Gloss to the Judgement of the Supreme Administrative Court of 25 April 2018 (II GSK 2337/16)

Paulina Zadykowicz

Abstract


The subject of this gloss is the judgement of the Supreme Administrative Court in case of imposing an administrative monetary penalty for movement of non-normative vehicle on public road in which the judgement of Voivodeship Administrative Court in Warsaw was set aside and return the case for re-examination. In this judgement, the formation of the court, in a way going against the previous line of jurisprudence, stated that decoding the meaning of “axle load provided for a given road” may result from the application of a functional interpretation driectives, and thus, the basis for its determination may also be the regulation of the Minister of Infrastructure of 31 December 2002 on the Technical Conditions of Vehicles and the Scope of Their Necessary Equipment. The content of the sentence itself and the reasons for the judgement do not allow for its approval, therefore the gloss has a critical character.


Keywords


non-normative vehicle; axle load; provisions on public roads; Law on Road Traffic

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, Poznań 1946.

Kijowski D.R., [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7: Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2017.

Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej, Białystok 2000.

Kotowski W., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Warszawa 2011.

Król-Bogomilska M., Administracyjne kary pieniężne – kierunki rozwoju, [w:] Prawo wobec problemów społecznych. Księga jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Warszawa 2016.

Malinowski Ł., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, LEX/el. 2012.

Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Warszawa 1969.

Nowicki D.K., Peszkowski S., Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar pieniężnych, [w:] Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, red. M. Błachucki, Warszawa 2015.

Sobieralski K., Kara za zajęcie pasa drogowego, Wrocław 2015.

Stefański R.A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, LEX/el. 2008.

Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.

Zaborniak P., Prawo dostępu do dóbr publicznych, Warszawa 2015.

Zaborniak P., Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, Warszawa 2010.

Zirk-Sadowski M., [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 4: Wykładnia w prawie administracyjnym, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.

AKTY PRAWNE

Dyrektywa Rady nr 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.Urz. UE L nr 235, s. 59).

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz.U. 2014, poz. 45).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016, poz. 2022 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. 2013, poz. 839).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2007, poz. 115 ze zm.; t.j. Dz.U. 2018, poz. 2068 ze zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997, nr 98, poz. 602; t.j. Dz.U. 2018, poz. 1990 ze zm.).

Ustawa z dnia 27 października 1997 r. o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. 2017, poz. 1057 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2018, poz. 799 ze zm.).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2200 ze zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 382).

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z dnia 23 marca 2016 r., II GSK 2172/14, Legalis nr 1509704.

Wyrok NSA z dnia 18 lipca 2017 r., II GSK 2670/15, Legalis nr 1663997.

Wyrok NSA z dnia 12 października 2017 r., II GSK 3292/15, Legalis nr 1698684.

Wyrok NSA z dnia 1 lutego 2018 r., II GSK 3289/17, Legalis nr 175741.

Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2002 r., P 13/02, Legalis nr 55492.

Wyrok TK z dnia 29 października 2009 r., KP 3/09, Legalis nr 175631.

Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r., SK 6/12, Legalis nr 981748.

Wyrok TSUE z dnia 21 marca 2019 r., C-127/17, Legalis nr 1889073.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 16 czerwca 2011 r., II SA/Ke 247/11, Legalis nr 377213.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r., VI SA/Wa 2679/16, Legalis nr 1603416.

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 listopada 2017 r., VI SA/Wa 528/17, Legalis nr 1710739.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.1.307-320
Data publikacji: 2020-03-29 19:06:52
Data złożenia artykułu: 2019-10-18 12:09:59


Statistics


Total abstract view - 706
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Paulina Zadykowicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.