Gloss to the Judgement of the Supreme Court – Criminal Chamber of 17 October 2017 (III KK 103/17)

Katarzyna Stokłosa

Abstract


The gloss approves the position of the Supreme Court presented in the judgement of 17 October 2017 (III KK 103/17). Trafficking in human beings cannot be understood only as a commercial transaction involving the transfer of a person’s property to another entity in return for other benefits. At the same time, it should be emphasized that even the possible consent of the aggrieved party does not affect the crime of this procedure. The definition of trafficking in human beings should be understood broadly, and its interpretation should be governed by EU and international law. When interpreting norms, it is possible to use the norms of international law, especially self-executing standards, as an interpretative guideline, although they are not formally in law.


Keywords


criminal law; trafficking in human beings; international law; nullum crimen sine lege

Full Text:

PDF (Język Polski)

References


LITERATURA

Barczak-Oplustil A., Obowiązywanie zasady nullum crimen sine lege. Wybrane problemy, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2013, nr 3.

Chrzczonowicz P., Kapelańska-Pręgowska J., Handel organami z perspektywy prawa międzynarodowego oraz polskiego prawa karnego, „Przegląd Sejmowy” 2015, nr 6.

Daniluk P., Art. 115 § 22, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. R. Stefański, Legalis 2019.

Dylicka K., Zakres zastosowania aktów międzynarodowych w procesie interpretacji krajowych przepisów karnych na tle przestępstwa handlu ludźmi. Glosa do wyroku z dnia 17 października 2017 r., III KK 103/17, OSP 2019.

Górowski W., Przestępstwo handlu ludźmi (wybrane zagadnienia), „Państwo i Prawo” 2007, nr 12.

Hypś S., Art. 189a, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Grześkowiak, K. Wiak, Legalis.

Karsznicki K., Analiza polskiego prawa pod kątem efektywności ścigania handlu ludźmi do pracy przymusowej, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 7–8.

Kiełtyka A., Glosa do wyroku SA z dnia 7 czerwca 2006 r., II AKa 116/06, LEX/el. 2010.

Kłączyńska N., Art. 189(a), [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, LEX/el. 2019.

Królikowski M., Art. 189, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 1: Komentarz do artykułów 117–221, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Legalis 2017.

Ligęza-Turlakiewicz M., Turlakiewicz G., Człowiek jako dobro extra commercium w przestępstwie handlu ludźmi, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 5.

Miko F.T., Trafficking in Women and Children: The U.S. and International Response, Washington 2004.

Mozgawa M., Art. 189a, [w:] System Prawa Karnego, t. 10: Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, red. J. Warylewski, Legalis 2016.

Pomarańska-Bielecka M., Wiśniewski M., Handel ludźmi – nowelizacja KK. Część I, „Edukacja Prawnicza” 2011, nr 1.

Potulski J., Art. 253, [w:] Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu karnego, LEX/el. 2003.

Radoniewicz F., Przestępstwo handlu ludźmi, „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 10.

Sakowicz A., Przestępstwo handlu ludźmi z perspektywy regulacji międzynarodowych, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 3.

Tomczyk M., Zasada nullum crimen sine lege certa i jej ograniczenia języka etnicznego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 2.

Zielińska E., O potrzebie zmian Kodeksu karnego w związku z ratyfikacją Protokołu o Zapobieganiu oraz Karaniu Handlu Ludźmi, „Studia Iuridica” 2006, nr 46.

Zoll A., Art. 189a, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, cz. 1: Komentarz do art. 117–211a, red. W. Wróbel, A. Zoll, LEX/el. 2017.

AKTY PRAWNE

Decyzja ramowa Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (2002/629/WSiSW) (Dz.Urz. UE L 203, 1.08.2002, s. 1–4).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1600 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 98, poz. 626).

ORZECZNICTWO

Postanowienie SA w Katowicach z dnia 4 września 2013, II AKz 513/13, Biul. SAKa 2013, nr 4, poz. 16–17.

Postanowienie SN z dnia 17 marca 2000 r., I KZP 1/00, „Wokanda” 2000, nr 8, poz. 19.

Postanowienie SN z dnia 21 stycznia 2015 r., V KK 285/14, LEX nr 1622351.

Wyrok SA w Lublinie z dnia 7 kwietnia 2005 r., II AKa 75/05, KZS 2007, nr 7–8, poz. 85.

Wyrok SA w Szczecinie z dnia 2 lipca 2015 r., II AKa 48/15, LEX nr 178202.

Wyrok SN – Izba Karna z dnia 17 października 2017 r., III KK 103/17.

Wyrok SN z dnia 27 lutego 2019 r., V KK 458/17, LEX nr 2640563.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2005 r., C-105/03, ZOTSiS 2005/6B/I-5285.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/sil.2020.29.3.313-322
Data publikacji: 2020-06-30 09:44:56
Data złożenia artykułu: 2019-11-03 04:00:30


Statistics


Total abstract view - 765
Downloads (from 2020-06-17) - PDF (Język Polski) - 0

IndicatorsRefbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Katarzyna Stokłosa

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.