).

Act of 13 October 1995 – Hunting Law (Journal of Laws 2018, item 2033 as amended).

Act of 14 December 2017 on the amendment of certain acts to facilitate the control of infectious animal diseases (Journal of Laws 2018, item 50).

Act of 22 March 2018 amending the Act – Hunting Law and certain other acts (Journal of Laws, item 651).

Bielecki L., [in:] Prawo administracyjne, red. M. Zdyb, J. Stelmasiak, Warszawa 2016.

Boć J., Błaś A., Umowy, [in:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2010.

Czarkowska A., Umowy adhezyjne w administracji publicznej, [in:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008.

Daniłowicz W., Elementy publicznoprawne w prawie łowieckim, [in:] Prawo polowania, Warszawa 2018.

Daniłowicz W., Obwody łowieckie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r., „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, nr 1, DOI: https://doi.org/10.12775/PPOS.2016.004.

Dąbrowski M., Pozycja prawna starosty powiatowego, czyli ustawowe mydło i powidło, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, nr 5, DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.05.

Decision of the Supreme Administrative Court of 4 February 2015, II GSK 54/15, LEX No. 1657703.

Decision of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 3 December 2009, II SAB/Lu 83/09, LEX No. 632395.

Decision of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 6 May 2013, II SO/Lu 4/13, LEX No. 1320032.

Decision of the Voivodeship Administrative Court in Olsztyn of 17 October 2014, II SA/OI 889/14, LEX No. 1547065.

Decree of 29 October 1952 on hunting law (Journal of Laws No. 44. item 300 as amended).

Drela M., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017.

Heliniak K., Administracyjnoprawne aspekty łowiectwa jako elementu ochrony przyrody, Rzeszów–Lublin 2003.

Jaworska-Dębska B., Umowy we współczesnej administracji, [in:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008.

Judgement of the Administrative Court in Lublin of 26 November 2009, III SA/Lu 340/09, LEX No. 588112.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 26 October 1999, K 12/99, LEX No. 38261.

Judgement of the Constitutional Tribunal of 10 July 2014, P 19/13, LEX No. 1483911.

Judgement of the Supreme Administrative Court of 14 September 1983, II SA 812/83, LEX No. 1687775.

Judgement of the Supreme Court of 9 July 1999, III CKN 98/99, LEX No. 37926.

Judgement of the Supreme Court of 19 September 2002, II CKN 978/00, LEX No. 56901.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court in Lublin of 25 February 2010, II SA/Lu 657/09, LEX No. 634475.

Kidyba A., Prawo handlowe, Warszawa 2013.

Krogólski S., Pół wieku. Zarys działalności Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego 1876–1926, Lwów 1929.

Leksykon prawa cywilnego – część ogólna. 100 podstawowych haseł, red. E. Bagińska, Warszawa 2011.

Leśniak M., Normatywne wzorce umów spółek handlowych w prawie polskim, Warszawa 2017.

Lichorowicz A., [in:] System Prawa Prywatnego, t. 8: Prawo zobowiązań – część szczegółowa, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2011.

„Łowiec Polski: Organ Polskiego Związku Łowieckiego” 1927, nr 30.

„Łowiec Polski: Organ Polskiego Związku Łowieckiego” 1952, nr 12.

„Łowiec Polski: Organ Polskiego Związku Łowieckiego” 1959, nr 13.

„Łowiec Polski. Organ Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich” 1924, nr 1.

„Łowiectwo Polskie: organ Towarzystwa w Poznaniu i Polskiego Związku Myśliwych na wszystkie byłe zabory” 1921, nr 1.

„Łowiectwo Polskie: organ Towarzystwa w Poznaniu i Polskiego Związku Myśliwych na wszystkie byłe zabory” 1921, nr 3.

Mańskowski T., Prawo łowieckie w Polsce w wiekach średnich, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1904.

Michalska-Badziak R., Pojęcie, cechy i rodzaje organów administracji publicznej, władza i urząd, [in:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016.

Niemczuk P., Pozycja ustrojowo-prawna starosty, „Administracja: Teoria, Dydaktyka, Praktyka” 2011, nr 1.

Nowak-Korcz P., Dzierżawa obwodu łowieckiego w aspekcie translatologicznym, „Comparative Legilinguistics” 2014, nr 17, DOI: https://doi.org/10.14746/cl.2014.17.6.

Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2018.

Opinia Ministerstwa Środowiska Departament Leśnictwa z dnia 26 stycznia 2010 r., nr DL.gł.-024-7/4335/10/PJ, www.piotrkow.pzlow.pl/do_pobrania/wyjasnienie_ministra.pdf [access: 10.10.2019].

Paczuski R., Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 1996.

Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2011.

Rakoczy B., Stec R., Woźniak A., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2014.

Regulation of the Minister of Environment of 26 October 2018 on detailed rules of determination of the amount of rent and participation of tenants of hunting areas in the costs of protection of the forest from game (Journal of Laws, item 2085).

Regulation of the President of the Republic of Poland of 3 December 1927 on hunting law (Journal of Laws 1927, No. 110, item 934 as amended).

Samsonowicz A., Uwagi o regale w Polsce Piastowskiej (na przykładzie regale łowieckiego i rybackiego), „Kwartalnik Historyczny” 1994, nr 4.

Skocka J., Szczepański J., Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 1998.

Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna. Zarys wykładu, Warszawa 2005.

Stec R., Uprawianie łowiectwa i prowadzenie gospodarki łowieckiej. Uwarunkowania administracyjnoprawne, cywilnoprawne i organizacyjne, Warszawa 2012.

Stefańska E., Umowy zawierane w sferze administracji publicznej – wybrane zagadnienia, [in:] Umowy w administracji, red. J. Boć, L. Dziewięcka-Bokun, Wrocław 2008.

Suchoń A., [in:] Kodeks cywilny, t. 3: Komentarz do art. 627–1088, red. M. Gutowski, Warszawa 2019.

Szachułowicz J., Problematyka prawna dzierżawy obwodów łowieckich, „Przegląd Sądowy” 2002, nr 4.

Szereniawski J., Waszkiewicz R., Umowy zawierane przez organy administracji jako prawne formy ochrony zabytków. Księga pamiątkowa Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 1999.

The government’s draft Act of 14 December 2017 amending certain laws in order to facilitate the fight against infectious diseases, Sejm Papers No. 2114, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2114 [access: 10.10.2019].

The government’s draft Act amending the Act – Hunting Law and the Act on the amendment of the Act – Hunting Law of 15 November 2016, Sejm Papers No. 1042, www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1042 [access: 10.10.2019].

The position of the Main Management Board of the Polish Hunting Association of 30 January 2018, www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/233-stanowisko-zarzadu-glownego-polskiego-zwiazku-lowieckiego [access: 10.10.2019].

Trzaskowski R., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania. Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa 2018.

Volumina Legum, t. 8, Petersburg 1960.

Waingertner B., Polowania w Polsce Jagiellonów. Z dziejów łowieckiego i dworskiego obyczaju, „Przegląd Nauk Historycznych” 2004, nr 2.

Zagrobelny K., [in:] Zarys prawa cywilnego, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2018.

Zimmerman J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

Żuławska C., [in:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3, cz. 1: Zobowiązania, red. J. Gudowski, Warszawa 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.45-63
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-10-05 09:00:23


Statistics


Total abstract view - 1020
Downloads (from 2020-06-17) - PDF - 0 PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Natalia Karpiuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.