Gloss to the Judgement of the District Court in Wrocław of 16 February 2018 (III KK 125/17)

Krzysztof Wala

Abstract


The current case law regarding the recognition of racially motivated offences as being undertaken without a reason or for an obviously trivial reason can raise serious doubts. It does not seem reasonable to assume the existence of a racial reason of the act of the perpetrator on the one hand, which is necessary for assigning an offence under Article 119 § 1 and Article 257 of the Criminal Code, and on the other hand, to recognise that the reason for the act of the perpetrator did not exist at all. Treating such reasons as trivial may also raise doubts on the juridical level.


Keywords


hooligan type of offence; racial discrimination; acting without a reason; acting with a trivial reason

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


Andrejew I., Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwalifikacja przestępstw, Warszawa 1978.

Bojarski M., [w:] System Prawa Karnego, t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, red. L. Gardocki, Warszawa 2018.

Bojarski T., Odmiany podstawowych typów przestępstw w polskim prawie karnym, Warszawa 1982.

Buchała K., [w:] Komentarz do kodeksu karnego. Część ogólna, red. K. Buchała, Warszawa 1994.

Budyn-Kulik M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.

Ćwiąkalski Z., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117–277 k.k., red. A. Zoll, Kraków 2006.

Dadak W., Przestępstwa motywowane uprzedzeniami (o problemach z analizą przestępczości z nienawiści), „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2018, z. 4.

Daniluk P., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2018.

Flemming M., Kutzmann W., Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Rozdział XXXII Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 1999.

Gadecki B., Kodeks karny. Część szczególna. Art. 252–316. Komentarz, Warszawa 2017.

Herzog A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R.A. Stefański, Warszawa 2017.

Hofmański P., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warszawa 2014.

Kłączyńska N., [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2014.

Kozłowska-Kalisz P., Typy zmodyfikowane przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej (zarys problematyki), [w:] Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, red. M. Mozgawa, Warszawa 2013.

Lach A., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018.

Majewski J., [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 53–116, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016.

Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.

Michalska-Warias A., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz – art. 222–316, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2013.

Mioduski K., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, t. 1, Warszawa 1987.

Mozgawa M., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2019.

Petasz P., Forma zamiaru w przestępstwach z art. 119 § 1 k.k. i art. 257 k.k. z 1997 r. Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2017 r., II Aka 131/17, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2018, nr 3.

Pływaczewski E., [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz do artykułów 222–316, red. A. Wąsek, Warszawa 2006.

Stefańska B.J., Szczególne dyrektywy wymiaru kary za występki o charakterze chuligańskim, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 9.

Stefański R.A., Przestępstwo publicznego znieważania grupy ludności lub osoby z powodu dyskryminacyjnego (art. 257 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 6.

Szczekala A., Chuligański charakter czynu, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 6.

Wala K., Konieczność nowelizacji części ogólnej Kodeksu wykroczeń, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 3.

Waszczyński J., Prawo karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i o przestępstwie, Warszawa 1979.

Wądołowska A., Definicja legalna występku o charakterze chuligańskim (art. 115 § 21 k.k.), „Ius Novum” 2010, nr 4.

Wądołowska A., Istota chuligańskiego charakteru czynu, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 12.

Wiak K., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Warszawa 2017.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 27 listopada 2003 r., II AKa 338/03, Legalis nr 69206.

Wyrok SA w Białymstoku – II Wydział Karny z dnia 30 października 2014 r., II AKa 221/14, Legalis nr 1180005.

Wyrok SA w Krakowie – II Wydział Karny z dnia 7 listopada 2014 r., II AKa 189/14, Legalis nr 1180784.

Wyrok SA w Warszawie – II Wydział Karny z dnia 20 kwietnia 2015 r., II AKa 26/15, Legalis nr 1245725.

Wyrok SA we Wrocławiu – II Wydział Karny z dnia 4 maja 2017 r., II AKa 88/17, Legalis nr 1675404.

Wyrok SO w Białymstoku z dnia 12 listopada 2013 r., VIII Ka 651/13, Legalis nr 1588014.

Wyrok SO w Poznaniu z dnia 26 lipca 2016 r., III K 17/16, Legalis nr 1855414.

Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2016 r., III K 171/16, Legalis nr 1855413.

Wyrok SO w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2017 r., III K 147/17, Legalis nr 1855412.

Wyrok SO we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2018 r., III KK 125/17, Legalis nr 1855411.

Zgoliński I., [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. V. Konarska-Wrzosek, Warszawa 2018.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2019.28.4.187-201
Data publikacji: 2019-12-30 00:00:00
Data złożenia artykułu: 2019-10-07 12:38:42


Statistics

Total abstract view - 646
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Krzysztof Wala

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.