Unia Energetyczna – koncepcja, realizacja, stan obecny

Ewelina Paszkiewicz

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza unii energetycznej – projektu integracji państw członkowskich w sektorze energii ogłoszony przez Komisję Europejską w 2015 r. W artykule zostały przeanalizowane założenia unii energetycznej wraz z postępami jej realizacji. Projekt unii energetycznej jest pierwszą inicjatywą, która pozwoli na integrację sektora energetycznego.


Słowa kluczowe


unia energetyczna; polityka energetyczna; integracja sektora energetycznego; polityka energetyczno-klimatyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jarosiewicz A., Południowy Korytarz Gazowy. Azersko-turecki projekt w rozgrywce Rosji i UE, „Punkt Widzenia”, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Warszawa 2015

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2003/87/WE z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. U UE L 275/32, 25.10.2003.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 z dnia 14 marca 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wzmocnienia efektywnych pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych oraz decyzję (UE) 2015/1814, Dz.U. L 76 z 19.3.2018.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. Zmieniająca dyrektywę 2010/31 / UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27 / UE w sprawie efektywności energetycznej, Dz.U. L 156 z 19.6.2018.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dz. U. UE L 328/82, 21.12.2018.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, Dz. U UE L 328, 21.12.2018.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii, Dz.U. L 91 z 29.3.2019.

Europejskie Centrum Projektów Pozarządowych Perspektywy rozbudowy Południowego Korytarza Gazowego, https://www.ecpp.org.pl/perspektywy-rozbudowy-poludniowego-korytarza-gazowego/

INELFE, The electricity interconnection across the Biscay Gulf , https://www.inelfe.eu/en/projects/bay-biscay

Juszczuk M., Koncepcja unii energetycznej krajów członkowskich UE jako próba odpowiedzi na potrzeby inwestycyjne w warunkach instytucjonalizacji narzędzi na rzecz rozwoju infrastruktury przesyłowej w sektorze energii elektrycznej, [w:] G.

Wojtkowska-Łodej (red), Europejska unia energetyczna.

Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.

Kancelaria Senatu, Przedstawiciel Kancelarii Senatu przy Unii Europejskiej, Inicjatywa Jerzego Buzka i Jacquesa Delorsa ws. Utworzenia Europejskiej Wspólnoty Energetycznej, Sprawozdanie nr 26/2010, Bruksela, 06.05.2010.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Czwarte sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej, COM(2019) 175 final, Bruksela, 9.4.2019 r.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii, COM(2016) 763 final, Bruksela, 30.11.2016 r.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejska strategia na rzecz mobilności niskoemisyjnej, COM/2016/0501 final, Bruksela 20.7.2016 r.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 final, Bruksela, 11.12.2019.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego, Komitetu Regionów, Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu, COM(2015) 80 final, Bruksela, dnia 25.2.2015 r.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia, COM / 2016/051 final, Bruksela 16.2.2016.

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, W kierunku zintegrowanego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET) C/2015/6317.

Kucharska A., Rola Niemiec w Unii Europejskiej w kontekście budowy unii energetycznej, Sprawy Międzynarodowe 2018, nr 71 (2), s. 189-212.

Mapa drogowa na rzecz Unii Energetycznej dla Europy, Non-paper adresujący wyzwania zależności energetycznej UE, https://www.msz.gov.pl/resource/fc25e49c-a646-4b8a-bc7d-5336dac99670:JCR

Misiągiewicz J., Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej. Implikacje nowych projektów infrastruktury gazociągowej w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010, Dz. U. UE L 280, 28.10.2017.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Czwarte sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej, COM(2019) 175 final, Bruksela, 09.04.2019.

Trubalska J., W kierunku unii energetycznej. Nowa koncepcja bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 2017, nr 97, s. 21–32.

Wróbel P., Brussels G., Ścigan M., Cel OZE na 2020: co się stanie, jeśli Polska go nie osiągnie?, Forum Energii, https://www.cire.pl/item,195211,13,0,0,0,0,0,cel-oze-na-2020-co-sie-stanie-jesli-polska-go-nie-osiagnie.html,

Zalecenie Komisji (UE) 2019/786 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie renowacji budynków (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 3352), Dz.U. L 127 z 16.5.2019.

Zalecenie Komisji (UE) 2019/1019 z dnia 7 czerwca 2019 r. W sprawie modernizacji budynków, Dz.U. L 165 z 21.6.2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2020.15.1.63-70
Data publikacji: 2022-01-09 20:22:40
Data złożenia artykułu: 2021-09-29 11:03:24


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1051
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 475

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Ewelina Paszkiewicz

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.