Zagrożenia ekologiczne Morza Śródziemnego wyzwaniem dla rozwoju samopodtrzymującego się

Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Streszczenie w języku polskim


Środowisko naturalne warunkowało rozwój społeczno-gospodarczy państw nadbrzeżnych Morza Śródziemnego (MŚ), które paradoksalnie ponoszą odpowiedzialność za obecny stan śródziemnomorskiej fauny i flory. Na początku XXI wieku wszystkie badania dotyczące środowiska morskiego Śródziemnomorza były zgodne w kwestii stale pogarszającej się kondycji zdrowotnej Mare Nostrum. Problemy te są coraz bardziej widoczne (w postaci unoszących się śmieci) na południowych wybrzeżach basenu Morza Śródziemnego (BMŚ). Fakt ten był przez wiele lat zaniedbywany przez rozwijające się państwa Południa, które koncentrowały się bardziej na utrzymaniu wzrostu gospodarczego niż zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego. W ostatnim czasie, mimo niestabilnej sytuacji w regionie, wzrosła świadomość, że problemy związane ze środowiskiem naturalnym są często przekrojowe i wymagają rozwiązań opartych na współpracy międzynarodowej, tym bardziej jeśli chodzi o wspólną przestrzeń, jaką jest Morze Śródziemne. Kluczowym rozwiązaniem dla utrzymania dobrego stanu środowiska morskiego i rozwoju gospodarczo-społecznego Śródziemnomorza jest wdrażanie zasad koncepcji rozwoju samopodtrzymującego się. Celem artykułu jest analiza działań państw nadbrzeżnych oraz UE w kierunku ochrony Morza Śródziemnego, torujących drogę do ustanowienia rozwoju samopodtrzymującego się w BMŚ w przyszłości.


Słowa kluczowe


zagrożenia ekologiczne, Morze Śródziemne, rozwój samopodtrzymujący się, działania UE, współpraca w regionie śródziemnomorskim

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agenda 2030 for Sustainable Development, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/ publication (20.06.2016).

Application de l’approche écosystémique en Méditerranée. Ensemble Pour Une Méditerranée Saine Avec Des Écosystèmes Côtiers Et Marins Productifs Et Biologiquement Diversifiés Pour Le Bénéfice Des Générations Présentes Et Futures, http://195.97.36.231/dbases/MAPpublications/EcosystemApproach2015_Fre.pdf. (7.07.2016).

Approche Par Écosystème, Lignes Directrices De La CDB, https://www.cbd.int/doc/publications/ea-text-fr.pdf, 6.

Barcelona Convention, http://www.unepmap.org/index.php?module=content2&catid=001001004 (30.06.2016).

Barcelona Convention for the protection of the Mediterranean, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al28084>.(30.06.2016)

Baum R., Śleszyński J., 2008: Teoretyczne aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, Ekonomia i Środowisko. 1 (33), 9.

Blue Growth, http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_en.htm (10.07.2016).

BP/RAC Blue Plan/Regional Activity Centre, http://planbleu.org/ (5.06.2016).

Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre avenir à tous Quebec 1989, 51.

Communication de la Commission au Parlament Européen, au Conseil, au Comité économique et Social Économique et Social Européen et au Comité des Régions. La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE): COM(2012) 494 final, Bruxelles, le 13.9.2012. 2–15.

Convention de Barcelone pour la protection de la Méditerranée, http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc76_fre.pdf (30.06.2016).

Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, http://195.97.36.231/dbases/webdocs/BCP/bc95_fre_p.pdf (30.06.2016).

Décision du Conseil, du 25 juillet 1977, portant conclusion de la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ainsi que du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs: 77/585/CEE, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A31977D0585 (3.07.2016).

Décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement : JO L 242 z 10.09.2002, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32002D1600 (20.06.2016).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich: Dz. Urz. L 257, z 28.08.2014, 135, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0089 (10.07.2016).

Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE): JO L 164/19 z 25.06.2008, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0056, 19–40.

Etat de l’environnement et du développement en Méditerranée: 2009, http://planbleu.org/fr/publications/etat-de-lenvironnement-et-du-developpement-en-mediterranee-200, 21–22.

État du milieu marin et côtier de méditerranée. Principaux elements destines aux décideurs politiques: 2012, UNEP/MAP, 4a, 5a.

Frémont A., 2008: Les relations maritimes de l’Europe en Méditerranée: ouverture sur le grand large et oubli des voisins. Strates: Union européenne – Voisinages. La quête d’une intégration régionale 15,189–208.

Guide de mise en oeuvre de l’approche écosystémique dans le contexte de l’application de la directive-cadre stratégie pour le milieu, http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=PISCES_le_guide_pisces_FR.pdf, 9. (7.07.2016).

Hadhri M., 2006: Environnement et développement durable en Méditerranée, w: F. Praussello Sustainable Development and Adjustment in the Mediterranean Countries Following the EU Enlargement, Milano, 10.

Hervé V., 2011: Dégradation de l’environnement en Méditerranée: quelle action régionale http://www.nouvelle-europe.eu/degradation-de-l-environnement-en-mediterranee-quelle-action-regionale> (18 czerwca 2016).

Integrated maritime policy, http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm (16.07.2016).

Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu: KOM(2010)2020, Bruksela 3.03.2010. http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, (15.07.2016), 21.

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, http://www.unic.un.org.pl/rio20 (10.07.2016).

La gestion intégrée des activités, http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-gestion-integree--des-zones.html (19.07.2016).

Mediterranean Climate change Adaptation Awards, http://www.ademe.fr/en/mediterranean-climate-change-adaptation-awards (7.07.2016).

Med Pol programme for the Assessment and Control of Marine Pollution in the Mediterranean, http://www.iucn.org/fr/node/12572 (10.07.2016).

Morskie planowanie przestrzenne, http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime_spatial_planning/index_pl.htm (15.07.2016).

Norgaard R. B., 2010: Ecosystem services. From eye-opening metaphor to complexity blinder, Ecological Economics. 69, 1219–1227.

Parrain C., 2012: La haute mer: un espace aux frontières de la recherche géographique, EchoGéo. 19, https://echogeo.revues.org/12929.(6.06.2016).

Poncet J.,1973: Les problème de l’environnement méditerranéen, Revue de l’Occident musulman et de la Méditerranée. 15–16, 257–267a, 165 b.

RAC/SPA Regional Activity Center for Specially Protected Areas, http://www.rac-spa.org/ (10.07.2016).

Stachurska-Szczesiak K., 2015: Water management as a challenge to sustainable development, TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 10/2, s. 85–91.

Stratégie Méditerranéenne pour le développement durable 2016–2025. Investir dans la durabilité environnementale pour atteindre le développement économique et social, http://planbleu.org/sites/default/files/publications/smdd_2016–2025_final.pdf (10.07.2016), 4, 7.

Sustainable Developement Goals – SDGs http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ (10.07.2016).

The Convention on Biological Diversity CBD, https://www.cbd.int/convention/(18.07.2016).

Weigert M., 2012: Les défis du tourisme dans la région méditerranéenne, Économie et territoire. Structure productive et marché du travail http://www.iemed.org/observatorifr/areesdanalisi/arxiusadjunts/

anuari/med.2012/weigert_fr.pdf, 231–235(10.07.2016).

Wpływ rybołówstwa na środowisko (Polski) http://ryby.wwf.pl/przewodnik-wwf-po-rybach-i-owocach-morza/wplyw-rybolowstwa-na-srodowisko/ (20.06.2016).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/teka.2016.11.2.25
Data publikacji: 2018-09-12 08:53:07
Data złożenia artykułu: 2018-05-18 13:24:18


Statystyki


Widoczność abstraktów - 821
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 750

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Katarzyna Stachurska-Szczesiak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.