REALIZACJA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO POLSKI

Justyna Trubalska

Streszczenie w języku polskim


Celem artykułu jest analiza działań podejmowanych przez rząd Polski w celu realizacji bezpieczeństwa energetycznego. Biorąc pod uwagę jego specyfi czne uwarunkowania, realizacja bezpieczeństwa energetycznego Polski sprowadza się do trzech poziomów. Na poziomie państwa jest ono realizowane między innymi poprzez próby dywersyfi kacji struktury bilansu surowcowo-energetycznego oraz rozbudowę infrastruktury. Na poziomie Unii Europejskiej bezpieczeństwo energetyczne Polski jest realizowane w kontekście budowy wspólnego rynku energii, a także rozbudowy sieci transeuropejskich. Z kolei na poziomie międzynarodowym, realizacja bezpieczeństwa odbywa się poprzez dywersyfi kację struktury kontraktów na import surowców energetycznych oraz działania zmierzające do budowy międzynarodowych projektów infrastrukturalnych.

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2014.0.9.33
Data publikacji: 2015-05-23 22:15:15
Data złożenia artykułu: 2015-04-28 11:38:01

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.