15 lat państw bałtyckich w Unii Europejskiej w świetle badań opinii publicznej - próba bilansu

Liliana Izabela Węgrzyn-Odzioba

Streszczenie w języku polskim


W państwach bałtyckich zarówno na etapie akcesji jak i obecnie widać wysokie poparcie dla Unii Europejskiej. Celem artykułu jest analiza procesu wstąpienia  trzech państw bałtyckich do Unii Europejskiej oraz bilans piętnastu lat w tej organizacji. Przedmiotem badań będzie również społeczny odbiór integracji europejskiej w tych państwach.

Słowa kluczowe


państwa bałtyckie; Unia Europejska; opinia publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


lat państwa Europy Środkowo- Wschodniej w Unii Europejskiej. Raport, (2019), red. Surmacz B., Stępniewski T., Prace IEŚ Zeszyt 5.

Memorandum of CoE Commissioner for Human Rights, https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1134279&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679#P425_70374

Albi A., (2004), Referenda w sprawie członkostwa w UE w krajach Europy Środkowej i Wschodniej: konsekwencje dla unijnej procedury zmian traktatowych, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.

Borek A., (2004), „Wymiar północny” w polityce Unii Europejskiej, Dialogi polityczne, nr 2 luty.

Budzyńska I., (2000), „Północny wymiar" w polityce Unii Europejskiej, Informacja nr 658, http://biurose.sejm.gov.pl/teksty/i-658.htm

CEPA Resolution No. 1527 (2006).

Cichocki P., Jakubowski P., (2009), Poczucie związku z Unia Europejską w nowych krajach członkowskich Europy Środkowo- Wschodniej, „Przegląd Zachodni”, nr 3.

Dziuba J., (2008), Gra mniejszością rosyjską, http://www.psz.pl/tekst-10773/Joanna-Dziuba-Gra-mniejszoscia-rosyjska.

Enlargement of the European Union, (2009)red Alan F. Tatham, Kluwer Law International.

Fuksiewicz A., Łada A., (2015), Grupa Bałtycka, Litwa, Łotwa i Estonia w poszukiwaniu wspólnych interesów, Warszawa.

Góralski W. M., (2007), Unia Europejska. Tom II. Gospodarka - Polityka - Współpraca. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007

http://eur-lex.europa.eu/pl

Janusz G., (2011), Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin.

Kaiser U., (2005), The Balic States As Members of the European Union- an Analysis of the public opinion to EU membership in the Baltic Region, GRIN Verlag 2005.

Korzeniowska- Wołek K., (2002)Opinia publiczna na Litwie wobec integracji europejskiej, Biuletyn PISM, nr 50, 2002.

Latvijas psr Augstākās Padomes lēmums par Latviešu valodas statusu(łot.), (2012) http://www.vvk.lv/index.php?sadala=135&id=167, 12.12.21

Miniotaitė G., Jakniūnaitė D., (2001), Lietuvos saugumo politika ir identitetas šiuolaikinių saugumo studiju kontekste, Politologia 3.

Obawy i nadzieje społeczeństwa Estonii związane z integracją z strukturami Unii Europejskiej w kontekście referendum akcesyjnego, (2007), „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica III”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków .

Państwa bałtyckie w zintegrowanej Europie, (2011), red. J.W. Gołębiowski, Warszawa.

Raś K., (2017), Elektroenergetyka – kolejny cel państw bałtyckich w uniezależnianiu się od Rosji, Biuletyn PISM, Nr 56 (1498).

Reichmann E., (2002), Transformacja systemowa i stosunki zewnętrzne państwa nadbałtyckich: ocena porównawcza, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, nr 235, SGH, Warszawa.

Rossa- Kilian D., (2008), Struktura etniczno- kulturowa regionu Morza Bałtyckiego, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok XLIX nr 1(172).

Słoń P., Estonia - Zraniony tygrys nadbałtycki, http://www.psz.pl/tekst-19742/Estonia-5-lat-w-UE

Sytuacja polityczna, rządy prawa i przestrzeganie praw człowieka w krajach transformacji w latach 2003-2006, red. A. Rzepiński, M. Kmak, K. Oponowicz, http://www.forum-ekonomiczne.pl/public/upload/ibrowser/raporty/NE2004/Raport2004_pol_II.pdf

The Balic States, (2005), Amsterdam, New York

Transition Report 1999. Ten years of transformation, (1999), EBRD, London.

Trocikowski T., Stopień poparcia społeczeństwa Estonii dla integracji z Unią Europejską

http://www.exporter.pl/forum/rynki_wschodnie/Estonia_unia.html

UN Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance — Paragraf 89

Van Elsuwege P., (2008), From Soviet Republics to EU Member States: A Legal and Political Assessment., Koninklijke Brill NV.

http://hdr.undp.org/en

http://www.cie.gov.pl

http://www.cilevics.eu

http://www.csb.gov.lv/en

http://www.economist.com

https://european-union.europa.eu

http://www.heritage.org

http://www.letton.ch

http://www.lietuva.pl

http://www.transparency.org

http://www.xxiamzius.lt

http://www1.internationalliving.com
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2020.15.1.47-61
Data publikacji: 2022-01-09 20:22:38
Data złożenia artykułu: 2021-12-20 13:42:03


Statystyki


Widoczność abstraktów - 581
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1218

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Liliana Izabela Węgrzyn- Odzioba

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.