Ujęcie społeczne i prawne europejskich rad zakładowych na podstawie własnych badań empirycznych. II część

Grażyna Eulalia Spytek-Bandurska

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy artykuł jest kontynuacją rozważań o funkcjonowaniu europejskich rad zakładowych na podstawie wyników własnych badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w czterech krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie 2020-2021. Celem tej części opracowania jest przedstawienie opinii respondentów na temat słabych stron tych instytucji dialogu społecznego oraz wskazanie rekomendacji służących ich wzmocnieniu, aby mogły one lepiej realizować prawo do informacji i konsultacji.   


Słowa kluczowe


Europejskie rady zakładowe (ERZ); dialog społeczny; informowanie; konsultacja; przedsiębiorstwo międzynarodowe; pracownicy; związki zawodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (Dz.U. L 122/28 z 16.5.2009).

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Dialog społeczny jako istotny filar stabilności gospodarczej oraz odporności gospodarek, z uwzględnieniem wpływu ożywionej debaty publicznej w państwach członkowskich” (2021/C 10/03), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020AE1913.

Sprawozdanie Komisji w sprawie wdrożenia przez państwa członkowskie dyrektywy 2009/38/WE w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona), COM(2018) 292 final, Bruksela 2018, https://eur-lex.europa.eu.

Wranty Jerzy (2019), Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, C.H. Beck, Warszawa.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2020.15.2.49-57
Data publikacji: 2022-01-09 20:34:36
Data złożenia artykułu: 2021-12-24 08:14:35


Statystyki


Widoczność abstraktów - 606
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 270

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Grażyna Eulalia Spytek-Bandurska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.