Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w obszarze polityki społecznej

Mariusz Paździor

Streszczenie w języku polskim


Celem opracowania jest wskazanie na zakres podmiotowy oraz przedmiotowy zarządzania bezpieczeństwem publicznym, wskazanie na jego cele oraz mechanizmy służące jego zapewnianiu w obszarze polityki społecznej, określeniu i ocenie roli państwa w podjętym temacie, a także próba stworzenia prognozy odnoszącej się w zakresie podjętej analizy. Jest to istotne z punktu widzenia pozycji państwa na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim zachowanie stabilności społecznej wewnątrz państwa. Realizowanie celów polityki społecznej w sposób zaplanowany i skuteczny przekłada się na stabilność państwa, dobrobyt społecznych oraz stwarza możliwości rozwoju gospodarczego. 

Słowa kluczowe


polityka publiczna; administracja publiczna; zarządzanie publiczne; zarządzanie partycypacyjne; bezpieczeństwo państwa

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bourgom J. Obywatel w centrum reform sektora publicznego, [w:] Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, (red.) J. Czaputowicz, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej,Warszawa 2012.

Dziubińska-Wójcik K., Niedźwiecki R., Saletra W., Zagórska A. (red.), Leksykon bezpieczeństwa. Wybrane pojęcia, red. K. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016.

Fedan R., Zarządzanie publiczne w procesie kreowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ”Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” 2011 nr 20, s. 202-218.

Grzybowski M. , Administracja publiczna a ład konstytucyjny, [w:] Administracja publiczna, (red.) J. Hausner, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Hausner J. (red.) Administracja publiczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008.

Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2004.

Kitler W., Obrona cywilna (niemilitarna) w obronie narodowej III RP, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2009.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz. U 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.).

Kotowska E., Implementacja metod i narzędzi zarządzania menadżerskiego w sektorze publicznym, [w:] Zarządzanie wartościami niematerialnymi w erze gospodarki rynkowej, (red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu, Warszawa 2015.

Kotowska I.E., Uwarunkowania zachowań prokreacyjnych, [w:] Diagnoza Społeczna 2013, Niska dzietność w Polsce w kontekście percepcji Polaków, (red.) I.E. Kotowska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.

Korybski A., Leszczyński L., Pieniążek A., Wstęp do prawoznawstwa, UMCS, Lublin 2011.

Kożuch A., Kożuch B., Sułkowski Ł., Bogacz-Wojtanowska E., Lewandowski M., Sienkiewicz-Małyjurek K., Szczudlińska-Kanoś A., Jung-Konstanty S., Obszary zarządzania publicznego, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004.

Kuc B., Ściborek Z., Podstawy metodologiczne nauk o bezpieczeństwie, PTM-Wydawnictwo Menedżerskie, Warszawa 2013.

Paździor M., Trubalska J., Pojęcie bezpieczeństwa państwa, [w:] Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki, (red.) M. Paździor, J. Trubalska, Ł. Wojciechowski, A. Żywicka, WSEI, Lublin 2018.

Seidler G., Groszyk H., Pieniążek A., Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, UMCS, Lublin 2009.

Sienkiewicz-Małyjurek K., Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy, Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w samorządzie lokalnym – istota i inicjatywy, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.

Sobczak J., Podstawy wiedzy o państwie i prawie, eSeM, Poznań 2002.

Sprengel B., Ustrój organów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego WSH-E, Włocławek 2004.

Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce w latach 2015-2016, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2018.

Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., (red.), Administracja i zarządzanie publiczne, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Szmulik B., Zagadnienia ogólne, [w:] Instytucje bezpieczeństwa narodowego, (red.) B. Szmulik, M. Paździor, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012.

Wiśniewski B., Zalewski S. (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowy i zadań administracji publicznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2006.

Wojtaszczyk K.A., Istota i dylematy bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1, s.14-15.

Żmigrodzki M., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, UMCS, Lublin 2007.

Żukrowska K., Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, (red.) K. Żukrowska, M. Grącik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2020.15.2.25-37
Data publikacji: 2022-01-09 20:34:32
Data złożenia artykułu: 2021-12-20 19:59:17


Statystyki


Widoczność abstraktów - 579
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 184

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Mariusz Paździor

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.