Ujęcie społeczne i prawne europejskich rad zakładowych na podstawie własnych badań empirycznych. I część

Grażyna Eulalia Spytek-Bandurska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu złożonego z dwóch części jest przedstawienie wybranych aspektów dotyczących oceny funkcjonowania europejskich rad zakładowych w krajach członkowskich UE na podstawie wyników własnych badań empirycznych. Chodzi o pokazanie mocnych i słabych stron tych instytucji dialogu społecznego oraz wskazanie rekomendacji służących ich wzmocnieniu, aby mogły one lepiej realizować prawo do informacji i konsultacji. W pierwszej części są zaprezentowane ogólne opinie o ERZ i ich potencjał w ocenie respondentów. Natomiast druga część jest poświęcona zagadnieniom wymagającym poprawy.  


Słowa kluczowe


Europejskie rady zakładowe (ERZ); dialog społeczny; informowanie; konsultacja; przedsiębiorstwo międzynarodowe; pracownicy; związki zawodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


EUROPEJSKIE RADY ZAKŁADOWE. Oceny i wymagania (2016). Sprawozdanie dla EKZZ, Bruksela.

DYREKTYWA 2009/38/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, OJ L 122, 16.5.2009.

Rudolf Stanisław (1999), Europejskie Rady Zakładowe. Konsekwencje dla Unii Europejskiej i Polski, „Studia Prawno-Europejskie”, t. 4.

Stelina Jakub (2011), Powoływanie Europejskiej Rady Zakładowej w świetle prawa polskiego, „Gdańskie Studia Prawnicze”, t. XXV.

Wranty Jerzy (2006), Prawo pracowników do informacji i konsultacji w świetle Dyrektywy 2002/14 Wspólnoty Europejskiej, „Państwo i Prawo”, nr 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2020.15.1.71-82
Data publikacji: 2022-01-09 20:22:41
Data złożenia artykułu: 2021-12-14 16:51:49


Statystyki


Widoczność abstraktów - 518
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 184

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Grażyna Eulalia Spytek-Bandurska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.